Hydro sliter med det utfordrende verdensmarkedet for aluminium, og venter ingen umiddelbar bedring.

Nå intensiveres arbeidet for å forbedre selskapets konkurransemessige posisjon og nye kostnadsbesparende tiltak er i ferd med å bli lansert. Det varsler selskapet på sin kapitalmarkedsdag onsdag.

- Sterkere virkemidler påkrevd
Selskapet skriver at de allerede iverksatte forbedringstiltak har resultert i positive resultater nedstrøms, mens virksomheten oppstrøms fortsatt blir utfordret av svake aluminiummarkeder og en sterk norsk krone.

- Hydro reagerte raskt på den pågående krisen ved å iverksette en rekke solide og effektive tiltak som har styrket vår posisjon betraktelig. Med den svake etterspørselen etter aluminium og aluminiumprodukter, kombinert med en sterk norsk valuta, er imidlertid enda sterkere virkemidler påkrevd for å redusere kostnadsnivået gjennom hele selskapet og forbedre kostnadsposisjonen oppstrøms, sier Hydros konsernsjef Svein Richard Brandtzæg i oppdateringen fra selskapet.

Investeringsnivået trekkes ned
Selskapet varsler at et nytt kostnadsforbedrende program har som mål for å redusere driftskostnadene med 100 dollar per tonn primæraluminium i 2012 sammenliknet med 2009-nivå. 90 prosent av forbedringen er ventet realisert innen utgangen av 2011.

Dessuten skriver selskapet at samlede investeringer i 2010 er ventet å bli 5,3 milliarder kroner, ned fra 10,2 milliarder kroner i 2009. Dette inkluderer prosjektfinansierte investeringer i Qatalum på 4,2 milliarder kroner i 2009. Vedlikeholdsinvesteringer blir ytterligere redusert fra om lag 3,0 milliarder kroner i 2009 til om lag 2,5-3,0 milliarder i 2010.

- Hydro prioriterer sterkt å ivareta sin «investment-grade» kredittvurdering. Ved slutten av tredje kvartal hadde Hydro en netto kontantbeholdning på 2,4 milliarder kroner, som i stor grad var underbygd av betydelige reduksjoner i driftskapitalen i løpet av årets første ni måneder, opplyser selskapet.

Hydro opplyser at Qatalum er fortsatt i rute for oppstart rundt årsskiftet 2009/2010 og vil nå full produksjon i løpet av fjerde kvartal 2010. Resultatbidraget fra Qatalum er ventet å være moderat negativt i 2010, gitt dagens prisnivå for aluminium, oppstartskostnader og fulle avskrivninger.

Fortsatt ubalanse
Selskapet mener at den nåværende ubalansen i verdensmarkedet for primæraluminium, utenom Kina, er ventet å fortsette inn i 2010, men på et lavere nivå.

Hydro-sjef Svein Richard Brantyzæg gir uttrykk for optimisme når det gjelder de langsiktige utsiktene for aluminium, ettersom det lette og uendelig resirkulerbare metallet blir sett som en viktig del av løsningen på globale klimautfordringer.

- Vårt langsiktige perspektiv for aluminium er oppmuntrende. Aluminium vil spille en stadig viktigere rolle i en verden med begrenset tilgang på energi. Hydros teknologiske fortrinn og ledende metallurgiske kompetanse gir oss en solid plattform til å kunne dra nytte av lovende vekstmuligheter både oppstrøms og nedstrøms, sier Brandtzæg.