IMF, International monetary fund, har torsdag morgen norsk tid lagt frem sin ferskeste prognoser på den forventede veksten i verdens økonomier. Blant overraskelsen i rapporten er en mindre nedjustering av BNP-veksten i USA, men konklusjonen er at krisen er i ferd med å blåse over.

- Bedringen har startet. Finansmarkedene er under heling. I de fleste landene vil veksten være positiv resten av året, så vel som i 2010, slår IMFs sjeføkonom Olivier Blanchard fast i en kommentar.

Pengefondet justere nå den forventete sammentrekningen i verdens bruttonasjonalproduktet (BNP) fra minus 1,4 prosent i julirapporten til minus 1,1 prosent i dagens rapport. Veksten for 2010 justeres opp med hele 0,6 prosent poeng til 3,1 prosent.

Samtidig tar IMF til orde for en samlet innsats for å rebalansere verdensøkonomien, og mener at dette kan øke vekstratene med inntil 1,3 prosent.

Justert ned
IMF tror nå at resesjonen i USA i i år vil føre til en kontraksjon i BNP på 2,7 prosent, mot minus 2,6 prosent i forrige rapport som kom i juli. Bakgrunnen for nedjusteringen er at aktiviteten i første halvår ble svakere enn ventet. Pengefondet forventer imidlertid at den amerikanske økonomien vil oppnå positive vekst i løpet av andre halvår i år.

Dog mener IMF at det kan bli nødvendig med nye fiskale stimuli i økonomien dersom veksten ikke får fotfeste.

IMF løfter veksttakten for 2010 fra 0,8 prosent i julirapporten til 1,5 prosent i dagens rapport.

Også for euroområdet justeres vekstanslagene opp fra forrige rapport, men resesjonen vil fortsatt bli dyp i år med et anslag på minus 4,2 prosent for landene i eurosonen etter en oppjustering på 0,6 prosent poeng. IMF tror nå på en vekst i 2010, dog på kun 0,3 prosent, etter en oppjustering på 0,6 prosentpoeng.

Må fortsette innsatsen
IMF advarer mot å begynne å ta ned de ekstraordinære tiltakene som verdens regjeringer har iverksatt for å demme opp for den globale finanskrisen. De mener at en for rask avslutning av de ekstraordinære penge- og skattepolitiske tiltakene vil innebære en betydelig risiko for økonomiene.

Det er fortsatt store oppgaver som må bli adressert, og ifølge IMF er de viktigste oppgavene å få orden på finanssektoren og legge frem troverdige løsninger på hvordan de nå eskalerende budsjettunderskuddene skal bringes under kontroll.