Gå til sidens hovedinnhold

Regjeringen gjør store endringer i skattesystemet

Totalt får nå staten mer inntekter.

Regjeringen hasteinnkalte i dag til en pressekonferanse for å legge fram endringer i skattesystemet.

Fremleggelsen kommer på en søndag fordi det spesielt er snakk om børssensitiv informasjon for oljebransjen, som får endringer fra og med i dag.

Hovedtanken er å stramme inn i økonomien til oljeselskapene, og styrke de vanlige bedriftene, for å redusere en såkalt todeling av norsk økonomi.

- Regjeringen vil gjennomføre tiltak fra 2014 som bedrer konkurransekraften, øker lønnsomheten og styrker investeringene i fastlandsbedriftene. Det skjer ved å endre skattesystemet. Selskapsskattesatsen settes ned, Skattefunn styrkes og det innføres startavskrivninger for maskiner med videre. Samtidig strammes det inn på rentefradrag i konsernforhold og i formuesskatten, melder regjeringen i en pressemelding.

- Vi følger en norsk tradisjon der vi utvider grunnlaget, tetter skattehull og reduserer satsene, sa Stoltenberg på pressekonferansen.

Høyre: - Jens gir med den ene hånden og tar med den andre

FPU-lederen: - Jens svikter velferden

Selskaper skal betale mindre
Skattesatsen på alminnelig inntekt for selskaper (ikke personlige skattytere) settes ned fra 28 prosent i dag til 27 prosent.

- Regjeringen tar med dette et første skritt i en større omlegging av bedriftsbeskatningen, med reduserte satser og bredere grunnlag. Skatteutvalget (Scheel-utvalget) som ble oppnevnt i mars, vil vurdere selskapsskatten i lys av den internasjonale utviklingen og skattesystemet for øvrig.

- Tilsvarende som for selskaper vil Regjeringen redusere skatten på næringsinntekt for selvstendig næringsdrivende, det vil si for enkeltpersonforetak og personlige deltakere i deltakerlignede selskaper. Regjeringen vil i budsjettforslaget for 2014 gjøre rede for hvordan det skal gjennomføres.

Ifølge Stoltenberg var 28 prosent en rett sats tidligere, men på grunn av endringer i landene rundt oss, er det riktige nå å sette ned. I Sverige er det nå ned mot 22 prosent.

- En høy sats skaper en illusjon om høye skatteinntekter, men grunnlaget forvitrer, sier Stoltenberg, og viser til at selskaper tar opp lån i Norge og flytter utbyttet til utlandet for å unngå sats.

- Det er viktigere å ha bredt grunnlag og lave satser.

På spørsmål om 27 prosent er bærekreftig, hvis 28 prosent ikke er bærekraftig, henviser finansminister Sigbjørn Johnsen til Scheel-utvalget.

- Hva satsen til slutt blir, må vi komme tilbake til, sa han.

Internasjonale selskaper må betale mer
Pakken vil koste rundt tre milliarder kroner i året, og vil ifølge regjeringen kompenseres ved å tette skattehull for internasjonale selskaper.

- Samtidig vil vi tette skattehull og begrense uønskede tilpasninger. Finansdepartementet har sendt på høring et forslag om å begrense rentefradrag i konsernforhold. Det vil øke skatteinntektene i størrelsesorden 3 milliarder kroner.

Øker skatten for oljenæringen

Regjeringen foreslår fra i dag å sette ned satsen i friinntekten fra 7,5 prosent til 5,5 prosent. Den samlede friinntekten reduseres dermed fra 30 prosent til 22 prosent.

Samlet anslås regjeringens forslag å gi en skatteøkning for oljeindustrien på 70 milliarder kroner fra 2013 til 2050. Det tilsvarer ifølge regjeringen et årlig beløp på i underkant av 3 milliarder kroner.

- Forslaget vil stimulere til bedre ressursbruk i sektoren, skriver regjeringen.

«Friinntekten er et særlig inntektsfradrag i grunnlaget for beregningen av særskatten. Friinntekten beregnes på grunnlag som investeringene. Den kan derfor anses som et ekstra avskrivningsfradrag i særskattegrunnlaget. Friinntekten utgjør i dag 7,5 prosent i 4 år, dvs. til sammen 30 prosent regnet nominelt.

I revidert budsjett for 2013 foreslår regjeringen at friinntektssatsen reduseres fra 7,5 prosent til 5,5 prosent med virkning fra 5. mai 2013. Friinntekten vil da samlet utgjøre 22 prosent regnet nominelt over 4 år», melder regjeringen.

Les mer hva regjeringen skriver her.

Mens de andre skatteendringene er et nullspill, er endringen for oljebransjen i praksis en ren inntektsøkning til staten.

Bedre avskrivningsregler

- For å stimulere ytterligere til investeringer i fastlandsnæringen vil Regjeringen foreslå å innføre startavskrivninger for driftsmidler i saldogruppe d (maskiner mv.) med 10 prosent. Det innebærer at avskrivningssatsen det første året i driftsmidlenes levetid økes fra 20 prosent til 30 prosent. Den økonomiske fordelen av forserte avskrivninger anslås til om lag 400 millioner kroner årlig.

For å stimulere til økt forskning og utvikling (FoU) i næringslivet foreslår Regjeringen å styrke Skattefunnordningen med 100 millioner kroner. Flere samfunnsøkonomisk lønnsomme prosjekter kan da bli gjennomført. Tiltaket vil utløse mer innovasjon i foretakene.

Dyrere å ha bolig nummer to

Stoltenberg melder også at en vil øke verdigrunnlaget i selvangivelsen for sekundærbolig.

- Dette er ikke snakk om fritidsbolig, men de som har en bolig nummer to, sier Stoltenberg.

Det betyr i praksis utleieboliger som nå vil skattes høyere.

- Det kan bidra til å kanalisere kapital til næringsvirksomhet og dessuten dempe prisutviklingen i boligmarkedet noe. Skatteøkningen er på om lag 500 millioner kroner, melder regjeringen.

Regjeringen sier ikke noe om nøyaktig hvordan satsene her vil endres.

Positive reaksjoner

Sjeføkonom Terje Strøm sier som en første kommentar at endringene er fornuftig.

- Hvorfor skjer dette nå? Fordi Sverige kuttet selskapsskatten fra 26,3 til 22 % i 2013-budsjettet. Vi taper på sikt investeringer til Sverige. Fordi oljesektoren trekker opp lønninger til nærmest umulige nivåer for eksportindustrien utenom oljenæringen. Derfor bremser de ned aktiviteten litt her, sier han.

- Regjeringen kommer med flere fornuftige grep, men dette åpner også opp hele diskusjonen om skatt, rammevilkår og oljenæringen. Denne reduksjonen er stor til å være i et Revidert budsjett, og hyggelig for flere bedrifter i norsk næringsliv, sier han.

Terje Strøm kommenterer: Hvorfor skattekutt fra Regjeringen på søndag 5.mai?

Norsk Industri sier i en uttalelse at de er svært fornøyd med endringen.

- Dette innebærer mindre skatt for konkurranseutsatt, flyttbar fastlandsindustri, mens de mer stedfaste energiselskapene skattlegges noe hardere. En slik "skatteveksling" mener vi er riktig i en mer globalisert konkurranse om investeringene, sier bransje og industripolitisk direktør Knut E. Sunde i Norsk Industri.

- Norsk Industri har i lengre tid arbeidet for å få økt avskrivingssatsen på maskiner i industrien. Satsen på 20 % var riktig da den kom i skattekompromisset i 1992. Men siden den gang har Kina endret konkurranseforholdene dramatisk, miljøkrav er skjerpet, og den teknologiske utviklingen har vært stor.

Høyre: - Jens gir med den ene hånden og tar med den andre

Finanspolitisk talsmann i Frp Ketil Solvik-Olsen er også fornøyd med regjeringes endringer.

- FrP er strålende fornøyd. Vi får gjennomslag for mange punkter Arbeiderpartiet før har vært imot. BRA BRA BRA, skriver han på Twitter.

Reklame

Prøv gratis: Få HBO, Viaplay, Paramount+ og mange TV-kanaler ett sted

Kommentarer til denne saken