Gå til sidens hovedinnhold

- Kjos dummer seg ut

Får så ørene flagrer etter intern strid.

Denne uken har måtte Norwegian-tillitsvalgt, Roger Handeland, møte til oppsigelsessamtale etter et intervju han ga til Finansavisen, om flymodellen Dreamliner.

Dette skapte reaksjoner:- Norwegian skremmer de ansatte

Handeland er også leder i Norsk Flytekniker Organisasjon, og da han ble intervjuet om Norwegians problemer med selskapets to Dreamliner-fly svarte han på hva de tekniske problemene besto i, hvilke råd han ville gi Norwegian-sjef Bjørn Kjos og om problemene kunne bli langvarige.

Mandag kom partene til enighet, men i et intervju med Finasavisen torsdag uttrykker alikevel Kjos sitt syn på den mye omdiskuterte saken.

- I Norwegian er det god takhøyde for kritikk. Det som overrasker meg er at folk uttaler seg om ting de ikke har filla greie på, sier Norwegiansjef Bjørn Kjos, til avisen.

Ikke et smart trekk, mener Elin Ørjasæter.

- Det er overhodet ikke lurt av Kjos å uttale seg i saken på denne måten, sier, forfatteren og foredragsholderen, til Nettavisen NA24.

- Nå er i hvert fall Handeland og Kjos skuls! Dette er så dumt sagt av Kjos at det fullt ut utligner Handelands uttalelser i det første intervjuet, fortsetter hun.

- Glemt vanlig folkeskikk?
Siden oppstarten i 1993 har det bare gått oppover for Norwegian, og Kjos har gjentatte ganger kunne smile seg gjennom intervjuer og fremleggelser av kvartalsvise rapporter.

- Er Kjos blitt høy på pæra?

- Kanskje han har vært leder så lenge at han har glemt vanlig folkeskikk? spør Ørjasæter.

- Bjørn Kjos viser lite respekt både for tillitsvalgtes rolle og for allmennhetens behov for å høre flere syn på en sak. Det sentrale her er jo at Dreamlineren var en nyhetssak av allmenn interesse, og Handeland ble oppringt av Finansavisen om saken. Og han lekket på ingen måte konfidensiell informasjon, fortsetter hun.

- Kan overdrives
Den siste tiden har Kjos' flyselskap støtt på en rekke utfordringer, og dette har ikke gått ubemerket hen. Kundebehandlingen om bord på langdistanseflyene å ha fått tyn i mediene. Store forsinkelser har skapt store overskrifter, og tekniske feil har gjort at Kjos nå har satt samtlige av sine Dreamlinere på bakken.

Dette har utvilsomt fått innvirkninger på selskapets rykte, men Ørjasæter tror ikke at Handeland-saken, med etterfølgende utspill fra flyselskapets øverste leder, har fått spesielt store innvirkninger på omdømme til Kjos.

- Jeg tror dette med omdømme lett kan overdrives. Folk er mer opptatt av hvordan de opplever billettbestilling og selve reisen, og hva den koster, enn hva tillitsvalgte og ledere sier i mediene.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

- Kjos dummet seg ut i dag
Ørjasæter mener imidlertid selskapet, med sine uttalelser i medier, beviser at det ikke er god takhøyde for kritikk - til tross for at Kjos påstår det motsatte.

- Handeland kunne gjerne fått en advarsel etter det første intervjuet, men å rasle med oppsigelsessabelen var svært uklokt. Og etterpå påstå at dette er «god takhøyde« blir komisk. Å hevde flyteknikernes leder i Norge ikke har «filla peiling» på drift av et flyselskap faller på sin egen urimelighet, sier Ørjasæter.

- Kort sagt, Kjos dummer seg ut i dag. Men det er jo hyggelig å se at også Bjørn Kjos har noen menneskelige svakheter, legger hun til.

I Intervjuet med Finansavisen sier også Kjos at det naturlige ville vært å ta kritikken internt før han eventuelt gikk til pressen. Dette mener Ørjasæter er helt riktig resonnert.

- Men han glemmer noen vesentlige ting: Det ene er at Dreamliner-problemene var en offentlig sak. Handeland svarte på spørsmål fra en journalist om en sak av nyhetens interesse. Og i Norge er det tradisjon for at tillitsvalgte også kan uttale seg kritisk til den bedriften de er ansatt i, sier hun.

Hun påpeker midlertidig at grensen går der hvor uttalelser kan skade arbeidsgiver, som for eksempel økonomien eller omdømme til selskapet.

- Her beveget Handeland seg på, eller trolig over grensen. Det kunne berettiget en advarsel. Å innkalle etter §15-1 var helt sikkert klarert med gode arbeidsrettsadvokater i forkant. Men advokater har av og til overraskende lite peiling på hvordan en sak virker I offentligheten. Å true en tillitsvalgt med oppsigelse på grunn av uttalelser i media vekker jo hele fagbevegelsens raseri. Det er som å vekke en sovende bjørn. Man angriper ikke en tillitsvalgt på selve ansettelsesforholdet. Da bør det være bedre grunner til det enn noen lite gjennomtenkte uttalelser til media i ett enkelt intervju, sier Ørjasæter.

- Lojalitetsplikt
Og Handelands uttalelser fikk da altså heller ikke konsekvenser for hans stilling eller rolle som tillitsvalgt - men det kunne det fort ha fått, mener noen.

- Enhver ansatt har lojalitetsplikt. Med forbehold om at jeg ikke har sett nøye gjennom alle uttalelsene, og situasjonen de er ytret i, så høres dette ut som et grensetilfelle der oppsigelse kan være aktuelt. Det at en tillitsvalgt går ut og omtaler egen arbeidsgiver på en slik måte kan potensielt skade selskapet, noe som vil slå negativt tilbake både på selskapet og de ansatte. Jeg ser derfor at det kan være problematisk at Handeland uttaler seg slik han gjør, sier arbeidsrettsadvokat Eivind Arntsen, redaktør for www.arbeidsrettsadvokaten.no og partner i Dalan advokatfirma, til Nettavisen NA24.

- Det er derfor forhold som tilsier at den ansatte kan ha opptrådt illojalt. Det at vedkommende har et sentralt tillitsverv i et ASA øker kravene til den ansatte og terskelen for oppsigelse blir lavere, fortsetter han.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

- Styrke sakligheten av en eventuell oppsigelse
Ifølge arbeidsmiljøloven kan en ansatt sies opp på to ulike grunnlag.

Det ene er vanlig oppsigelse hvor arbeidsforholdet av ulike årsaker ikke fungerer. Arbeidstaker kan da bli sagt opp, med saklig grunn, og jobber da ut oppsigelsestiden. Alternativet er avskjed, og det anvendes kun i de grovere tilfeller.

- Ved avskjedigelse må den ansatte gå på dagen. Det var nok ikke snakk om noe avskjedigelse i Handelands tilfelle, men heller aktuelt å vurdere en oppsigelse med en saklig begrunnelse - om man mener at forholdet var såpass alvorlig at det ikke er nok med en advarsel, sier Arntsen, som mener Handelands rolle som tillitsvalgt er et viktig moment i debatten.

- I tillegg til arbeidsmiljølovens bestemmelser om oppsigelse og avskjed bør man være bevisst at det her er snakk om en ansatt som har uttalt seg i egenskap av å være tillitsvalgt. Etter Hovedavtalen heter det at ved vurdering av mulig oppsigelse «skal det legges vekt på den spesielle stilling de tillitsvalgte har i bedriften.» Sett i sammenheng med Hovedavtalens krav om at «En gjensidig korrekt og tillitsfull opptreden mellom bedriftens representanter og de tillitsvalgte er en avgjørende forutsetning for samarbeidet mellom partene på bedriften.», kunne dette etter mitt skjønn ha styrket sakligheten av en eventuell oppsigelse av Handeland.

- En diskusjonspartner for ledelsen
En tillitsvalgt er en valgt representant for arbeidstakerne, og har i utgangspunktet ikke et selvstendig ansvar for virksomheten. Av vervet følger det imidlertid en forpliktelse til å samarbeide. Dette følger både av arbeidsmiljøloven og tariffavtaler.

- Det er for eksempel sagt i Hovedavtalen mellom LO og NHO at de tillitsvalgte «har plikt til å gjøre sitt beste for å opprettholde et rolig og godt samarbeidsforhold», og «påse at plikter [...] etter tariffavtale, arbeidsreglement og arbeidsmiljølov blir fulgt.» I tillegg fremgår det at: «Det er uforenlig med [...] de tillitsvalgtes plikter å tilskynde eller medvirke til ulovlig konflikt.», sier Kari Gimmingsrud, assosiert partner i Advokatfirmaet Haavind.

Mange er av den oppfatning at en tillitsvalgt er snarere i opposisjon til, enn på samme lag som, ledelsen. Gimmingsrud, som understreker at hun uttaler seg på et generelt grunnlag, opplyser at selv om tillitsvalgte primært skal ivareta de ansattes interesser, har partene også et interessefellesskap.

- Å sørge for at bedriften går bra kommer alle til gode. Både arbeidsmiljøloven og mange tariffavtaler legger opp til at det skal være samspill og samarbeid mellom ledelsen og de tillitsvalgte. Tanken er at de ansatte gjennom sine tillitsvalgte skal involveres og sikres medinnflytelse og derved bidra til en positiv utvikling av bedriften og trygge arbeidsforhold. I tillegg til å være et talerør for de ansatte, er de tillitsvalgte derfor også en diskusjonspartner for ledelsen. Dette innebærer noe mer enn bare å være i opposisjon.

- Kan en ansatt eller tillitsvalgt bli sagt opp eller avskjediget etter å ha uttalt seg i media, og hva må ha blitt ytret for at slikt kan skje?

- Arbeidstakere og tillitsvalgte har i utgangspunktet ytringsfrihet og rett til å varsle om kritikkverdige forhold. Både som arbeidstaker og tillitsvalgt har man vanligvis en plikt til å ta opp forhold internt først, og varsle i henhold til interne retningslinjer. Etter omstendighetene kan en arbeidstaker eller tillitsvalgt ha rett til å gå til pressen. Blant annet vurderes om varslingen bygger på forsvarlig grunnlag, om intern varsling har vært forsøkt og om varslingen (saken) har allmenn interesse, svarer Gimmingsrud.

- Varslere har et betydelig vern etter arbeidsmiljøloven. Det betyr at hvis en arbeidstaker har varslet på en forsvarlig måte, kan han eller hun ikke bli sagt opp av den grunn, fortsetter hun.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

- Vil ytringsfriheten måtte vike
Også andre ytringer har et vern, men Gimmingsrud forklarer at dette må balanseres mot arbeidstakers lojalitetsplikt.

- På samme måte som i andre kontraktsforhold er partene i et arbeidsforhold forpliktet til å forholde seg lojalt overfor den andre partens interesser. Et arbeidsforhold forutsetter et tillitsforhold. Ved uttalelser til media er det en fare for at arbeidsgiver blir fremstilt både ufullstendig og i et skjevt lys uten at arbeidsgiver selv får redegjort skikkelig for forholdene. Skadepotensialet er stort.

Gimmingsrud sier videre at bedriftens forhold ikke uberettiget må omtales negativt, på en slik måte at virksomhetens interesser blir skadelidende. Hvor grensen skal trekkes kan stille seg forskjellig i ulike situasjoner.

- For eksempel har Høyesteretts ankeutvalg vurdert avskjeden av en universitetsprofessor som lovlig. Professoren hadde på ulike måter omtalt kollegaer og virksomheten negativt, blant annet i e-poster som var sendt til mange. Ankeutvalget uttalte at ytringsfriheten ga svært vide rammer for uttalelser, men at også en vitenskapelig medarbeider «må ta et visst hensyn ved sin opptreden overfor kolleger og andre han kommer i kontakt med i sin stilling. Han må også ha arbeidsmiljøet for øye».

- I de mest graverende tilfeller vil ytringsfriheten måtte vike også på en arena som dette, i den forstand at ytringer som er utilbørlige på grunn av form, tid, forum, omfang eller skadevirkninger, kan danne grunnlag for avskjed. Den ansattes vilje til dialog med arbeidsgiveren for å få konflikter over på konstruktive spor, vil også utgjøre en del av bildet, fortsetter hun.

Ifølge Gimmingsrud skal mer til før en tillitsvalgts uttalelser anses som illojale.

- At de tillitsvalgte og ledelsen kan være uenige er ikke til å unngå, men noen ganger kan det oppstå spesielle situasjoner og uoverensstemmelser som oppleves som ødeleggende for partene. Noen tariffavtaler har regler om at en tillitsvalgt eller representant for arbeidsgiver skal fratre i visse situasjoner. For eksempel Hovedavtalen mellom LO og NHO. Hvis en tillitsvalgt har begått grove pliktbrudd etter hovedavtalen, kan NHO overfor LO kreve at vedkommende må fratre som tillitsvalgt, mens arbeidsforholdet består.

- Oljen i maskineriet
Som tillitsvalgt kan man ofte havne i skjærsilden mellom de ansatte og ledelsen.

- Den tillitsvalgtes rolle er først og fremst å være som et mellomledd mellom de ansatte og ledelsen. Som tillitsvalgt skal man fronte viktige saker fra de ansatte, samt sørge for at avtaleverket overholdes i gjennomføring av prosesser, sier Thrine Skaga, Leder for Fagforbundets advokater.

- Den tillitsvalgte er oljen i maskineriet, fortsetter hun.

Hun medgir at den tillitsvalgte kan bli oppfattet som en pest og en plage av ledelsen, og dette er en problemstilling man ikke bør bagatellisere.

- Som tillitsvalgt står man noen ganger mellom barken og veden. I form av sin rolle får man innsikt i mye, en del av det av konfidensiell karakter, samtidig som man er et talerør for de ansatte, sier Skaga.

Norwegians informasjonssjef Lasse Sandaker-Nilsen sier til Nettavisen NA24 at selskapet ikke kommenterer saken ytterligere.

Kommentarer til denne saken