Gjensidigestiftelsen søker etter en person som skal lede arbeidet med å videreutvikle og styre gavevirksomheten.

Siden 2007 har stiftelsen delt ut mer enn 900 million kroner til nesten 4.000 prosjekter innenfor trygghet og helse.

- Dette er helt klart en spennende jobb hvis man er opptatt av å finne gode prosjekter innen trygghet og helse og samarbeide med frivillig sektor. Men den er også krevende fordi det er vanskeligere enn man skulle tro å dele ut penger som utgjør en forskjell, sier Rolf-Christian Solem, leder Eierstyring og Administrasjon i Gjensidigestiftelsen, til Nettavisen NA24.

- Vi ønsker mest mulig effekt ut av støtten vi gir, og det krever både kunnskap og tett oppfølging av prosjektene. Når vi siden 2007 har delt ut støtte til nesten 4000 prosjekter, sier det seg selv at dette er et omfattende arbeid, fortsetter han.

Skal gi ut 175 millioner kroner
I 2013 delte stiftelsen ut 175 millioner kroner, og samme sum er satt av i 2014.

- Jobben vil bestå av å videreutvikle og lede arbeidet med gavetildelinger. I det ligger alt fra visjonær og strategisk tenkning om hvordan vi kan bruke gavemidlene til samfunnets beste, til prosjekt- og personalledelse. Blant annet vil noen av arbeidsoppgavene handle om analyse og effektmåling, slik at vi treffer best mulig med den støtten vi gir, sier Solem, som opplyser om at stiftelsen ser etter en person som kan være med å videreutvikle og lede gavearbeidet i stiftelsen.

- Erfaring og kunnskap om frivillig sektor er en fordel da mye av gavevirksomheten er tuftet på samarbeid med ildsjeler og frivillige organisasjoner. Vi ønsker oss en samfunnsengasjert person med gode relasjoner og stort nettverk. I tillegg vil stillingen innebære kontakt med myndigheter og andre offentlige instanser. Gode kommunikative evner og lederegenskaper er også viktig i stillingen.

Norges største stiftelse
Gjensidigestiftelsen er Norges største stiftelse, som ble omdannet et allmennaksjeaksjeselskap i 2010. Gjensidigestiftelsen eier 62,8 prosent av aksjene i Gjensidige, etter å ha solgt 48 prosent dag aksjene da Gjensidige ble børsnotert i desember 2010.

Stiftelsen finansielle formål er å forvalte det langsiktige eierskapet i Gjensidige, videreformidle sin andel av aksjeutbytte til Gjensidiges skadeforsikringskunder og forvalte kapitalinntektene fra spredningssalget i Gjensidige.

Av stiftelsesdokumentene kommer det frem at stiftelsens grunnkaptial er 4,15 milliarder kroner, og er gitt av Gjensidige Forsikring. Styret kan motta ytterligere midler fra Gjensidige Forsikring eller fra andre etter samtykke fra styret.

Utdelingen skal være i samsvar med stiftelsens formål, og det er styret som bestemmer hvor stor del av midlene som kan utdeles og hvilke tiltak det skal utdeles midler til. Stiftelsen skal ikke støtte partipolitiske organisasjoner, og stiftelsens årlige kostnader og utdeling skal ikke overstige stiftelsens inntekter heter det i stiftelsesdokumentene.