OSLO (Nettavisen): Kommunenes Sentralforbund vil ikke si et klart ja eller nei til tvangssammenslåing, men lister opp en rekke betingelser for at de skal være med på en omfattende endring av kommunestrukturen.

- Ikke vår oppgave å tegne kartet
- Vår konklusjon er at landets kommuner og fylkeskommuner er medlem i KS. Synet på spørsmålet om kommunestruktur er svært delt. Vi kommer ikke til å innta en tydelig posisjon om organiseringen, og det er heller ikke vår oppgave å tegne et norgeskart. Dersom Stortinget og regjeringen vil ta grep, er det derimot vedtatt av vi vil ta en aktiv del i prosessen, sier styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen, til NTB.

Stor uenighet
Hun bekrefter at det fortsatt hersker størst uenighet rundt tvangsspørsmålet, men at KS ikke vil ha noen formening om dette.

Hovedstyret i Kommunenes Sentralforbund (KS) kom tirsdag med et enstemmig vedtak i spørsmålet om kommunesammenslåinger. KS vil ikke selv ta et klart standpunkt for eller imot en spesiell løsning, men lister opp en rekke betingelser for at de kan være med på en slik prosess.

For det første må en slik endringsprosess komme etter et tydelig initiativ fra Stortinget, mener KS.

Krav fra KS
Dette initiativet må inneholde en klar begrunnelse, et klart formål, tydelige rammer for prosessen og en overordnet tidsplan, og kommunesektoren selv må være med i prosessen, understrekes det.

Skal det bli kommunesammenslåinger, har KS noen klare krav:

* Endringene skal sees i nær sammenheng med hvilke oppgaver som tillegges kommunene

* Det skal tas hensyn til geografi, slik som store forskjeller i areal, folketall, bosettingsmønster og pendlingsmønster

* Endringene må gi større lokalt ansvar og selvstyre

* Det må samtidig bli en tilpasning av ulike statlige instansers inndeling og oppgaver, for eksempel i veisektoren og helsesektoren

* Innbyggere og næringsliv må få en forbedring i samferdsel og kommunikasjon

* Velferdstilbudet må sikres gjennom en robust kommunal økonomi

* Eventuelle effektiviseringsgevinster må tilfalle den nye kommunens innbyggere

Når det gjelder prosessen fram mot kommunesammenslåing, forventer KS at den gjennomføres i et nært samarbeid mellom stat og kommuner, at kommuner får en reell innvirkning på endring av grenser og kommuneinndeling i sitt område, at det legges til rette for nærdemokrati og at det gis solide økonomiske insentiver til kommunene.

KS forventer videre at Stortinget sørger for at en ny kommunestruktur gir en betydelig reduksjon i statlig detaljstyring, tilsyn og kontroll.

Les pressemelding fra KS her