Gå til sidens hovedinnhold

Kristin kan endre budfristen

Byr du på bolig, skal budet stå ett døgn etter den siste annonserte visningen. Men finansministeren kan endre regelen.

- Vi vil følge med på om 24-timersfristen fungerer, sier Kristin Halvorsen, ifølge Aftenposten.

- Vi vil se på det hvis vi får mange kreative måter å praktisere den på. Hensikten er ikke å ri en kjepphest, men å gi folk god tid til å ta fornuftige beslutninger. Ett stoppunkt skal det uansett være, sier Halvorsen.

Den nye loven om eiendomsmegling skal nå behandles av Stortinget, men allerede fra 1. januar endret Halvorsen forskrigten om budgivning.

DEN NYE LOVEN INNEBÆRER OGSÅ:

- forbud mot progressiv provisjon.

- megler påbys å utarbeide et skriftlig tilbud basert på timepris.

- megler skal, uavhengig av avtalt vederlagsform, skrive regning for et hvert oppdrag. Regningen skal gjøre det mulig for oppdragsgiver å bedømme arten og omfanget av arbeidet som er utført.

- det skal fremgå av salgsoppgaven / prospektet om megler har provisjonsbetaling eller ikke.

- det skal bli lettere for oppdragsgiver, typisk selger av en eiendom, å kreve nedsettelse av vederlaget og å holde tilbake deler av vederlaget. Videre foreslås et forbud mot at megler tar dekning i klientmidler som tilhører selgeren uten at sistnevnte har samtykket i dette etter at handel er kommet i stand.

- det innføres krav om en ansvarlig megler for hvert oppdrag som selv skal utføre de vesentligste elementene i oppdraget. Medhjelpere skal kun bidra med mindre vesentlige oppgaver og oppgaver av rutinemessig eller teknisk karakter.

- det innføres krav til egnethet hos foretakenes styre og daglige leder.

- tittelen «megler» lovbeskyttes og vil bare kunne benyttes av personer med eiendomsmeglerbrev, advokat og jurist med særskilt tillatelse etter eiendomsmeglingsloven til å drive eiendomsmegling.

- strengere regler om egenhandel for ansatte, tillitsvalgte og eiere i eiendomsmeglingsforetak og hos advokater som driver eiendomsmegling, samt deres aller nærmeste.

- meglers plikt til å innhente og legge frem opplysninger om eiendommen skjerpes. Andel av fellesgjeld og påregnelig økning av felleskostnader etter en eventuell avdragsfri periode skal framgå av salgsoppgaven. Salgsoppgaven skal også omfatte opplysninger om eventuell adgang til utleie av eiendommen eller deler av denne til boligformål.

- det foreslås endringer som legger til rette for at Kredittilsynet mer effektivt skal kunne kalle tilbake tillatelsen til en filial i foretaket. Det foreslås at Kredittilsynet skal kunne forby en advokat å være fagansvarlig og ansvarlig megler i et foretak. Denne muligheten har en ikke i dag.

- det foreslås at alle foretak og advokater som driver eiendomsmeglingsvirksomhet skal være tilsluttet en nemndsordning hvis avtale og vedtekter er godkjent av Kongen. Nemnden skal behandle tvister mellom eiendomsmeglingsforetak eller advokat som driver eiendomsmeglingsvirksomhet og selger, kjøper eller øvrige interessenter

- etter departementets vurdering, bør kjøperen uoppfordret gis innsyn i budjournalen ved at den skal legges ved kjøpekontrakten. Dette vil føre til økt åpenhet rundt meglers utførelse av oppdraget.

Les mer om den nye loven her.

Reklame

Nå: Gjør et kupp på alt du trenger til løpeturen