Kronen ser ut til å holde seg stabilt sterk i lang tid fremover.

Den sterke veksten og gode kapasitetsutnyttelsen i landet bidrar til at Norge er best stilt i Europa. Norges Banks nye, mer aggressive rentebane tilsier raskere renteoppgang, som også er med på å holde den norske kronen sterk.

Likevel er det mange faktorer som tilsier at kronen kunne vært svakere.

Hellas-trøbbel
Gjeldsuroen i EU og urovekkende makrotall fra blant annet USA pleier nemlig å gi negativt utslag på kronen siden valutaen blir ansett som perifer og lite likvid. Likevel er ikke kronen til å rikke på. DnB Nor Markets tror det skyldes både en mer aggressiv sentralbank her hjemme og at euroen svekkes av markedsuroen.

Oljeprisen har også falt etter at IEA pumpet ut 60 millioner fat med olje ut i markedet forrige uke. Det ser imidlertid ut til at Norges Banks nye rentebane hadde større effekt på kronen enn oljeprisen.

Les også:Rentesjefen mektigere enn oljeprisen

DnB Nor Markets tror oljeprisen vil holde seg høy, men på et lavere nivå enn i dag.

Stabil kurs
Norges Banks valutakjøp i mai og juni tilsier også at kronen burde svekkes, selv om det er usikkert hvor stor effekten blir.

Så langt i år har det beskjedne intervallet på kronen i forhold til euroen ligget mellom 7,70 og 7,95. DnB Nor Markets tror kronen vil ligge i det nedre intervallet frem mot juni. De tror også at rentedifferansen mot eurosonen vil bli høyere.

Markedsuro i eurosonen er den største risikoen for kronen. Norges Bank vil trolig sette opp renten fem ganger det neste året, men uroen kan både forsinke renteøkningene og føre til at oljeprisen faller ytterligere.