Mediene har i de siste vist triste eksempler på hvilken praksis som kan oppstå i barnehager når det ikke føres tilstrekkelig tilsyn. På denne bakgrunn har SV jobbet for at kvalitet i private barnehager er satt på den politiske dagsorden.
Historiene som er kommet frem, om bruk av uholdbare straffemetoder og om familiebarnehager hvor barna sover på usikrede verandaer, har heldigvis fått Høyres byråd til å reagere med å ville skjerpe bydelenes tilsynsrutiner. Dette handler om rettsløse barn som selv ikke kan sette ord på hva de opplever.
I arbeidet med å oppnå full barnehagedekning bygges det som aldri før. Og for å nå målet oppfordres private initiativ for å skape flere plasser. SV har hele tiden påpekt at utbygging ikke må gå på bekostning av kvalitet. Barn har behov for og krav på et pedagogisk forsvarlig opplegg, trygge omgivelser og god omsorg.
Kravet til kvalitet skal selvfølgelig være like stort i private som i kommunale barnehager. De private barnehagene mottar store summer fra det offentlige for å drive barnehage, og det er bydelene som er delegert ansvaret i å føre det lovpålagte tilsynet med barnehagene. De er således pliktige til å kontrollere at det drives etter regler og forsvarlighet. Det er derfor skremmende når tall som Aften presenterer viser at bare hver femte private barnehage har fått tilsynsbesøk. Dessverre er mange bydeler i en økonomisk situasjon som krever så strenge prioriteringer at det går utover det lovpålagte. Det er uakseptabelt.
SV synes det er bra at fokuset nå rettes mot kvalitet i barnehagene, og forventer at byråd Ødegaard sørger for at bydelene umiddelbart utfører det tilsyn de er satt til. Vi vil at foreldre skal føle seg trygge når de sender sine barn i barnehagen. Det legges ned en fantastisk innsats fra de ansatte i Oslos mange barnehager, og de aller fleste barnehager gir et godt tilbud. Vi kan imidlertid ikke leve med den utryggheten manglende tilsyn innebærer.
Kari Pahle, SV
Leder i kultur- og utdanningskomiteen