Senhøsten 2016 gjennomførte Helsedirektoratet en kampanje som hadde som mål at flere skal vite hvilke symptomer som inntreffer ved hjerneslag og betydningen av rask behandling. Kampanjen hadde som mål at flere skulle ringe 113 ved akutte symptomer som vansker med å prate, smile og løfte.

Nå har Hjerneslagregisteret konkludert med at kampanjen har hatt god effekt.

Kunnskapen i befolkningen om slagsymptomer har økt, og flere ringer 113 ved mistanke om hjerneslag. Effekten avtok noe etter kampanjen, men hele 20 prosent har fått ny kunnskap om å ringe 113 ved slagsymptomer, og flere enn før ringer 113.

Hvert år legges 12.000 personer inn på sykehus med akutt hjerneslag i Norge. I ni av ti tilfeller er det forårsaket av blodpropp, som gjør at det er viktig å komme raskt i gang med trombolysebehandling.