Alle kan bli syke når som helst hele året, men på vinteren er du spesielt utsatt for smitte. Er du i arbeid, kan det være nødvendig å ta seg fri et par dager for å bli frisk.

Du har imidlertid ikke lov til å ta sykedager helt på egne premisser.

- Som hovedregel kan du i løpet av tolv måneders arbeid bruke egenmeldingsdager i fire perioder, men maks tre dager av gangen, forteller Elin Spjelkavik, direktør for juridiske tjenester i Hovedorganisasjonen Virke.

Du må ha vært ansatt i en bedrift i to måneder før du kan benytte deg av denne ordningen, men arbeidsgivere har rett til å gi arbeidstakerne sine lov til å bruke egenmelding tidligere, for eksempel etter fire uker.

- Du må være arbeidsufør på grunn av egen sykdom eller skade for å ta ut egenmelding, sier Bjørn Erstad, kontorsjef for sykefraværskontoret i NAV.

Flere dager med egenmelding i IA-bedrift

Det du kanskje ikke visste, er at om du bruker én dag så betyr ikke det at du har 11 dager til gode.

- Er du syk bare én enkelt dag, har du brukt opp én av de fire periodene du har krav på, forteller Spjelkavik.

Er selskapet du jobber i en IA-bedrift (se faktaboks), trenger du ikke forholde deg til disse periodene. Da får du både flere dager og kan bruke dem som enkeltdager.

«Jobber du i en IA-virksomhet, kan du bruke egenmelding i opptil åtte kalenderdager. Egenmelding kan brukes i 24 kalenderdager i løpet av en 12-måneders periode. Det er ikke begrensning i antall ganger retten til egenmelding kan benyttes», skriver NAV på sine nettsider.

Ny regel: Mulig begrensning for IA-bedrifter

På Helsedirektoratet sine sider står det imidlertid påpekt at det også er begrensning på hvor mange dager du kan ta fri sammenhengende: «Egenmelding i IA-virksomhet kan ikke benyttes i mer enn åtte dager per fraværstilfelle.»

Like før jul 2018 ble imidlertid IA-avtalen revidert.

I den nye avtalen oppfordres IA-bedriftene til å videreføre ordningen med utvidet rett til egenmelding, men arbeidsgivere kan velge å gå bort fra dette.

- Det må drøftes med de tillitsvalgte i bedriften dersom arbeidsgiver ikke ønsker å videreføre ordningen, sier Spjelkavik.

Egenmelding etter helg, ferie og sykemelding

Ikke bare er det regler for hvor mange dager på rad du kan benytte deg av ordningen, det er også noen restriksjoner på hvordan den kan brukes.

- Er du syk en fredag og er fortsatt syk mandag, må du ha sykemelding fra mandag. Det skyldes at lørdag og søndag regnes med i de dagene du kan være syk i én periode med egenmelding, forklarer Spjelkavik.

LES OGSÅ: Slik blir du kvitt forkjølelsen

Det er ingen restriksjoner mot å bruke egenmelding etter ferien din, da det ikke regnes som et avbrudd på arbeidsforholdet. Etter sykemelding er det imidlertid noen restriksjoner.

- Har du vært langtidssykmeldt og arbeidsgiver har betalt sykepenger i en hel såkalt arbeidsgiverperiode, som er på 16 dager, er du utenfor arbeidsgiverperioden. Da må du jobbe i full stilling i 16 dager før du kan ta ut egenmelding igjen, sier hun.

Kan miste retten til egenmelding

Ifølge Elin Spjelkavik er tillit viktig for at arbeidstakere skal kunne ta ut sykedager uten å dokumentere at man er syk. Denne tilliten kan imidlertid svekkes om du misbruker velferdsgodene.

- Hvis arbeidsgiver har rimelig grunn til å anta at fraværet ikke skyldes sykdom, kan du bli fratatt retten til bruk av egenmelding. Om du får tilbake retten eller ikke, skal vurderes etter seks måneder, sier hun.

Mistanken om misbruk av ordningen kan for eksempel skyldes at du søker deg fri og får avslag, men bruker det til å ta fri den dagen likevel.

- Arbeidsgiver må innkalle deg til samtale, slik at du har mulighet til å forklare deg, før det bestemmes om du skal miste retten eller ikke, forklarer Spjelkavik.

Mister du retten til bruk av egenmelding, må du bevise sykefraværet med sykemelding fra dag én.

Hjemme med sykt barn

Har du barn, har du også krav på fri for å være hjemme med sykt barn under 12 år. For å få omsorgspenger, må du registrere egenmelding som skyldes fravær grunnet sykt barn.

- Dersom du har omsorg for inntil to barn, har du ti dager du kan fordele i løpet av ett kalenderår, for å være hjemme med sykt barn. Har du tre eller flere barn, har du rett til 15 dager, sier hun.

Spjelkavik forklarer at kvoten med omsorgsdager dobles om du er alene om omsorgen eller har kronisk syke barn.

Omsorgsdagene kommer i tillegg til egenmeldingsdagene.

Mange foreldre må eksempelvis være mye hjemme med astma- og allergibarn i perioden hvor det er mye spredning av pollen.

- Har du kronisk syke barn, må du bevise dette med en legeerklæring fra barnets lege, sier Spjelkavik.