Slike skader på boligen din som oppstår som følge av ekstremværet vil ofte bli dekket av din forsikring som da gir deg rett til skadeoppgjør, enten som en kontantutbetaling eller at forsikringsselskapet utbedrer skaden for deg.

Les også: Her er ødeleggelsene etter ekstremværet «Knud»

Forsikringsselskapet forsøker å minimere skadeoppgjøret

Forsikringsselskapet vil alltid forsøke å minimere skadeoppgjøret så mye som mulig da det er de som skal betale for dette. Det er naturlig og trenger ingen nærmere forklaring. Dette utgangspunktet preger alle typer skadeoppgjør fra forsikringsselskapene, det gjelder også på andre områder en for bolig.

Kontantutbetaling eller utbedring

Enten du velger kontantutbetaling eller at forsikringsselskapet skal utbedre skadene så vil forsikringsselskapets vurdering av skadeomfang og metode for utbedring avgjøre om hvor stort skadeoppgjøret blir for deg.

Skadens omfang og metode for utbedring

Skadens omfang vil forsikringsselskapet naturlig nok vurdere så snevert som mulig. Også metoden for utbedringen vil de ofte velge den enklest og billigst i forhold til utførelse.

Forsikringsselskapets behandling av meldt skade

Da skaden har oppstått og den er meldt inn til forsikringsselskapet vil de sende en takstmann for å se på skadene. Takstmannen betales av forsikringsselskapet og blir således selskapets representant i skadesaken. Det innebærer blant annet at takstmannen skal utføre skadetaksten med samme utgangspunkt som forsikringsselskapet sitt som er å minimere skadeoppgjøret.

Les også: Siste nytt om ekstremværet «Knud»

Bruk av taktsmann - grunnlaget for skadeoppgjøret

Takstmannen utarbeider en såkalt skadetakst. Her dokumenteres skadeomfang og det gis beskrivelse for valg av metode for utbedring. Men da takstens utgangspunkt er å minimere skadeoppgjøret betyr det at både at valg av skadeomfang og metode ikke nødvendigvis er den riktige og beste løsningen for deg som forsikringskunde. Spørsmålet er da om du er tjent med å kun la forsikringsselskapet engasjere takstmann eller om du også skal gjøre det selv.

Løsning på problemet

- engasjer din egen takstmann

Dersom du engasjerer egen takstmann vil vedkommende ha et helt annet utgangspunkt og tilnærming til å beskrive skadeomfang og metode for utbedring da vedkommende ikke vil ha noen bindinger eller føringer i forhold til skadeoppgjøret. Du bør her engasjere en som har spesiell kompetanse på den type skade det gjelder. Er det for eksempel skade på mur, trenger du en med murererfaring. Er det derimot skade på trevirke må du engasjere en med tømrererfaring. Og har du skade på baderommet ditt bør du engasjere en med erfaring fra bygging av baderom.

Du står helt fritt til å selv bestemme om du vil bestille din egen skaddetakst. Ditt forsikrinsgselskap kan ikke nekte deg det. Men de kan kreve at du betaler for det selv. Er skaden stor vil det uansett være en meget god investering for deg å gjøre det.

Du bør presisere tydelig til din takstmann at du ønsker at skaden skal utbedres etter alle kunstens regler. Det vil si etter gjeldende krav i forskrifter og byggetekniske standarder slik at metoden for utbedring blir i henhold til god håndverksskikk.

- og kontakt ulike entreprenørfirmaer

I tillegg til at du bør bestille din egen skadetakst bør du forhøre deg med ulike entreprenørfirmaer hva de mener det vil koste å utbedre skadene. Også her bør du si klart og tydelig fra om at du ønsker at skaden skal utbedres etter alle kunstens regler, etter gjeldende krav i forskrifter byggetekniske standarder og god håndverksskikk.

Riktig skadeoppgjør

Etter at du både har forhørt deg med en erfaren entreprenør som har gitt deg noen estimater for hva det vil koste å utbedre skadene og innhentet din egen skadetakst som beskriver skadeomfanget og metoden for utbedring vil du oppnå større trygghet på at du får et riktig skadeoppgjør.

Enten du da velger kontant utbetaling eller at forsikringsselskapet selv skal utbedre skaden din vil du gjennom å følge denne fremgangsmåten være sikker på at resultatet blir rett. Du har også gjort det du kan for å ivareta din egen interesse som jo er riktig skadeoppgjør, som står i motsetning til minimert skadeoppgjør.

Rekkefølgen

Du bør innhente egen skadetakst og snakke med ulike entreprenørfirmaer før forsikringsselskapets takstmann kommer og ser på skaden. Forklaringen på det er at da må forsikringsselskapet ta hensyn til denne dokumentasjonen når de utarbeider sin skadetakst. Da unngår du å komme i en situasjon hvor du må krangle med forsikringsselskapet om at deres skadetakst er feil. Forsikringsselskapet er nemlig tilbakeholdne med å fravike andre faglige vurderinger i sine egne takster. Gjør de det vil det underbygge skadetaksters nøytrale rolle.

Lykke til og godt forsikringsoppgjør.