LO-sekretær Kristian Tangen mener situasjonen oppleves som svært tøff for store grupper på boligmarkedet. Det største problemet er at det bygges for lite, og at boligmassen fordeles så ujevnt, melder Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

- Dette skaper økte klasseskiller. Boligpolitikk er fordelingspolitikk, og må derfor prioriteres bedre av regjeringen, krever LO-sekretæren.

I høringssvaret til den offentlige utredningen «Rom for alle – en sosial boligpolitikk for framtiden», stiller LO seg bak de fleste av forslagene. Her heter det at Husbanken må styrkes og videreutvikles, og man må få en mer fleksibel bruk av startlån og boligtilskudd, samt ytterligere styrking av bostøtteordningen.

Men LO slår også fast at mandatet for det offentlige utvalget har vært for begrenset.

Alarmerende tall
Tangen viser også til nye og alarmerende tall om tvangsutkastelser, og at boligprisene nå er like høye som under boligboblen på 1980-tallet målt i forhold til inntekt. Dette er et resultat av et boligmarked ute av styring, mener han.

– Skal man endre utviklingen, er man nødt til å ha et bredt perspektiv. Det er behov for en bred gjennomgang av hele boligpolitikken. Blant annet bør det vurderes å se nærmere på skattesystemet med relevans for boligmarkedet, sier Tangen.

Presset på leiemarkedet har over tid vært økende på grunn av høy befolkningsvekst. Tangen konstaterer at dette har bidratt til at en del arbeidsinnvandrere havner i ulovlige, helseskadelige og i verste fall livsfarlige leieforhold.

Avlaste presset
– For å avlaste presset på leiemarkedet er det helt nødvendig med et godt og trygt leiemarked. For å bedre kontrollen på det private utleiemarkedet bør det være en obligatorisk sertifiseringsordning for utleiere. I tillegg må lovverket skjerpes i forhold til sanksjonsmulighetene overfor useriøse utleiere, krever LO.

I tillegg mener LO-sekretæren at det må bygges flere ikke kommersielle utleieboliger. Et konkret tiltak er å bygge flere studentboliger.

– Regjeringen har lagt til rette for at det er bygget flere studentboliger de siste årene, men dette er likevel ikke nok. En stor satsing med minimum 1.500 nye studentboliger i året ville bidratt til å redusere presset på boligmarkedet, sier Tangen.

Han setter pris på at eierlinjen i den norske boligpolitikken har fungert. Åtte av ti eier egen bolig, og standarden er generelt god.

Fra leie til eie
– Problemet er at altfor mange ikke får være med på boligmarkedets utvikling. Derfor må flere av dem som leier bolig bli hjulpet over til å eie, slik også boligutvalget har foreslått, sier han.

LO mener videre at kommunene har en spesielt viktig rolle i boligpolitikken.

– De bør i fremtiden pålegges å engasjere seg sterkere for økt boligbygging og i å sikre lettere tilgang til boligtomter. Kommunene må få boligproblematikk inn i sitt planverk, mener Tangen.

Dermed ligger det store forventninger fra LO til arbeidet med en ny stortingsmelding om boligpolitikk som kommer i 2012. (ANB)