Samferdselsdepartemenetet sendte ut ikke mindre enn ti pressemeldinger onsdag ettermiddag om revidert statsbudsjett, men det er langt mellom de store nyhetene.

Regjeringen slår for det første fast at det ikke vil gjøres noen endringer i nybilavgiftene.

Mange småendringer

Det skal omdisponeres 250 millioner kroner for å dekke opp løfter om fremskynning av nye veiprosjekter, og 200 millioner kroner går til planlegging av Vestfoldbanen, som ellers var planlagt å bli brukt til neste år.

Regjeringen melder også at de vil gjenopprette en jernbanestasjon i nærheten av Hoksund, og de vil gjøre det mulig å kjøre gjennom en enkelt bomstasjon på en riksvei i Nordland flere ganger innenfor én time.

Det settes også av rundt 12 millioner kroner til økt kontroll med tungtransporten.

Løfter for fremtiden

Utover dette er det i stor grad løfter om at noe skal skje i fremtiden.

I løpet av høsten ønsker Regjeringen å formelt få opprette et midlertidig veiselskap, som de lovte i sin regjeringserklæring.

- Utbyggingsselskapet vil dermed kunne være operativt med planlegging og utbygging av konkrete riksveiprosjekter snarest mulig etter etablering i 2015, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Ellers lover regjeringen at man i fremtiden skal få lavere bompengesatser i hele landet, ved at man vil ha en «rentekompensasjonsordning» for bompengeselskaper. Det betyr i praksis at staten vil ta en del av bompengeselskapenes rentekostnader. Nøyaktig når dette vil skje, er derimot ikke kjent.

- Regjeringa arbeider for å redusere bompengebelastingen for folk og næringsliv. Vi vil innføre ei ordning der en kan redusere rentekostnadene for vegprosjekt og kompensere renteutgiftene over statsbudsjettet. Det gir grunnlag for lavere takster i bomprosjekt over hele landet. Som ledd i arbeidet vil bompengesektoren bli omorganisert, slik at dagens mange bompengeselskap blir til to-tre selskap som får ansvaret for innkrevingen, sier samferdselsministeren.

Skal betale lånekostnader

Bompengeselskapene betaler i dag renter på lån på totalt 35 milliarder kroner.

- Regjeringa vil bruke litt av statens tyngde til å redusere lånekostnadene for bompengeselskapa, og i tillegg kompensere renteutgiftene over statsbudsjettet. Vi vil derfor innføre ei ”rentekompensasjonsordning” for bompengelån. Ordninga vil gjelde for alle bompengeprosjekt som blir en del av de nye bompengeselskapene. Målet er at mer av bompengene skal gå til selve prosjektene, mens mindre skal brukes til å betale for finansiering av lån. Dette gjørr det mulig med lavere bompengetakster eller kortere innkrevingstid, sier samferdselsministeren.

Siden de nye bompengeselskapene, som skal erstatte dagens nær 60 selskaper, skal være etablert «i løpet av 2015», vil det ikke bli noen umiddelbare endringer.

Nøyaktig hvordan dette faktisk skal gjøres er ikke klart. Etter det Nettavisen forstår vil det bli en kombinasjon av at nye store, statlige bompengeselskaper vil kunne få vesentlig lavere rente enn i dag. Kalkulasjonsrenten er i dag 6,5 prosent, mens statsobligasjonsrenten er 2,8 prosent.

I tillegg, eller i stedet for, dette vil staten altså kompensere rentekostnader for bompengeselskapene, slik at målet er at bilistene skal betale for veien, fremfor finansieringskostander.