NETTAVISEN MENER: Et grunnprinsipp i asylpolitikken er at vi gir asyl til folk som er flyktninger, men sier nei til økonomiske migranter. Det er et prinsipp vi er nødt til å holde fast på, selv om det føles brutalt.

Verden har rundt 65 millioner flyktninger. I den målestokken er det lite Norge kan gjøre utover å stå på FNs flyktningekonvensjon og bidra økonomisk til flyktningehjelp i nærområdene.

Norge sluttet seg til konvensjonen i 1952, og har altså fulgt den i 65 år.

FNs flyktningkonvensjon sier at «alle mennesker har rett til å søke beskyttelse i et annet land, og at flyktninger ikke kan returneres til et land der de blir forfulgt».

Videre sier konvensjonen at flyktninger har rett til utdanning, arbeid, organisasjonsfrihet og tilgang til rettssystemet.

Les mer: Flyktningkonvensjonen

Dette er gode og viktige prinsipper Norge bør stå for og forsvare.

FNs siste oversikt viser at Syria, Afghanistan og Somalia er de tre landene som flest flykter fra. Svært få av disse millionene kommer frem til den norske grensen og kan søke asyl.

Til nå i år har kun 3.051 personer søkt om asyl i Norge, trolig fordi strømmen gjennom EU har avtatt på grunn av økte grensekontroller og prinsippet om å søke i det første trygge landet man kommer til.

Norge gjør akkurat nå svært lite for å ta imot flyktninger. I siste uke kom det bare 42 asylsøkere til landet. Av dem var 9 fra Syria.

Bispemøtet er bekymret for behandlingen vi gir asylsøkere som har fått avslag: - Vi får nå stadig skildringer fra lokalsamfunn og menigheter som er rystet over hvordan unge asylsøkere vekkes på nattetid, legges i håndjern, interneres uten å kunne ta farvel med noen, de får så beskjed om endelig avslag og at de skal returneres raskt, skriver bispemøtets preses, Helga Haugland Byfuglien.

- Derfor ber vi myndighetene om et «juleamnesti» til over nyttår og at denne praksis og lovgiving vurderes på nytt, heter det i brevet fra Bispemøtet.

Du kan lese det her: Paradokset i velferdsnasjonen Norge

Hvis brevet skal tolkes som et ønske om å vanne ut flyktningbegrepet, så er det en farlig linje. Det hjelper ikke verdens 65 millioner flyktninger at Norge gir asyl til andre, som ikke er flyktninger. Tvert imot kan det ødelegge for legitimiteten til FNs flyktningkonvensjon.

- Det er et paradoks at det er så lite husrom i et av verdens fremste velferdssamfunn, skriver biskop Helga Haugland Byfuglien. Med 3.501 asylsøkere til nå i år, er det vanskelig å være uenig.

Men vi må holde fast på prinsippet om at flyktninger får asyl og opphold, mens ulovlige innvandrere returneres - om nødvendig med tvang. Det er brutalt å få avslag fordi de aller fleste blir uttransportert til land uten velferdsstat og til en økonomisk utrygg fremtid - i liket med milliarder av andre mennesker.

Det Norge derimot bør gjøre er å ta imot flere konvensjonsflyktninger - altså flyktninger som er vurdert og prioritert av FNs høykommissær for flyktninger. Disse kan få asyl i Norge uten at de må søke fra norsk jord.

Ennå arbeider UDI med å få ned saksbehandlingstiden og få folk ut av midlertidige asylmottak etter strømmen som kom i fjor. Av nær 22.000 asylsøknader som er behandlet, er rundt 8.000 avslått eller trukket, mens snaut 11.000 har fått opphold som flyktning. Resten er stort sett fordelt til det trygge 3. landet de kom fra.

Både for de reelle flyktningene og for Norge er det bra at folkestrømmen gjennom Europa har avtatt. Derfor bør diskusjonen handle om hvor mange konvensjonsflyktninger Norge bør ta imot fra FN i året - og ikke om vi bør uttransportere migranter som har fått avslag på asyl fordi de ikke vurderes som flyktninger.

Nettavisen mener at det er bra at Bisperådet utfordrer oss på moral og unnfallenhet overfor verdene enorme flyktningproblem. Men svaret ligger ikke i å gi folk som ikke er flyktninger opphold.

Hva mener du? Er Norges flyktningpolitikk smålig og lite human, eller gjør vi små mye vi kan?