NETTAVISEN MENER: Kunnskap er nøkkelen for å forebygge kriminalitet. Derfor er det viktig å få frem hvilke grupper som står bak ulike former for kriminalitet i Norge.

Noen innbiller seg at de fleste asylsøkere er kriminelle. Andre mener at det er helt irrelevant å se på kriminelles bakgrunn.

Begge deler er feil, viser gjennomgåelsen Nettavisen har gjort av tilgjengelig statistikk:

  • Asylsøkere er i gjennomsnitt noe mer kriminelle enn nordmenn.
  • Innvandrerbefolkningen er hyppigere i straffesaker enn andre.
  • Kriminelle fra Øst-Europa trekker opp statistikken for lovbrudd.

For å ta asylsøkerne og flyktningene først: Både Statistisk sentralbyrås tall og stikkprøver fra Oslo og Haugesund viser det samme bildet.

SSB har utgitt to analyser om asylsøkere og kriminalitet, i henholdsvis 2004 og 2014. Begge konkluderer med at asylsøkeres andel av siktelser for lovbrudd er rundt 1 % av alle siktelser i Norge.

Det tyder på at asylsøkernes andel av kriminaliteten er lav, men også at de er rundt tre ganger overrepresentert i forhold til antallet asylsøkere.

- Med dette utgangspunktet finner vi at personer i disse gruppene er siktet mer enn tre ganger så ofte som den bosatte befolkningen i Norge, konkluderer rapporten fra Statistisk sentralbyrå og Oxford Research.

Forenklet sagt er asylsøkere noe mer kriminelle enn nordmenn flest, men det utgjør ikke noe stort problem. Overraskende er det heller ikke når man tar hensyn til bakgrunn og levevilkår.

Her kan du lese mer:

Asylsøkere: Fortsatt en marginal del av kriminalitetsbildet

Utlendinger, asylsøkere og kriminalitet: Svært få lovbrudd er begått av asylsøkere

Haugesund Politidistrikt har sett på alle innsatte i politiets arrest til nå i 2016. Deres tall viser at 16 prosent er folk med utenlandsk statsborgerskap, men bare to prosent er fra land med høy forekomst av asylsøkere til Norge.

Denne ferske statistikken viser altså det samme bildet som SSBs rapporter fra 2004 og 2014.

Hvordan harmonerer dette med tallene vi får ved å se på alle straffesaker i Oslo tingrett, og gjøre en grov oppdeling mellom norske og utenlandske navn?

I den første uken vi så på, var det 61 tiltalte. Av disse var det 23 med norske og nordiske navn, mens 38 hadde utenlandske navn. Andelen som sannsynligvis enten er innvandrere eller utenlandske statsborgere var altså 62 prosent - vesentlig høyere enn forventet ut fra befolkningen.

- Andelen utenlandske innsatte i norske fengsler har økt veldig siden Norge ble en del av Schengen-avtalen, og særlig etter at antallet Schengen-land ble utvidet. Jeg mener dette i stor grad handler om manglende grensekontroll, og trolig også om manglende integrering av en del av dem som er bosatt i landet, kommenterte Senterpartiets justispolitiske talsperson, Jenny Klinge.

Det store kunnskapshullet er innvandrere og kriminalitet, blant annet fordi Statistisk sentralbyrå ikke har prioritert å lage fersk statistikk.

Dette er konklusjonen fra siste rapport i 2011:

«Her viser vi at innvandrere er generelt overrepresentert i forhold til øvrig befolkning, men også at det er vesentlig variasjon etter opprinnelsesland. Innvandrere fra enkelte land (for eksempel Kosovo, Somalia, Irak og Iran) har flere ganger høyere andel gjerningspersoner og/eller straffede, mens andre grupper (f.eks. India, Kina og Filippinene, samt de vestlige landene) er underrepresentert i kriminalstatistikkene».

Videre: «Personer med to innvandrerforeldre er også vesentlig overrepresentert i kriminalstatistikkene».

Men også her er det nyanser. Et positivt trekk er at innvandrerkvinner er jevnt over mindre kriminelle enn etnisk norske kvinner.

Et annet viktig trekk er at det er andre ting enn innvandring som forklarer hvorfor innvandrere i gjennomsnitt er mer kriminelle enn folk flest. Hvis vi justerer for kjønn og alder, så faller overrepresentantiviteten.

Altså: Siden innvandrerbefolkningen har flere unge menn enn resten av befolkningen, får de også flere i gruppen som oftest er kriminelle.

Nettavisen mener at fakta og statistikk hjelper oss til å forstå hvorfor noen blir kriminelle, og hva vi kan gjøre for å motarbeide lovbrudd. Men det er ingen grunn til å frykte asylsøkere og flyktninger spesielt.

Hva mener du? Er dette viktige tall, eller underbygger fokus på innvandrere og kriminalitet bare fordommer og innvandringsmotstand?