NETTAVISEN MENER: Stortinget kan ikke pålegge miljøvernminister Vidar Helgesen å bryte lover de selv har vedtatt. Problemet i ulvesaken er at Stortinget både vil verne og felle ulv samtidig.

Det er positivt at regjeringspartiene med støtte fra Arbeiderpartiet og Kristelig folkeparti kjøpte seg tid, og dempet konfliktene gjennom et oppdatert ulveforlik.

Enigheten er i tråd med det Nettavisen skrev på lederplass mandag: Stortinget bør bruke hodet og dempe ulvekonfliktene

- Vi er ikke enige i tolkningen av naturmangfoldsloven. Det har blitt sett for snevert på lovgivingen, uttaler Høyre, Ap, KrF og Frp, ifølge NTB. Partiene «forutsetter» at det åpnes for å skyte flere enn 15 ulv i vinter.

Når Senterpartiets Marit Arnstad og Trygve Slagsvold Vedum kjører hardt mot statsråden, så hopper de lettvint over hovedproblemet - nemlig at Stortinget har vedtatt helt motstridende lover:

  • Rovdyrpolitikken åpner for at lokale nemnder kan si ja til å felle 32 ulv i fire ulverevirer i Hedmark, blant annet fordi det er flere ulv i Norge enn Stortinget ønsker.
  • Samtidig har de vedtatt en naturmangfoldslov og sluttet seg til den såkalte Bernkonvensjonen. Disse har sterke begrensninger på Norges rett til å felle ulv.

Stortinget kan ule så mye de vil, men Klima- og miljøverndepartementet må følge norsk lov - og Justisdepartementets lovavdeling kom til at «skadepotensialet ikke er tilstrekkelig sannsynliggjort».

Sånn går det når Stortinget vil gjøre alle til lags, og både ønske å felle ulven og bevare den samtidig. Gjennom Bernkonvensjonen har Norge akseptert totalfredning av ulv, bjørn og jerv siden 1986.

Unntak er svært begrenset, og det er interessant at den norske tilslutningen ble ratifisert og gjennomført da Senterpartiets Rakel Surlien var miljøvernminister. Det hører med til historien at det i sin tid var daværende miljøvernminister Gro Harlem Brundtland som skrev under på Norges vegne i september 1979.

Bernkonvensjonen ble forøvrig vedtatt av et enstemmig storting.

Det var altså en sentral Sp-politiker og jurist som fikk vedtatt Norges tilslutning til totalfredning av ulv - den samme konvensjonen som nå hindrer felling av 32 ulv.

- På bakgrunn av dette fant regjeringen ingen annen mulighet enn å omgjøre nemndenes vedtak, konkluderte klima- og miljøvernminister Vidar Helgesen.

Lovavdelingen i Justisdepartementet har den beste kompetansen i staten til å vurdere lovtolkninger. Uansett hvor gjerne Stortinget vil felle ulv, så har de hverken juridisk fagkunnskap eller andre rettigheter til å bryte loven.

I dag sier norsk lov og Bernkonvensjonen at ulv kun kan felles i helt spesielle tilfeller:

  • Felling kan kun skje når det ikke truer bestanden av ulv.
  • Det må foreligge fare for stor og alvorlig skade.
  • Det finnes ingen andre alternativer enn felling.

Med alle fakta på bordet var Justisdepartementets lovavdeling entydig: «Det materialet som er stilt til Lovavdelingens disposisjon, gir ikke grunnlag for å konstatere at vilkårene for felling av ulv er oppfylt i de akutelle tilfellene», er konklusjonen.

Den eneste løsningen på ulvekonflikten er at Stortinget enten endrer norsk lov, eller at man dokumenterer at ulvefelling fyller kravene som stilles til alvorlig fare og ingen andre alternativer.

Nettavisen mener at Stortinget ikke kan pålegge miljøvernministeren å bryte lover de selv har vedtatt. Problemet er at man har vedtatt politikk og lover som er på kollisjonskurs.

Hva mener du? Kan Stortinget heve seg over lover de selv har vedtatt, eller er du enige med stortingspolitikerne i at lovtolkningen er for snever?