Inger Lise Blyverket er direktør for Politikk og forhandlinger i Virke.

Det er et paradoks at vi er olympiske mestere i sykefravær, samtidig som vi stadig oppnår pallplasseringer på diverse lykkekåringer, vi er blant de mest likestilte landene i verden og 9 av 10 nordmenn trives på jobben.

Som arbeidsgiverorganisasjon for over 21 000 virksomheter vet vi i Virke at sykefraværet innebærer vesentlige utgifter og utfordringer for norske bedrifter. I Norge går årlig 32 millioner dagsverk tapt i sykefravær.

Elin Ørjasæter peker 22. februar på at mange arbeidsgivere har fått nok av å ta ansvaret for sykmeldte som er langvarige syke og som går inn og ut av sykmeldinger. Det vises til flere dommer der langvarig og gjentatt sykefravær var saklig oppsigelsesgrunn, og at det går en grense for hvor langt arbeidsgiver kan strekke seg i tilretteleggingen.

I slike tilfeller er det bedre at den sykmeldte blir tilbudt omskolering eller får hel eller delvis trygd. Det er bra at domstolene har slått fast at samfunnet, og ikke arbeidsgiverne, må ta ansvaret for de langvarige syke. Det er imidlertid ikke de lange sykmeldingstilfellene det er flest av. Gjennomsnittlig varighet for alle sykefraværstilfeller er nå nesten 46 dager.

Arbeidsgivere bruker mye ressurser på å forebygge, tilrettelegge og følge opp sykefravær også for de mer korte sykefraværstilfellene. Vår erfaring er at arbeidsgivere er ansvarlige og strekker seg langt for å tilrettelegge også for kortvarige sykefraværstilfellene. I disse sakene er det viktig at vi får til et bedre samarbeid med aktørene.

Arbeidsgiverne får ikke Norge ned fra førsteplassen i sykefravær alene.

Ansvaret for å redusere sykefraværet må også deles mellom den sykmeldte selv, NAV og legen.

Arbeidstakerne har fått flere plikter knyttet til eget sykefravær de senere årene. Arbeidstakeren har melde- og dokumentasjonsplikt for sykefraværet og hun skal opplyse om arbeids- og funksjonsevnen. Arbeidstakeren skal medvirke i sykefraværsoppfølgingen og har aktivitetsplikt under sykefraværet.

Vi fra arbeidsgiversiden kan erkjenne at vi kan bli bedre til å ansvarliggjøre våre medarbeidere. Både ved at vi gjør arbeidstakeren kjent med de pliktene han har og at det får konsekvenser dersom pliktene ikke følges.

Men vi lykkes ikke med mindre NAV og legene i større grad hjelper oss fra den ubehagelige tittelen olympisk mester i sykefravær. Det er ikke bærekraftig at Norge årlig taper 32 millioner i sykefravær.

Det har en helsegevinst å jobbe!

Legene må i større grad framheve helsegevinsten av å jobbe. I praksis betyr det for eksempel at legene i større grad skriver ut graderte sykmeldinger i stedet for å ty til full sykmelding. Våre arbeidsgivere er beredt på aktiv dialog med lege og arbeidstaker om hvilken arbeidsevne den sykmeldte har og hvilke oppgaver vedkommende fortsatt kan gjøre.

NAV er en sentral aktør i sykefraværsarbeidet både ved at de fatter og kontrollerer sykepengevedtak.

Folketrygdloven oppstiller et tydelig krav om at det må foreligge sykdom for å ha rett til sykepenger. NAV må dermed stille tydelige forventninger til legen og sin egen organisasjon om at dette kravet skal håndheves.

Samtidig må NAV få et større arbeidsgiverperspektiv. NAV er i mange tilfeller for lite på tilbudssiden med å finne løsninger som passer både for den sykmeldte og arbeidsgiveren. Det er ikke godt nok for oss når våre virksomheter melder om at NAV ikke oppfyller sitt ansvar om å kalle inn til dialogmøte nummer to. Det er alvorlig når forskningen viser at både innkallingen og avholdelse av dette dialogmøtet reduserer sykefraværet.

I Norge må vi også gjøre noe med selve sykelønnsmodellen. Dette er politikernes ansvar. Virke er derfor glad for at det regjeringsoppnevnte Sysselsettingsutvalget skal Vurdere om offentlige overføringer og støtteordninger til personer i yrkesaktiv alder er tilstrekkelig formålsrettet og egnet til å støtte opp under økt yrkesdeltakelse og sysselsetting. Men inntil Sysselsettingsutvalget har levert sitt arbeid, er Virkes håp for 2018 at vi faktisk tar i bruk de verktøy og lovhjemler vi har, og at både legen, NAV og de ansatte tar et større ansvar for å redusere sykefraværet.

Vi håper at vi innen vinter-OL i Beijing forlengst har trådt ned fra sykefraværspallen, til beste for den enkelte, samfunnet og våre virksomheter.