Gå til sidens hovedinnhold

Individuell vurdering av elevene

Det er gjennom lov pålagt at elevene skal få tilbakemeldinger for deres innsats og faglige kompetanse. Utfordringen en alt for ofte ser er at disse tilbakemeldingene er difuse og uklare.

"I could do better if I was told exactly what I could do better" lyder det, og er en setning som absolutt er moden for å bakes inn i barneskolen. Elevene er avhengig av å få konkrete og direkte tilbakemeldinger for å vite hva de faktisk må arbeide videre med. Tilbakemeldingene en har i barneskolen i dag bærer ofte preg av en misforstått snillisme, hvor en skryter alle elevene opp i skyene nesten uavhengig av hvor bra/dårlig de har gjort det.

Misforstå meg ikke - positive tilbakemeldinger er også ekstremt viktig for å opprettholde elevens motivasjon og lærelyst. En skal ikke kritisere og kun påpeke negative aspekter hos et 8 år gammelt barn. En må ha en balansegang hvor en fremhever det du har gjort rett samtidig som at eleven får klar tilbakemelding for hva en kan arbeide mer med.

"Kjempeflott, du mestrer brøkregning veldig bra, men må arbeide mer med algebra". Det finnes en balansegang, en må bare være flinkere til å bruke den.

Tidlig innsats er et uttalt mål for regjeringen, og en god tilbakemeldingskultur mener jeg er avgjørende for å få til dette. En må fokusere på å gi korrekte tilbakemeldinger til elevene og deres foresatte slik at en faktisk får innblikk i hvor en må arbeide ekstra.

Finland er i toppen i de fleste internasjonale undersøkelser i skolen, og tidlig innsats er nettopp en av de fokusområdene de har hatt. Her legger de vekt på å gi elevene konstruktive og korrekte tilbakemeldinger kontinuerlig gjennom skoleåret. Hvorfor kan vi ikke gjøre det samme i Norge?

Ofte ser en at selv om en elev sliter med det samme i år etter år i barneskolen blir ikke dette fanget opp. Læreren merker jo at eleven sliter i faget, men velger heller å si at "Per er jo så rolig og snill" på konferansetimene fremfor å fortelle at han virkelig må arbeide med stavingen fremover. Denne manglende tilbakemeldingen gjør at Pers problemer med staving aldri blir tatt tak i - verken av lærer eller foresatte - og skaper en situasjon hvor han kommer skeivt ut på dette feltet i forhold til de andre. Innen han da er kommet på ungdomsskolen er han så langt bak når det kommer til skriving at han knapt står i norsk og engelsk. Først da fanges det opp - på grunn av dårlige eller manglende karakterer i faget.

Slike situasjoner skal fanges opp og taes tak i allerede i de første trinnene på barneskolen slik at innen Per er kommet til ungdomsskolen ligger han kanskje på nivå med de andre elevene.

Elevenes tilbakemelding på dette tiltaket (som de hadde i Karmøy kommune) har vært udelt positivt. De har uttalt at de nå vet mye mer tydelig hva de har å jobbe med, samtidig som at de foresatte vet mer om hva de bør fokusere på på hjemmebane. Slik får elevene vite hvilke fagområder de mestrer og hvor de kan bli bedre. En slik tilnærming gir alle mulighet til å bli flinkere.

Fremskrittspartiet er for innføring av karakter i orden og oppførsel fra 3. klasse. Dette henger sammen med utfordringene vi nettopp diskuterer i dag, frafall i vgs og tidlig innsats. Dersom en setter evaluering og tilbakemelding inn i et nasjonalt system som jo karaktersetting er vil en også få en evaluering som er mer presis og korrekt (fremfor den flytende Per er snill-kommentaren). Slik kan en tidligere avdekke de elevene som har spesielle utfordringer knyttet til dette området og det blir enklere å sette inn tiltak tidligere for å korrigere for dette. Dette vil også styrke arbeidet med forebygging da det er enklere å snu negativ atferd hos et barn på 10 år enn det er å ta tak i personen når vedkommende er 18 år og har innarbeidet atferden gjennom mange år.

Reklame

Her kan du levere Vikinglotto