Voldelige elever

Tallene på antall voldsepisoder i skolen øker, situasjonen forverrer seg og utviklingen blir stadig mer skremmende. Volden i skolen, blant ungdom og generelt i samfunnet øker. Den skjer hyppigere og blir av mer alvorlig karakter.

http://www.dagbladet.no/2010/05/07/nyheter/skole/innenriks/utdanning/skolepolitikk/11620123/

Denne saken fra dagbladet viser en nær dobling av vold mot lærere på skolen i Oslo. De som utøver volden er mellom 13 og 16 år. Det skremmer meg.

Spørsmålet om hvordan en skal stanse og snu denne utviklingen må sees i sammenheng med hvordan trenden faktisk har oppstått. Og det er der utfordringen ligger - å finne årsaken.

Jeg tror ikke en kan finne en spesifikk grunn til dette problemet, det er sammensatt og har nok flere grunner. Mitt perspektiv fokuseres mest på skolen, hvilke konsekvenser denne økningen får for kvaliteten i skolen og den videre utviklingen av fremtidens studenter og arbeidstakere.

Jeg tør ikke en gang tenke på hvordan læringsmiljøet i en klasse blir totalt ødelagt og svekket når hovedutfordringen til læreren ikke er å lære elevene algebra, men å unngå å bli angrepet av elevene!

Et steg i riktig retning er å opprette et eget klasse og/eller skoletilbud for de elevene med atferdsvansker. Er du 13 år og banker læreren din - ja da har du store utfordringer knyttet til oppførsel og bør således fjernes fra det ordinære skoletilbudet. Da bør eleven heller få anledning til å være i en egen klasse/egen skole hvor de ansatte har kompetanse for hvordan en takler slike utfordringer og faglig helsepersonell følger de opp på en annen måte. Slik får lærerne i det ordinære skoletilbudet konsentrert seg om jobben sin, nemlig kunnskapsformidling, resten av elevene i klassen får et trygt og godt læringsmiljø og eleven med problemet selv får bedre faglig oppfølging og hjelp med sitt problem. Dette er politikk FrP har tatt til orde for flere ganger - dessverre uten videre gjennomslag.

Problemet med denne utviklingen er jo at ingen stanser den! Toleransen for slik oppførsel og den stilletiende aksepten en har sett de siste årene med økende vold i klasserommet er jo å gjøre disse barna en enorm bjørnetjeneste som kan få store konsekvenser. Både fordi eleven går glipp av mye verdifull skolegang og kunnskap, og fordi de som utagerer på en slik måte uten å bli stanset har mye større fare for å ende opp i en kriminell løpebane senere.

Ro og disiplin er en mangelvare i dagens skole. Vi i Fremskrittspartiet har gjentatte ganger tatt til orde for at dette er et område som må forbedres, men vi taler for døve ører. I høst var jeg på skolepolitisk konferanse arrangert av KS og en av foredragsholderne la her vekt på denne utfordringen. Hun fortalte at hun som nyutdannet lærer tredte inn som lærer i grunnskolen og fikk totalt sjokk - i skolens ganger pågikk det navnekalling, banning, småkrangling og tendenser til vold blant elevene. Lærerne som arbeidet der fra før lukket øyne og øre og gikk gjennom gangene uten å stanse denne oppførselen.

Jeg mener også lærerne har et ansvar for å ta tak i slik oppførsel på skolen og irettesette barna fra en tidlig alder. Det må være nulltoleranse for dårlig oppførsel og tas tak i umiddelbart. Vi kan ikke lukke øynene for slik atferd fra tidlig alder da problemet da vil kunne videreutvikle og forverre seg!

Barn trenger grensesetting. Noen får dette hjemme, andre ikke. Skolen er en arena som skal lære elevene både grunnleggende ferdigheter som lesing, skriving, regning og faglig kunnskap, men har også et dannelsesaspekt bak seg. Ofte kan foreldrene være uvitende om sitt barns oppførsel; de kan gjerne være veloppdragne englebarn hjemme og utagere på en uakseptabel måte på skolen. Lærerne må umiddelbart slå ned på dårlig oppførsel og bør ha plikt til å rapportere denne til foreldrene.

Tidlig innsats gjelder ikke bare på det faglige nivå - det gjelder også på å forebygge senere voldelig atferd!

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.