Karoline Måseide Thomassen er biolog og fagmedarbeider i NOAH – for dyrs rettigheter.

Vi vet nå at vi i verdenssammenheng får mindre og mindre natur og færre og færre ville dyr.

De ville dyrene utgjør så lite som 4 % av biomassen av alle pattedyr på jorda, mens menneskene utgjør 36 % og husdyrene utgjør hele 60 %. I løpet av de siste tiårene har dyrelivet blitt sterkt redusert, noe som er både dramatisk og skummelt. Mennesker står ansvarlige for våre unaturlige inngrep som fører til alvorlig skade på naturen og dyrelivet. Når utrydningspolitikken nå fortsetter kan det virke som at våre politikere har glemt dette.

Første nyttårsdag ble to ulver fra Slettåsflokken i Trysil drept som følge av at regjeringen tillot felling innenfor ulvesonen. Ulvesonen er en sone der ulven skal være prioritet, og felling innenfor sonen har aldri skjedd i norsk historie siden den ble opprettet i 2004. Sonen utgjør ikke mer enn 5% av Norges areal, men selv ikke her kan ulven lengre være trygg. Staten rettferdiggjør dette med at det skal virke «konfliktdempende» og tar dermed hensyn til enkeltes motvilje mot ulv, framfor å lytte til flertallet av befolkningen og deres rett til naturmangfold. Hvorfor gjør de dette når flertallet, også der ulven holder til, faktisk er for ulv? I media har Slettåsflokken blitt beskrevet som nærgående, på tross av at forskere kan bekrefte at de oppfører seg normalt og at dette ikke er tilfellet. At avgjørelser tas basert på et urealistisk konfliktnivå fremstilt i media, og at de juridiske forpliktelsene og forskningen blir skjøvet til side, er helt uakseptabelt.

Over 100 000 sauer døde på beite i fjor, men bare 2% av disse skyldes ulv. Man kan undre seg over hvorfor ikke tiltak for å redusere sykdom og skade som er den største trusselen for sauen, ikke får mer oppmerksomhet av både bøndene og media. Hvis man allikevel skal rette så mye fokus mot ulven er den største tragedien i denne saken at det å skyte rovdyr ikke er det beste tiltaket for å unngå beiteskader. Forskning fra andre land viser at tiltak som handler om beskyttelse av beitedyrene i stedet for skyting av rovdyr er mer effektivt. Det store flertallet av ulv gjør ikke noe skade på sau, men det er noen få streifere fra Sverige som står for de 2 prosentene. Det er derfor underlig at man vil skyte en veletablert flokk, for å åpne opp for streifulver i det som nå er et tomt revir. Men departementet sier rett ut at Slettåsflokken ikke skytes grunnet skadepotensialet, men grunnet konfliktdemping. Dette er en svært dårlig og lite gjennomtenkt grunn for å skyte et kritisk truet dyr som egentlig skal være totalt fredet.

Bernkonvensjonen og naturmangfoldloven stiller et krav til behandling av fredede dyr, der jakt ikke skal true artens overlevelse. Det sender et skandaløst signal til verdenssamfunnet om at Norge ikke tar vern av truede arter på alvor, når ulvene allikevel ble skutt. Vi kan ikke engang la ulven få leve trygt i en sone som utgjør bare 5 % av Norges areal. Ingen andre land i verden har lovlig lisensjakt på alle de truede rovdyrartene sine. Hvordan kan vi nå forvente at andre land skal verne om sine rødlistede arter, når vi ikke kan klare å gi rom til noen få ulver?

NOAH – for dyrs rettigheter mener at staten har kommet med et grunnlovsstridig vedtak som strider mot Bernkonvensjonen, når Slettåsflokken skulle skytes. Dette gjorde at NOAH så seg nødt til å gå til søksmål mot staten for å verne ulvene – men også for å gi en tryggere framtid for alle ville dyr. I tillegg til at NOAH kjemper kampen for ulvene rettslig, arrangeres det markeringer for ulvene i flere byer i Norge lørdag 12. januar, der den største vil holdes foran Stortinget klokken 13. Alle som bryr seg om ulvens rett til å leve i norsk natur burde møte opp for å vise politikerne hva flertallet i Norge vil, og for å stanse utrydningspolitikken.