*Nettavisen* Nyheter.

Hvor mange tjener mer enn Erna?

La meg se på noen særnorske fakta om økonomi & samfunn.

Vi spør om:

Hvor mange skatteytere i Norge tjener mer enn statsministeren?

I følge skattestatistikken for personer i 2013 var det hele 21 623 personer som hadde en kontantlønn over 1 469 831 kroner. Dette var Stortingets fastsatte lønn til statsministeren for 2013. Kontantlønn består av alle kontante ytelser i arbeidsforhold.


Tegning: Roar Hagen, VG.

Hvor mange av disse er ansatt i offentlig sektor?

Av disse var det 1 157 personer som var ansatt i offentlig sektor som tjente mer enn statsministeren!

Vi spør om Økt tobakksavgift?
Hva er provenyeffekten av å øke avgiftene på tobakksvarer med hhv 5 og 10 pst?

Anslått provenyeffekt i 2016 av å øke tobakkavgiften med 5 eller 10 pst. i forhold til regjeringens forslag er vist i tabell 1 under.

Tabell 1. Anslått provenyeffekt i 2016 av å øke tobakkavgiftene. Mill. kroner.

Avgiftsøkning Påløpt Bokført
5 pst. 275 250
10 pst. 540 495

Kilde: Finansdepartementet.

Vi spør om arbeidsledighet:
Hvor stor andel av ledighetsøkningen siste år er knyttet direkte til oppsigelser i olje- og gassektoren, inkludert leverandørindustrien?

Ifølge tall fra NAV har om lag 8500 personer det siste året blitt berørt av forhåndsinnmeldte driftsinnskrenkninger innen næringer knyttet til utvinning og bergverksdrift. Antall varsler er bruttotall og omfatter mulige oppsigelser og permitteringer, men sier ikke hvor mange som faktisk kommer til å bli oppsagt eller permittert.

Ledighetsøkningen er så langt særlig knyttet til regioner og yrker som er tett knyttet til petroleumsrettete næringer. Det siste året har antall registrerte ledige med yrkesbakgrunn fra ingeniør- og IKT-fag økt med 2 500 personer. I samme periode er det blitt 6.500 flere registrerte ledige i de fire mest berørte vestlands- og sørlandsfylkene. For landet som helhet har den registrerte ledigheten økt med om lag 6 000 personer det siste året. Tall for økningen i registrert ledighet er netto.

Vi spør om effektivisering:
Hva er provenyeffekten av 1 pst. effektivisering innenfor kommunesektoren?

Kommunesektorens utgifter til lønnskostnader, produktkjøp og produktinnsats anslås å utgjøre om lag 75 pst. av de samlede utgiftene i sektoren, anslått til om lag 505 mrd. kroner i 2015. En effektivisering i kommunesektoren på 1 pst. av utgiftene vil kunne frigjøre om lag 3¾ mrd. kroner.

Forts følger...

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Annonsebilag