Gå til sidens hovedinnhold

Gefundenes Fressen

Rett før juleferien kom ekspertevauleringen av Oljefondet. Få dager etter kom svar fra Oljefondet i form av et brev og en rapport. Det digre kjøttbeinet har siden ligget urørt.

Julefreden må være sjeldent sterk i Norge. Media og poltikere er normalt tidlig ute med å kommentere ting vi nordmenn er opptatt av. Fordi det norske folkets velferd i stor grad påvirkes av oljepengene og midlene som kanaliseres inn i Statens pensjonsfond utland («Oljefondet»), skulle man tro at køen av kommentarer knyttet til ekspertevalueringen og Oljefondets tilsvar ville bli lang. Det har den hittil ikke blitt, ennå. Det nye året vil sikkert endre på det.

Hva er det egentlig som ble publisert den 18. og den 23. desember?

400 sider med evauleringer og dokumentasjon

Den 18. desember offentliggjorde Finansdepartementet, som er Oljefondets oppdragsgiver, eksterne rapporter i forbindelse med arbeidet med å vurdere aktiv forvaltning av Oljefondet. Pressemeldingen kan lastes ned her.

Ekspertrapportene fra Finansdepartementet kan deles i to (se her):

(1) Den største og mest utfyllende rapporten (over 200 sider, se her) er skrevet av tre professorer (Andrew Ang, William N. Goetzmann og Stephen M. Schaefer) i USA og Storbritannia. Her gis klare anbefalinger om den videre forvaltningen og innretningen av Oljefondet.

(2) Konsulentselskapet Mercer har skrevet to rapporter. Den ene tar for seg praksis i forvaltningen av store fond. Den andre ser på aktivt eierskap.

Den 23. desember publiserte Norges Bank et brev (se her) til Finansdepartementet om den aktive forvaltningen av Oljefondet, hvor det vises til et brev fra departementet av den 31. august 2009, hvor Norges Bank bes om å legge frem analyser og vurderinger av aktiv forvaltning som del av et samlet beslutningsgrunnlag som skal legges frem for Stortinget våren 2010. I brevet fra lille julaften er det lagt ved et vedlegg på nesten 100 sider (se her). Med andre ord ble det like før ferien publisert omtrent 400 sider med dokumentasjon om og vurderinger av den enkeltfaktoren som har kanskje størst direkte betydning for det norske folks velferd.

Debatt ønskes velkommen

Det interessante med rapporten fra de tre professorene, som etter mitt skjønn er den mest lesverdige fra et faglig ståsted, er at rapportene etterlyser en offentlig debatt om Oljefondet – hvor blant annet det publiserte materialet brukes som utgangspunkt for en fruktbar diskusjon (se side 124 og 136). En del av debatten om Oljefondet har hittil vært preget av synsing og misforståelser; nå foreligger endelig saklig dokumentasjon som burde være Gefundenes Fressen for alle som er interessert i det norske samfunnet. Materialet inneholder dessuten en haug med referanser for videre fordypning og detaljer.

Årsaken til at jeg finner professorrapporten mest interessant, er at den er forholdsvis fri for dogmatiske «sannheter» om finans og forvaltning. I stedet er den befriende åpen for empiriske funn og kritikk mot en del av den finansteorien som fortsatt brukes på norske høyskoler og universiteter. De som håper på passiv indeksering av oljefondet, gjennom bruk av kommersielle indekser fra MSCI eller FTSE, vil finne liten støtte i ekspertevalueringen. Man vil naturligvis også finne motsetninger mellom Oljefondets filosofi og innretning i dag og professorenes anbefalinger.

Anbefales å få risikoen frem i lyset

Én av hovedkonklusjonene i rapporten fra de tre professorene går ut på å endre referanseindeks for fondet slik at faktorrisiko tas hensyn til i sammenlikningsgrunnlaget, og ikke bare blir en implisitt konsekvens av den ifølge professorene tilsynelatende aktive forvaltningen fra dag til dag; hele 70 prosent av Oljefondets aktive avkastning kommer ifølge professorkollegiet fra systematiske faktorer i tiden fra 1998 til september 2009. For lesere av denne bloggen vil det være interessant (se f.eks. her) at Oljefondet, i en implementeringsfase, anbefales å først fokusere på små-, verdi- og momentumaksjer som et første skritt i implementeringen (se punkt 6 på side 146).

Jeg får ofte spørsmålet om hva man bør lese innen økonomi og finans. Nå er det spørsmålet enklere å besvare enn tidligere. Vi har nå et vell av litteratur, i form av rapporter om Oljefondet vårt, å ta utgangspunkt i. Dette materialet er gratis og kan lastes ned her og nå. Sammen med referansene i disse rapportene utgjør materialet det beste grunnkurset i kapitalforvaltning som er å komme over. Det ville være pussig om ikke disse rapportene med referanser snarest finner veien inn i finanspensum på landets høyskoler og universiteter.

Julestillheten bør nå vike for hverdagen. La oss håpe at 2010 blir året hvor debatten om Oljefondet tar steget opp fra babylonsk forvirring til en debatt mellom informerte deltakere.