Gigantprosjektet E18 Vestkorridoren er et prosjekt med store motsetninger. Til tross for uenigheter om nøyaktig hvordan den skal bygges, er det i Oslopakke 3-avtalen slått fast at veien skal bygges.

Denne avtalen er derimot ikke helt hellig. Stortinget har valgt å overkjøre hvordan veien var planlagt utbygget på grunn av negative konsekvenser.

Byrådet i Oslo har på sin side vært klare på at de egentlig ikke ønsker veien bygget i det hele tatt.

I et forslag til ny høringsuttalelse fra Byrådet i Oslo, gir byrådsleder Raymond Johansen (Ap) og miljøbyråd Lan Marie Berg (MdG) et større innblikk i nøyaktig hvorfor de ikke ønsker at veien skal bygges.

Kjente og ukjente argumenter

Frem til nå har det i all hovedsak vært to argumenter som har blitt brukt mot gigantprosjektet:

  • Kostnaden vil trolig havne på rundt 40 milliarder kroner, som igjen vil gi svært høye bompenger. Anslagene ligger på rundt 100 kroner på hele strekningen hver vei - i tillegg til dagens bomring.
  • Oslo kommune ønsker heller ikke høyere kapasitet på biltrafikk inn til byen - noe ny vei i noe grad vil føre til.

I sin uttalelse gjentar Byrådet at de er mot hele prosjektet. De argumenterer både med de svært høye kostnadene, og at prosjektet vil føre til ett ekstra felt inn til byen vestfra. De påpeker også klimamålene Oslo har satt seg.

Men byrådet har nå også begynt å bruke nye argumenter som tidligere ikke har kommet frem.

Ny vei vil føre til mindre trafikk til Oslo

Ifølge høringsuttalelsen viser man til trafikkberegninger som viser at utbygging av E18 vil føre til at antall biler som kjører inn til Oslo gjennom dagens bomring i vest (Bærumssnittet) vil forbli den samme som i dag. Dette til tross for at kapasiteten økes.

Årsaken er at kostnaden for å kjøre på veien blir betydelig høyere.

Dersom ny E18 derimot ikke bygges, vil trafikken øke med 12 prosent gjennom den samme bomringen.

Byrådet er dermed mot en ny motorvei som vil føre til mindre trafikk inn til byen - selv om mindre trafikk nettopp er målet til byrådet.

I stedet ønsker de alternativet som vil føre til mer trafikk. Årsaken er økonomiske:

«Oslo kommune mener E18-prosjektets innvirkning på den samlede bompengebelastningen i regionen er mangelfullt utredet i bompengeproposisjonen. Når E18-prosjektet legger opp til en kraftig økning av bompengene, vil det få stor innvirkning på Oslopakke 3.»

De påpeker:

«Det legges opp til nye bomstasjoner inntil 50 meter unna bomstasjonene for Oslopakke 3, som Oslo kommune er medeier og økonomisk garantist for.»

Kort oppsummert: Nye bomstasjoner i Bærum vil føre til at færre kjører gjennom bomringen i Oslo, og det vil føre til mindre inntekter for Oslopakke 3 som kommunen er økonomisk ansvarlig for.

Vil ikke at bompenger skal gå til veiprosjekter

Et annet argument som fremføres mot den nye veien, er at bompengene på E18 Vestkorridoren skal brukes til å bygge vei, fremfor å finansiere sykkelveier og kollektivtrafikken.

Kommunen understreker at de ikke er mot økte bompenger, men at de nye bompengene fra bilistene skal brukes på vei:

«Oslo kommune mener det ikke kan forsvares å belaste innbyggerne med så høye bompenger som foreslås, når disse midlene investeres i å utvide motorveikapasiteten inn til Oslo.»

Ifølge Byrådet er målet at så mye av bompengene som mulig ikke skal gå til vei:

«Trafikantbetaling er et viktig virkemiddel for å nå klima- og miljømålene. Samarbeidet mellom Oslo og Akershus om Oslopakke 3 bidrar i dag til finansiering av viktige kollektivinvesteringer, redusert biltrafikk og stimulerer til mer miljøvennlige kjøretøy.»

Ifølge byrådet vil et konservativt anslag på nye veiprosjekter inn til Oslo, i form av E18 Vestkorridoren og en utbedring av E6 i øst, være at bompengebelastningen for Oslopakke 3-området økes fra ca 73 til 110 milliarder kroner.

«Samlet sett innebærer det at ca. 30 % av bompengene i regionen vil gå til å bygge motorvei. Oslo kommune mener det vil være et kraftig tilbakeskritt for utviklingen av Oslopakke 3 i retning av en miljøpakke, hvor kollektiv, sykkel og gange i stadig økende grad prioriteres.»