*Nettavisen* Økonomi.

- Mange av reglene legger opp til at advokater er skurker

Høyesterettsdommer Bergljot Webster mot advokat Brynjar Østgård i representantskapet på Advokatforeningen. Foto: Svein Sturlason/Ole Åsheim

Full strid om nye regler for advokater.

(NORD24.NO): Advokatlovutvalget ble oppnevnt av Justisdepartementet i 2013 for å gå gjennom reglene for advokater – blant annet tilsyn og disiplinæroppfølging, skriver Nord24.

Leder av advokatlovutvalget, høyesterettsdommer Bergljot Webster, jobber med et forslag til forenkling som skal frigjøre kontrollen med advokatene fra staten:

- Hvis advokaten fremsetter synspunkter makthaverne ikke liker, så kan disiplinærmyndigheten benyttes til å straffe advokaten, for eksempel ved å frata advokaten bevillingen. Utvalget tror ikke at norske myndigheter ville utnytte en slik posisjon i dag, men vi mener at et tilsyns- og disiplinærsystem bør utformes så det kan stå seg under alle samfunnsforhold.

Nytt organ

Med dette som utgangspunkt har utvalget jobbet med et forslag om å opprette et nytt selvjustis-organ – et advokatsamfunn – som tar seg av kontrollen av advokater.

Hvis forslaget blir vedtatt må alle advokater være medlem, mens det i dag er fritt valg om en vil være en del av dagens advokatforening – eller ei.

- Dette er løsningen både i Sverige og Danmark og en rekke andre vestlige land, sier Webster.

- Kjenner problemstillingene

Utvalgslederen tror at advokater har gode forutsetninger for å føre kontroll med sin egen stand.

- De kjenner problemstillingene og kan vurdere andre advokaters arbeid.

Hun erkjenner at det kan fremstå som betenkelig at det er advokater passer på advokater.

- Utvalget har derfor sett på løsninger for å sikre at allmenheten kan ha tillit til at kontrollen med advokater skjer på en måte som er til det beste, ikke bare for advokatene, men for samfunnet som helhet. Vi har blant annet vurdert om det bør være personer som ikke er advokater i Advokatsamfunnets styre.

Les også Websters kronikk på Nord24.no: Slik vil utvalget endre advokatreglene

- Ikke skurker

Advokat Brynjar Østgård har allerede uttalt seg kritisk om advokatlovutvalget i både Advokatbladet og iTromsø. Webster mener imidlertid Østgård har misforstått utvalgets arbeid.

Til Nord24 sier Østgård at han er enig med utvalget at dagens system bør forenkles og at staten allerede utøver kontroll.

Etter dette stopper imidlertid enigheten.

- Det store spørsmålet for meg er om advokatene skal ha foreningsfrihet eller om man skal bli tvunget inn i et offentlig forvaltningsorgan. Advokaters frie organisering vil da rent faktisk smuldre opp. Et slikt organ kan fort ese ut og blande seg inn i stort og smått. Med pliktig kontingent vil det fort bli ekstra kostnader som skal bæres av advokatene.

- Men det virker som dere har samme mål – at advokatene skal bli mindre knyttet til staten?

- Vi har samme mål, men er uenig i medisinen. Dette vil forverre, ikke forbedre. Mange av reglene legger opp til at advokater er skurker, eller så står de i fare for å bli det. Klart man må passe på advokater også, men det handler litt om proporsjoner. Dette er ikke en bande med potensielle luringer som sitter og venter på rett anledning.

- Avgjørende i rettsstat

Østgård viser til at både representantskapet og hovedstyret i Advokatforeningen har engasjert seg i saken og at det er innkalt til ekstraordinært møte. 14.oktober skal saken opp.

- En fri og uavhengig advokatstand er et avgjørende element i en rettsstat.

- Men hva vil være en god løsning, synes du?

- Jeg er imot pliktig medlemskap. Da er det er bedre å beholde dagens løsning, med en sterk og uavhengig advokatforening. Dagens ordning har dessuten aktive regionale kretser. En ny ordning vil gi sentralisering og Oslodominans deluxe, sier Østgård.

Til dette sier Webster:

- Det er flere som har pekt på verdien av det regionale arbeidet som gjøres i Advokatforeningen og utvalget vurderer nå en modell hvor det regionale arbeidet videreføres.

Pose og sekk?

- Men hva med en selvjustisordning, som det foreslås, der også andre enn advokater skal være med å dømme advokatene?

- En disiplinærordning er bare ett av elementene, det er den statsetablerte organisasjonsstrukturen som er grunnleggende feil. Når det er sagt så kan man godt diskutere sammensetningen i et slikt organ, sier Østgård.

- Utvalget foreslår at man har en «upolitisk» medlemstilknytning og «satellitter» med frivillige medlemskap. Får man ikke i pose og sekk da?

- Det vil på ingen måte erstatte den tyngde advokatforeningen har som uavhengig organ. Jeg er skeptisk til slike kompromisser.

- Men er det andre land som har et fullverdig system?

- Jeg kjenner ikke andre lands systemer like godt, men en fri og uavhengig advokatstand er et sunnhetstegn.

Slik er det i dag:

I dag utføres tilsynet med advokater av det statlige Tilsynsrådet.

Disiplinærklager behandles både av Advokatforeningen og dels en offentlig nemnd.

I tillegg finnes det en egen nemnd som behandler spørsmål om tilbakekall av advokatbevillinger

Dette foreslår utvalget. Noen punkter

Advokatsamfunnet: Alle advokater er med i advokatsamfunnet. Oppgaver: Bevillingsspørsmål. Tilsyn. Utvikling av regelverk for advokater. Føre advokat- og advokatfullmektigregister. Formål: Arbeide for rettsikkerhet, uavhengige advokater og fortrolighet mellom advokat og klient, faglig kompetanse hos advokatene. Sikre at regler følges.

Advokatnemnda: Uavhengig nemnd med flertall av ikke-advokater. Oppgaver: Disiplinærmyndighet. Klageinstans for noen av Advokatsamfunnets vedtak

Grunnleggende krav: Lojalitet til klienten, uavhengighet, faglig dyktighet, konfidensialitet og krav om å følge reglene for god advokatskikk forøvrig

Regler:

Lojalitet til klienten og rettssamfunnet.

Uavhengighet av alle andre interesser enn klientens beste. Kan ikke drive juridisk eller annen yrkesaktivitet ved siden av advokatvirksomheten hvis det går ut over advokatens uavhengighet. Eks: Saksbehandler og advokat i samme kommune. Eks: Skrive juridisk litteratur og være advokat.

Instruksjonsforbud: Ansvarlig advokat kan ikke instrueres om den faglige utførelsen av oppdraget. Internadvokater kan bare instrueres om den faglige utførelsen av oppdraget av overordnet advokat. Organisasjonsadvokater kan i visse tilfeller instrueres om å avslutte oppdrag.

Advokatens mislighold: Profesjonsansvaret er et personlig skyldansvar. Den som har gjort feilen hefter. Ved bruk av fullmektig hefter advokaten for fullmektigens feil. Solidaransvar for foretaket. Klienten må vernes av at fristavbrytelser gjelder for alle.

Forsikring: Bl.a plikt til ansvarsforsikring som også dekker forsettlig voldt skade (underslag)

Klientmidler: Penger skal settes inn på klientkonto som er i både advokaten og klientens navn. Ingen beløpsgrense for å motvirke "smurfing".

Bevilling: Utvidet praksiskrav. Utvidet advokatutdannelse

Advokatfullmektiger: Avskaffe autorisasjonsordningen, arbeidsgiver kontrollerer at vilkårene er oppfylt. Skal ha veileder, generelt og i den enkelte sak.

Les flere saker fra nord24 her.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.