Nye tall fra SSB viser at 67.085 personer hadde registrert seg som helt arbeidsledige hos NAV i 3. kvartal i år.

Dette utgjør 2,4 prosent av befolkningen - og er en nedgang på 6833 personer på et år.

Tallene fra NAV viser hvem som faktisk har meldt seg som arbeidsledige, og må ikke forveksles med de offisielle, månedlige arbeidsledighetstallene (AKU) fra SSB, som baserer seg på spørreundersøkelser. AKU-tallene gir et betydelig høyere tall - nærmere bestemt 4 prosent i august.

Innvandrere betydelig overrepresentert

NAV-tallene viser at arbeidsledigheten er betydelig høyere blant innvandrerbefolkningen enn for befolkningen forøvrig.

Mens rundt 14 prosent av befolkningen defineres som innvandrere, viser NAV-tallene at innvandrere utgjør over 40 prosent av de som registrert seg som helt arbeidsledige hos NAV.

Mens det har blitt 6833 færre arbeidsledige det siste året, utgjør nedgangen blant innvandringsbefolkningen kun 1446 personer.

Arbeidsledigheten blant innvandrere nå er registrert til 5,9 prosent, mens den er 1,7 prosent i befolkningen forøvrig.

Redusert ledighet for arbeidsinnvandrere fra Øst-Europa

Fra 3. kvartal 2017 til 3. kvartal 2018 gikk den registrerte ledigheten blant innvandrere ned med 0,5 prosentpoeng. Ifølge SSB er det særlig personer fra Øst-Europa som sørger for dette.

- Som for de siste kvartalene var det blant innvandrerne fra EU-land i Øst-Europa at nedgangen var størst. Det var i hovedsak menn som sto for nedgangen. Blant dem var den registrerte ledigheten 1,2 prosentpoeng lavere i 3. kvartal 2018 enn i 3. kvartal 2017, skriver SSB.

- Innvandrere fra Afrika hadde den høyeste ledigheten, på 10,6 prosent, fulgt av innvandrere fra Asia med 6,8 prosent. Dette høye nivået i ledigheten blant innvandrere fra Afrika må blant annet ses på bakgrunn av den store andelen flyktninger i denne gruppen.

Norskfødte med innvandrerforeldre har høy ledighet

Ifølge SSB klarer ikke 2. generasjons innvandrere å holde følge med majoritetsbefolkningen.

- For dem som er norskfødte med innvandrerforeldre, var arbeidsledigheten den samme i 3. kvartal 2017 som i 3. kvartal 2018: 3,4 prosent. Dette gjelder dem i aldersgruppen 15-29 år, der vi finner de aller fleste av innvandrernes norskfødte barn. For befolkningen eksklusive innvandrere i samme aldersgruppe lå ledigheten på 2,2 prosent. Tilsvarende tall for innvandrere var 6 prosent, melder SSB.