Statistisk sentralbyrå (SSB) offentliggjorde tirsdag morgen de seneste ledighetstallene fra den såkalte Arbeidskraftsundersøkelsen (AKU – se definisjon under).

AKU-tallene viser at det var 105.000 ledige ved utgangen av desember. Det er 7000 færre enn i september 2018.

De sesongjusterte tallene fra Arbeidskraftsundersøkelsen viser utviklingen i sysselsetting og arbeidsløshet.

Paradoks

SSB skriver i en melding at i desember var antallet sysselsatte omtrent på samme nivå som i september. Men fra september til desember viser de sesongjusterte AKU-tallene at at antallet arbeidsledige gikk ned, samtidig som antallet sysselsatte var uendret.

Dette innebærer de som står utenfor arbeidsstyrken, målt i prosent av befolkninga, gikk opp.

Personer som står utenfor arbeidsstyrken, kan blant annet være studenter, pensjonister og uføre, men også personer som har gitt opp å søke arbeid og som dermed ikke klassifiseres som arbeidsledige.

Tremåneders gjennomsnitt

For å redusere usikkerheten i utvalget, er tallene et gjennomsnitt av tre måneder. I den seneste undersøkelsen er snittet fra november til januar. Endringstallene regnes derfor ut fra tallene som er publisert tre måneder tidligere.

Arbeidsledigheten målt med AKU-tall i desember var på 3,7 prosent.

Nordea skriver i sin morgenrapport at ekspertene i uendret nivå fra forrige måned, da ledighetsraten var på 3,8 prosent. Men dette talletsvinger mye, og Nordea legger mer vekt på tallet for registrert ledighet som kommer fredag 1. mars.

Over 2,7 millioner

Antall sysselsatte personer i desember var på 2.703.000 personer, som gir en sysselsettingprosent på 67,5 prosent.

I november i fjor var det registrert 106 000 arbeidsledige personer. Det tilsvarte en ledighet på 3,8 prosent, en ledighet som altså var gjennomsnittet for oktober til desember.

Antall sysselsatte personer i november var for øvrig 2.710.000 personer, som ga en sysselsettingsprosent på 67,7.