*Nettavisen* Økonomi.

800.000 har to måneder på seg

skatteetaten Foto: scanpix (scanpix)

Betaler du ikke alt innen da er du ille ute.

29.05.12 09:25

Foreløpige tall fra Skatteetaten viser at 791.000 nordmenn skylder i snitt 17.184 kroner i restskatt - totalt 13.6 milliarder kroner.

FØLG NA24 PÅ FACEBOOK

Når skatteoppgjøret for mange kommer like etter St. Hans bør de tøffe betalingsfristene overholdes. Skattemyndighetene er nemlig ikke nådig når det gjelder å kreve inn restskatt.

De som får over 1000 kroner i restskatt må betale den i to omganger: Henholdsvis tre og åtte uker etter at melding om skatteoppgjøret er sendt. Betaler du ikke første termin av restskatten ved forfall, anses også annen termin samtidig forfalt til betaling.

Alle skatte- og avgiftskrav skal betales ved forfall. Hvis kravene ikke er betalt ved forfall eller betales for sent, foreligger det betalingsmislighold. Betalingsplikten bortfaller ikke selv om det foreligger uenighet om kravet.

Ved mislighold av betalingsplikten påløper forsinkelsesrenter som løper fra forfallstidspunktet og frem til betaling skjer.

Mange verktøy for inndriving av skatt
Med en gang betalingsmislighold foreligger vil skatteinnkreveren vurdere ulike tiltak, med loven i hånd, for å få inn pengene. Mulighetene til å unngaå skattekravene er svært små for skatteyterne det gjelder. Kemneren har flere ess i ermet når ubetalt skatt drives inn.

Ut fra gitte kriterier, som blant annet tidligere betalingshistorikk, inntekts- og formuesopplysninger og størrelsen på restskatten, foretas det en scoring av skattyterne.

- Scoringen gir føringer for om det i første omgang kun sendes en betalingspåminnelse eller om det for eksempel sendes et strengt varsel om at tvangsfullbyrdelse vil bli iverksatt med mindre beløpet blir innbetalt. Tiltak som deretter kan være aktuelle er nedleggelse av lønnstrekk eller avholdelse av utleggsforretning, opplyser avdelingsdirektør i Skattedirektoratet Jan Munthe Magnus til NA24.

Mulige tiltak er utleggsforretning, utleggstrekk, tvangssalg, konkursbegjæring og såkalt motregning. I tilelgg må du regne med at du blir påført en betalingsanmerkning med alle de problemene det kan medføre.

Valg av tiltak
Skattedirektoratet har det faglige ansvaret for innkreving av skatt og avgift, mens de kommunale skatteoppkreverne (kemnerne) gjennomfører det daglige arbeidet med innkreving av skatt og avgift.

Skatteoppkreverne velger det innfordringstiltaket som gir raskest mulig dekning av skattekravet sett i forhold til skattyters økonomiske situasjon.

For å kunne velge rett tiltak ses forskjellige opplysninger om den enkelte skattyter i sammenheng. Det gjelder blant annet størrelse på restskatten, betalingshistorikk, inntekts- og formuesopplysninger og flyttehistorikk.

Informasjon fra mange registre
For lønnstakere og pensjonister legges følgende opplysninger til grunn for valg av tiltak:
Lønn og tilsvarende ytelser, dagpenger, uførepensjon, underholdsbidrag etter pålegg fra NAV, premier til pensjonsordninger og oppgavepliktige ytelser til næringsdrivende hentes fra lønns- og trekkoppgaveregisteret.

Nettoformue, skattepliktig andel av aksjefond og boligens likningsverdi hentes fra likningsregisteret.

Betalingshistorikk for restskatt hentes fra skatteregnskapet.

Saldo- og renteopplysninger hentes fra saldo- og renteregisteret.

Opplysninger om flyttehistorikk hentes fra Folkeregisteret.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.