Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at det per 1. januar 2019 var registrert 765.108 innvandrere i Norge. I tillegg er født 179.204 personer i Norge, men har foreldre født i utlandet.

Til sammen utgjør dette 944.202 personer med en innvandrerbakgrunn, etter SSBs definisjon (se lenger ned). Antallet tilsvarer 17,7 prosent av befolkningen i Norge.

Per 1. januar 2018 var det totalt 916.625 innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre. Innvandrerandelen for ett år siden utgjorde 17,3 prosent.

Laveste vekst siden 2005

I 2018 var det 18.400 flere innvandrere i Norge enn året før, og det er ifølge SSB den laveste tilveksten siden 2005. I toppåret 2013 var veksten på hele 46.600 personer,

Norskfødte med innvandrerforeldre utgjorde ved inngangen til 2019 179.300 personer og 3,4 prosent av totalbefolkningen, opp fra 3,2 prosent for ett år siden.

Oslo er den kommunen med høyest andel personer med innvandrerbakgrunn. Nøyaktig en tredjedel av Oslos innbyggere er innvandrer eller norskfødt med innvandrerforeldre.

Drammen nærmest

Drammen kommer nærmest av de store byene med en andel på 29,4 prosent, deretter følger Stavanger (22,8 prosent), Bergen (17,8 prosent) og Trondheim (15,8 prosent).

SSB skriver videre at i løpet av 2018 kom det 3400 flere innvandrere fra Syria. Det er en betydelig større økning enn fra andre land.

Polakkene dominerer

Men den klart største innvandrergruppen i Norge er polakkene med 98.700 personer, over dobbelt så mange som den nest største gruppen. Det er innvandrere fra Litauen, med 39.300 bosatte (se oversikt).

Kilde: SSB

Svenskene teller nå 35.600 personer i Norge, mens innvandrere fra Syria utgjør den fjerde største innvandrergruppen med 30.800 personer.

I Oslo har bydelene Stovner, Søndre Nordstrand, Alna og Grorud størst andel innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre. Disse bydelene utgjør andelen over 50 prosent.

Les: En av tre voksne innvandrere uten jobb

Født i utlandet

Som innvandrer definerer SSB personer som er født i utlandet av to utenlandsfødte foreldre og fire utenlandsfødte besteforeldre.

Norskfødte med innvandrerforeldre er personer som er født i Norge av to utenlandsfødte foreldre og fire utenlandsfødte besteforeldre.

SSB kommer årlig med statistikk over antall innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre. Statistikken viser hvor mange bosatte personer i befolkningen som tilhører disse to gruppene. Tallene er per 1. januar hvert år.

Les: Regjeringen: Andelen fattige med innvandrerbakgrunn nesten doblet de siste 10 årene

Les: Siv Jensen: Innvandring er hovedårsaken til barnefattigdom