Advokater skal fremme rett og hindre urett. Likevel måtte en rekke advokater levere inn advokatbevillingen sin i fjor. Da mistet 18 levebrødet.

Det viser vedtak fra Advokatbevillingsnemnden, som Nettavisen Økonomi har fått tilgang til.

Fiktiv fakturering

Et forhold som fører til avskilting er dersom advokaten gjør seg skyldig i forhold som gjør vedkommende uskikket eller uverdig til å drive advokatvirksomhet, eller som gjør at tilliten som er nødvendig i yrket er borte.

Dette var bakgrunnen for at Jon L. Fagerbekks advokatbevilling ble trukket tilbake i fjor.

– Det har fremkommet opplysninger om graverende forhold på Fagerbekks hånd, heter det i tilbakekallsvedtaket.

Her blir det trukket frem at advokaten over tid har utført fiktiv fakturering av flere klienter. Dette skal ha skjedd i forbindelse med ulike advokat- og eiendomsmeglingsoppdrag.

– På bakgrunn av de foreliggende opplysningene legger Advokatbevillingsnemnden til grunn at den totale underdekningen på klientbankkonto er betydelig. Advokatbevillingsnemnden ser svært alvorlig på dette forholdet, heter det videre i vedtaket.

Helt eksakt hvor mye det er snakk om kommer ikke frem av vedtaket. Jon L. Fagerbekk ønsker ikke å kommentere tilbakekallsvedtaket.

- Svakheter ved klientmidler

Også advokatbevillingen til den profilerte Stavanger-advokaten Geir Jøsendal, ble i fjor trukket tilbake. I vedtaket trekkes det frem at advokaten har utvist en opptreden som representerer et vesentlig avvik fra akseptabel adferd.

Jøsendal hadde drevet advokatvirksomhet i en årrekke. Da det ble avholdt bokettersyn i 2014 var konklusjonen at han ikke alltid hadde overholdt regelverket. Situasjonen ble ikke noe bedre da det ble kjent at advokatkontorets revisor hadde påpekt svakheter ved klientmiddelhåndteringen i sju nummererte brev fra 2005 til 2013.

Også de siste årene skal han ha vært eier og styreleder i flere andre selskaper. Et av disse selskapene ble slått konkurs i mai 2015, og seks andre ble besluttet tvangsoppløst/tvangsavviklet i tidsrommet januar 2014 til juli 2015.

– Bobehandlingen har avdekket at Jøsendal i flere år hverken har besørget ført regnskap eller sendt inn selvangivelse med næringsoppgave for disse selskapene, hvilket har gjort det vanskelig eller umulig å gjennomføre lovpålagte kontroller av virksomhetene, heter det i tilbakekallsvedtaket.

Fikk konkurskarantene

I 2015 ble også Jøsendal ilagt konkurskarantene på to år. Begrunnelsen var hans uforsvarlig forretningsførsel som gjorde ham «uskikket til å ha lederansvar».

– Jøsendals forsettlige unnlatelser av å oppfylle grunnleggende plikter som påhvilte ham overfor staten/myndighetene som eier og/eller styreleder av flere selskaper, viser at han ikke oppfyller vilkårene for å inneha advokatbevilling, kommer det frem i tilbakekallsvedtaket.

Det legges til:

– Unnlatelsene er mange, og strekker seg over flere år. Graden av tillitstap er følgelig stort, selv om det er grunn til å tro at det har vært liten drift/økonomisk aktivitet i selskapene.

Det talte heller ikke til Jøsendals fordel at Stavanger kemnerkontor slo ham personlig konkurs i 2013. Konkursbegjæringen bygget på krav om skyldig skatt for årene 2008-2011 på til sammen i overkant av fem millioner kroner.

Det har ikke lyktes Nettavisen å få en kommentar fra Jøsendal, eller advokat Brynjar N. Meling, som har representert ham.


– Ulovlig innvesteringsvirksomhet

I september i fjor var det advokat Per Storbergets tur til å levere inn bevillingen sin. Det skjedde etter to bokettersyn gjennomført av Tilsynsrådet for advokatvirksomhet og Finanstilsynet.

Førstnevnte organ fører tilsyn med landets advokater. Samt rapporterer til Advokatbevillingsnemnden, dersom organet mener det bør treffes vedtak om tilbakekall advokatbevilling. Mens Finanstilsynet fører tilsyn med advokater, som har tillatelse til å drive eiendomsmegling.

Finanstilsynet avdekket flere «svært kritikkverdige og alvorlige forhold» knyttet til Storbergets virksomhet. Tilsynet mente advokaten hadde drevet ulovlig investeringstjenestevirksomhet, og unnlatt å etterkomme pålegg gitt av Finanstilsynet.

I tillegg ble det avdekket svært mangelfulle hvitvaskingsrutiner, og flere eksempler på at advokaten hadde unnlatt å rapportere mistenkelige transaksjoner til Økokrim.

Dette plikter advokater å gjøre.

- Stilte klientkonto til rådighet

Ikke nok med det. Det var også mangler ved bokføring og avstemming av klientmidler knyttet til eiendomsmeglingsvirksomheten.

Også Tilsynsrådets bokettersyn fant flere alvorlige kritikkverdige forhold. Det som fremstår som det mest alvorlige var «måten advokat Storberget har stilt sin klientkonto til rådighet».

– Det har vært unormalt mange klientkontotransaksjoner, som ikke kan relateres til advokat Storbergets klienter. Det har for eksempel vært foretatt overføringer fra klientkonto til tredjeparter uten at det foreligger bekreftelse fra klient på at overføringen faktisk skulle utføres, skriver Tilsynsrådet i sin innberetning til Advokatbevillingsnemnden.

Dette er i strid med bokføringsforskriften og advokatforskriften.

- Uenig i vedtak

I tillegg hadde det blitt utbetalt «flere lån fra klientkonto til andre klienter uten at det foreligger låneavtaler eller annen bekreftelse på at lånet er godkjent av klient med midler på klientkonto».

Eks-advokaten hadde også bistått ved salg av aksjeandeler på vegne av Justitia Gruppen eller Indigo Finans uten at det foreligger aksjekjøpsavtale for klienten. Bladet Kapital har tidligere avslørt at Indigo Finans rundlurte småsparere for enorme summer. Også Dagens Næringsliv har hatt flere avsløringer i sakskomplekset.

– De forholdene som er omtalt i bokettersynsrapportene er samlet sett av en slik karakter at Storberget må anses uskikket til å drive advokatvirksomhet videre. Han har ved de samme forholdene mistet den tilliten som er nødvendig i yrket, konkluderte Advokatbevillingsnemnden.

Til DN avviste Storberget i fjor at utbetalingene var i strid med reglene for klientmiddelbehandling, og at han hadde fulgt Advokatforeningens forslag til hvitvaskingsrutiner i alle transaksjoner. Han sa også at det var flere forhold ved bokettersynsrapporten som han var uenig i.

Det har ikke lykkes Nettavisen å få en kommentar fra Storberget. Heller ikke advokat Jeppe Normann, som tidligere har bistått advokaten i tilbakekallsvedtaket, kan uttale seg på vegen av ham.


– Feilrapporterte

Også Frode Hagel Vilster Sørli måtte i fjor finne seg noe annet å gjøre.

Det skjedde også etter at Finanstilsynet hadde avdekket flere svært kritikkverdige og alvorlige forhold knyttet til hans eiendomsmeglingsvirksomhet.

Sørlie skal i tillegg ha feilapportert til Finanstilsynet, slik at tilsynsarbeidet ble vanskeliggjort.

Advokaten skal ha hatt svært mangelfulle hvitvaskingsrutiner.

Også avstemming av klientmidler knyttet til eiendomsmeglingsvirksomheten var mangelfull.

Videre avdekket et ytterligere bokettersyn fra Tilsynsrådet, unormalt mange transaksjoner på advokatens klientkonto, som ble ansett som sterkt kritikkverdig sett i lys av at advokaten ikke hadde dokumenterbare hvitvaskingsrutiner.

- Uskikket

Det ble ikke noe bedre av at de mange klientkontotransaksjonene, ikke kunne relateres til Sørlis klienter.

– Advokatbevillingsnemnden finner at Sørli åpenbart har gjort seg skyldig i forhold som gjør ham uskikket til å utøve advokatvirksomhet. Han har ved de samme forholdene mistet den tillit som er nødvendig i advokatyrket, heter det i tilbakekallsvedtaket.

Frode Vilster Sørli tar det tilsynelatende med stoisk ro. Han viser til at han avviklet advokatpraksisen og leverte inn bevillingen før tilbakekallsvedtaket ble fattet.

– Det har med andre ord ikke hatt noen konsekvens for mitt virke. Utover det har jeg ikke behov for å kommentere dette, skriver Sørli i en SMS til Nettavisen.


- Uberettigede salær på 4 mill.

I 2009 representerte advokat Bjarne P. Skutvik en klient i en erstatningssak mot staten. Klienten fikk over 18 millioner kroner i erstatning.

Selv om advokaten allerede hadde fått utbetalt ca. 1,4 millioner kroner i advokathonorar i saken, mente Skutvik at han skulle ha ytterligere 4,3 millioner kroner i såkalt suksesshonorar.

Men advokaten klarte aldri å sannsynliggjøre at det var inngått en avtale om et slikt honorar, som i tillegg strider med Regler for god advokatskikk. Disse reglene skal sikre at advokatvirksomhet «utføres etter etiske prinsipper som er grunnlag for advokatens virke i alle siviliserte rettssamfunn».

Dermed ble også hans advokatbevilling tilbakekalt.

– Advokatbevillingsnemnden finner størrelsen på det uberettigede salæret skjerpende for sin vurdering, heter det i tilbakekallsvedtaket.

Organet fant det også «svært kritikkverdig» at advokaten hverken ga klienten utskrift fra klientkonto eller oversikt over klientmidlene. Dette har klienter krav på å få.

Til Nettavisen.Økonomi opplyser Skutvik at han bestrider gyldigheten av tilbakekallsvedtaket.

– Advokatbevillingsnemndens vedtak er brakt inn til overprøving i et søksmål for Oslo tingrett mot Staten, forteller han.

– Konfliktskapende adferd

En annen advokat ble avskiltet fordi han hadde vist «manglende respekt for aktører i rettsvesenet, konfliktskapende adferd, dårlig forståelse for rollen som advokat, og manglende dømmekraft».

Advokaten krever at tilbakekallsvedtaket kjennes ugyldig, og varsler sak mot Advokatbevillingsnemnden.

– Jeg er uenig i vedtaket, som er helt spesielt. Det er den eneste gangen i historien at noen har mistet bevillingen uten å ha gjort noe ulovlig. Det er ikke snakk om misbruk av alkohol, slurv med regnskap, misligheter med økonomi eller oversittelser av frister.

Dømt for trygdebedrageri

I fire av tilbakekallsvedtakene som Nettavisen har fått av Advokatbevillingsnemnden, er navnene sladdet.

I disse dokumentene kommer det frem at det er snakk om at én advokat mistet bevillingen, fordi hun ble domfelt for grovt trygdebedrageri. At eks-advokaten hadde avgitt falsk forklaring for offentlig myndigheter, gjorde ikke saken noe bedre.

I en annen sak var det avgjørende at advokat fikk skatteetaten på nakken, og manglet økonomisk styring. I tillegg måtte to advokater tåle å få bevillingen sin fryst, i påvente av utfallet av straffesakene de er siktet i.

I tillegg er et av tilbakekallsvedtakene unntatt offentligheten. De resterende sakene gjelder advokater, som har misligholdt plikten til å betale det lovpålagt bidrag til Tilsynsrådet og Disiplinærnemnden.

Eller som hadde overtrådt fristen med å innsende egenerklæring med revisoruttalelse og vedlegg for regnskapsåret.


Advarer mot eks-advokat

I fjor så også Tilsynsrådet seg nødt til å legge ut et varsel på nettsiden sin, mot tidligere advokat Steinar Johansen Stenvaag.

– Tilsynsrådet har erfart at Steinar Johansen Stenvaag ved en rekke anledninger har opptrådt som advokat og drevet rettshjelpsvirksomhet uten tillatelse» etter at hans advokatbevilling ble tilbakekalt. Fordi Stenvaag ikke innretter seg etter avgjørelser fra Tilsynsrådet og Advokatbevillingsnemnden, ser vi behov for å varsle publikum, heter det på tilsynsrådet nettside.

Varselet ble lagt ut etter at Advokatbevillingsnemnden i juni 2018 la ned forbud mot at Stenvaag kunne yte rettshjelp. Da ble det oppdaget at han hadde ytt rettshjelp til fem forskjellige personer i perioden mai 2017 til mars 2018.

– At Stenvaag ved flere anledninger utga seg for å være advokat etter at advokatbevillingen hans var tilbakekalt i 2011, var også en del av Advokatbevillingsnemndens begrunnelse for å tilbakekalle autorisasjonen som advokatfullmektig i 2015, heter det i vedtaket.

Steinar Johansen Stenvaag sier på sin side at vedtaket er underlig.

– Jeg har vært pensjonist i ti år og ikke drevet «ervervsmessig og stadig», men hjulpet på hobbybasis noen personer som ikke har hatt råd til å betale advokater, sier han.

Stenvaag legger til at da han søkte om ny advokatbevilling i 2014 fikk vite at hans læretid som fullmektig rundt årtusenskiftet var underkjent.


– Alvorlig saker

Generalsekretær Merete Smith i Advokatforeningen, understreker at advokater har et stort ansvar.

– Det stilles derfor betydelig krav til det å være advokat. Dessverre er det noen advokater som bryter regelverket, og flere av sakene fra 2018, av alvorlig karakter. Konsekvensen er at de mister sin advokatbevillingen, sier hun.

Advokatforeningen har i mange år har jobbet for å få på plass en strengere og mer oversiktlig disiplinær- og tilsynsordning for advokater.

– Det er viktig at vi har et velfungerende disiplinær- og tilsynsordning. Advokater som ikke lever opp til krav som samfunnet setter, skader sine klienter og tilliten til hele advokatprofesjonen, avslutter Smith.