Ap-ledelsen jobber for fullt med å utarbeide nytt program for perioden 2017-2021.

- I forbindelse med vårt landsstyremøte tirsdag legger vi frem tre saker på høring i partiet som del av arbeidet med nytt partiprogram, sier leder i Aps programkomite, Hadia Tajik, til Nettavisen.

Nettavisen har sett nærmere på hvordan Norges største parti vil skape flere nye arbeidsplasser.

De to andre sakene tar opp utdanning i arbeidslivet og psykisk helse.

- Norge skal bli verdens beste land

Høringsnotatet som beskriver forslaget til ny politikk, mangler ikke på ambisjoner.

- Norge skal bli verdens beste land å drive næringsvirksomhet i, sier Tajik til Nettavisen - men:

- Det krever at det føres en ansvarlig økonomisk politikk som bidrar til en gunstig kronekurs, et trepartssamarbeid som gir innflytelse, og en frontfagsmodell som sikrer konkurransedyktighet. I tillegg krever det en mer ambisiøs eksportstrategi og flere virkemidler for gründere slik at gode idéer kan bli til lønnsomme bedrifter, sier Tajik.

- Eksporten må dobles

- Eksport utenom petroleum må mer enn dobles frem til 2040 dersom vi skal klare å opprettholde dagens nivå på velferdstjenestene, legger hun til.

- Så vil vi hjelpe flere gründere til å skape lønnsomme bedrifter, sier Tajik.

- Mange overlever kun noen få år, men hvis vi sikrer mer tidigfase-kapital, mer kompetent rådgivning og nye virkemidler, vil vi se at flere blomstrer.

- Hvor mye penger vil dere bruke på forslagene deres?

- Vi kommer tilbake til pengesummer, men vi er helt klart villige til å sette av penger til dette.

Vil tilby opsjoner

Tajik sier hun er forberedt på diskusjoner internt:

- Forslaget om å vurdere verdien av opsjoner til ansatte i oppstartbedrifter, kommer helt sikkert til å skape diskusjoner, sier hun.

- Hvorfor er det et viktig tiltak?

- Mange bedrifter i vekstfasen sier det er et virkemiddel de skulle ønske seg, ved at de får et helt annet eierskap til bedriften. Dessuten vil det frigjøre bedriftenes økonomi slik at det blir gunstigere for dem å investere videre, iføge Tajik.

For å øke eksporten fra fastlands-Norge vil Ap:

 • Bruke statlige virkemidler for å bidra til å øke investeringsnivået i fastlandsindustrien og legge til rette for økt bruk av statlige lånegarantier for større investeringer i landbasert industri innenfor reglene i EØS-avtalen.
 • Etablere et toppindustrisenter.
 • Peke ut strategisk viktige næringer hvor eksportpotensialet er stort, Norge har spesielle naturgitte fortrinn, teknologi og kompetanse fra petroleums- og leverandørindustrien har stor overføringsverdi.
 • Lage en ny innretting for næringsrettet forskning, der det etableres egne nasjonale forskningsprogrammer innenfor hver av de strategiske næringene.
 • Bidra til å utvikle gode hjemmemarkeder for de strategisk viktige næringene.
 • Arbeide for å sikre Norge gode handelsavtaler med viktige markeder, avtaler som er godt forankret i ILO-konvensjoner og som ivaretar arbeidstakernes rettigheter.
 • Bruke statlig kapital mer aktivt for å akselerere teknologiutvikling innenfor strategiske næringer. Vi vil ha sterkere satsing på pilotering og demonstrasjonsanlegg for å redusere risiko, bidra til å få ned kostnadene og få opp tempoet.
 • Få fart på digitaliseringen av industrien. De etablerte industriklyngene må brukes som motor og staten skal aktivt bidra som støttespiller og tilrettelegger.
 • Slå sammen GIEK og Eksportkreditt og stille krav om at større prosjekter i eksportbedrifter leveres i samarbeid med Innovasjon Norge.

For å gi gründere bedre kår foreslår Ap å:

 • Rydde opp i virkemiddeljungelen. Gründere skal få én kontaktperson å forholde seg til.
 • Digitalisere og forenkle byråkratiet og fjerne unødvendige hindringer for etablering av bedrifter.
 • La deler av virkemiddelapparatet ta større risiko enn i dag, slik at de kan bidra mer i tidlig fase.
 • Styrke statlige virkemidler som bidrar til å mobilisere privat, kompetent kapital til investeringer i oppstartbedrifter.
 • Vurdere nye skatteinsentiver for oppstartbedrifter, herunder muligheten til å kunne tilby de ansatte opsjoner i selskapet.
 • Sørge for at det drives næringsutvikling i hele landet gjennom å styrke de regionale virkemidlene.