Rune Pedersen er Nettavisen Økonomis ekspert på privatøkonomi.

Her har vi systematisert punktene som har med personlig økonomi å gjøre inn i seks temaer. Så har vi gitt noen kommentarer til disse punktene (nummereringen står vi for, ikke regjeringen).

Generelt kan vi si at barnefamilier kommer best ut av regjeringserklæringen.

Gunnar Stavrum: Flere statsråder, stadig høyere offentlig forbruk

Skatt og avgift

Punkter i regjeringserklæringen:

 1. Senke det totale skatte- og avgiftsnivået.
 2. Forbedre skattesystemet ved å redusere skattesatser og gjennomgå skattefradrag som har liten tilknytning til inntekt og arbeid med sikte på forenkling.
 3. Styrke den generelle ordningen for gunstig kjøp og tildeling av aksjer og opsjoner i egen bedrift.
 4. Vurdere om aksjesparekontoordningen (ASK) kan inkludere unoterte aksjer.
 5. Redusere eiendomsskattesatsen med ytterligere én promilleenhet for boliger og fritidsboliger fra 5 til 4 promille.
 6. Fortsette nedtrapping i formuesskatten for arbeidende kapital.
 7. Utrede en modell med minstefradrag for selvstendig næringsdrivende som alternativ til faktiske fradrag.
 8. Gjøre det mer lønnsomt å jobbe, spesielt for personer med lave inntekter, blant annet ved å senke skatten på inntekt.
 9. Gjennomgå og forbedre opsjonsbeskatning for gründerbedrifter og skatteinsentivordningen ved investering i gründer- og oppstartsbedrifter.

Kommentarer til punktene:

Punkt 1
Det viktigste her er at det ikke skal økes. Hvor mye det skal senkes med er ikke omtalt. For de fleste vil det ikke dreie seg om store beløp. Det kan bli noen desimaler på det totale skatte- og avgiftstrykket.

Les mer om skattesystemet for lønnsmottaker.

Les mer om skattesystemet for pensjonister.

Punkt 2
Hvordan dette vil slå ut er usikkert. Det er for lite informasjon til å kunne si noen om hva nettoeffekten blir av å redusere skattesatser og fjerne skattefradrag.

Punkt 3

Hvis det er en generell ordning kan de ansatte kjøpe aksjer med 20 prosent underpris, maksimalt 3.000 kroner per år i 2018 og 2019. Her kan det tenkes at dette fribeløpet økes.

Opsjoner beskattes ikke før de innløses i aksjer i dag. En gevinst på opsjoner kan fordeles på de antall skatteår som opsjonen er gjeldende.

Punkt 4
For de fleste vil ikke dette ha noen betydning. For de som har unoterte aksjer betyr det at skatten kan utsettes hvis den ligger inne på en aksjesparekonto.

Punkt 5
Høyeste promillesats i 2019 er 7 promille. Denne er bestemt nedsatt til 5 prosent fra 2020. Nå bebudes det en ytterligere nedgang til 4 promille

Det er ikke så mange som vil få satt ned eiendomsskatten. Dette avhenger av hvilke satser den enkelte kommune har. Det viktigste med dette forslaget er nok ikke at folk sparer eiendomsskatt, men at det blir satt et lavere tak på eiendomsskatten.

Les mer om eiendomsskatt.

Sjekk også Eiendomskattkalkulatoren.

Punkt 6
Arbeidende kapital er blant annet aksjer og aksjefond. Disse har i 2019 en verdsettelsesrabatt på 25 prosent. Det betyr at hvis du har aksjefond med en verdi på 500.000 kroner ved årsskiftet, vil de få en formuesverdi på 375.000 kroner.

Hvis for eksempel verdsettelsesrabatten settes opp til 50 prosent, går formuesverdien ned til 250.000 kroner. Spart formuesskatt kan da bli 625 kroner.

Formuesskatten er i dag på 0,85 prosent på netto formue over 1,5 millioner kroner (3 millioner for ektefeller).

Les mer om formuesskatt.

Punkt 7
Minstefradraget på lønnsinntekter er i dag 45 prosent av inntekten, maksimalt 100.800 kroner. Hvor gunstig dette er for en selvstendig næringsdrivende avgjøres hvor mye fradrag som mistes mot hva som fås i minstefradrag.

En løsning kunne være at den næringsdrivende kan velge mellom et minstefradrag lik lønnsmottakere har som trekkes fra i alminnelig inntekt (22 prosent spart skatt av fradraget), eller trekke fra kostnadene i regnskapet. Med en næringsinntekt på 500.000 kroner er marginalskatten 37,6 prosent (som da blir effekten av fradraget).

Punkt 8

Forutsettes det at regjeringen mener at det aktuelle lavinntektsområdet er fra 100.000 kroner til 350.000 kroner er dette marginalskatten i 2019:

Trinn 4 102.819 – 174.500 20,30%
Trinn 5 174.501 – 224.000 22,20%
Trinn 6 224.001 – 245.650 32,10%
Trinn 7 245.651 – 617.500 34,40%

Skal skatten senkes for lave inntekter, vil det også gjøre at skatten på alle inntekter går ned. Det mest effektive for at marginalskatten skal gå ned er å sette ned trinnskatten.

Punkt 9

For oppstartsbedrifter er det enda gunstigere opsjonsbeskatning ved opsjonene ikke beskattes før aksjene er konvertert aksjer, og de selges. Men dette gjelder bare for nyansatte etter 1.1.18.

Ansatte har også mulighet for å kjøpe aksjer til 20 prosent underpris, maks 3.000 kroner. Skal regjeringen kunne nå et visst antall med forbedringer er det dette beløpet eller prosenten som må økes.

En annen fordel for oppstartsselskaper og investorer er at det er innført skattefradrag for investeringer i oppstartsselskap. Det kan trekkes fra inntil 500.000 kroner ved investering i slike selskap. Det kan jo da tenkes at den maksimale summen kan økes. Men dette har ingen betydning for den personlige økonomien til folk flest.

Toll

Punkter i regjeringserklæringen:

 1. Avvikle grensen for avgiftsfri import i 2020.
 2. Arbeide for gjensidig reduksjon i tollsatsene for å bidra til økt frihandel.
 3. Videreføre tax free-endringen som ble gjennomført i 2014 der tobakkskvoten kan byttes inn i alkohol.

Kommentarer:

Punkt 1
I dag kan du kjøpe en vare med en totalpris opp til 350 kroner uten å betale toll og fortollingsgebyr.

Fra 2020 vil denne grensen fjernes. Det betyr at du må betale mva og et fortollingsgebyr på varen. Med et beløp på 300 kroner må du da betale 75 kroner i mva. I tillegg kommer fortollingsgebyret, som på posten er 158 kroner.

For de som kjøpe mye fra utlandet har dette en klar økonomisk effekt. De får i så fall trøst seg med at det skaper flere arbeidsplasser i Norge.

Punkt 2
Dette vil ha liten direkte betydning for forbrukere siden importen fra de aktuelle landene er lavt, og det er få tollbelagte varer. Mest indirekte i form av at importerte varer blir noe billigere.

Punkt 3
Denne muligheten skulle fjernes, men er nå tilbake.

Du kan bytte inn tobakkskvoten med 1,5 liter øl eller vin eller rusbrus.

Les mer om hvilke regler som gjelder for taxfree-kvoten.

Bil

Punkter i regjeringserklæringen:

 1. Ikke øke veibruksavgiften på bensin og diesel. Økte pumpepriser som følge av økte krav til omsetningspåbud for biodrivstoff og økt CO2-avgift på drivstoff ilagt veibruksavgift skal i sin helhet motsvares med reduserte avgiftssatser på drivstoff.
 2. Fortsette grønn omlegging av engangsavgiften for kjøp av nye kjøretøy ved å øke CO2-og NOx-komponentene, og redusere andre komponenter tilsvarende. Nye utslippsverdier (WLTP) innføres provenynøytralt slik at den grønne omleggingen av engangsavgiften forsterkes.
 3. Videreføre skattefordelene for el-bil når det gjelder engangsavgift og merverdiavgift i hele perioden for å nå 2025-målene.
 4. Fjerne engangsavgift for biler over 20 år.

Kommentarer:

Punkt 1
Veibruksavgiften på bensin er i dag 5,25 kroner per liter, og 3,81 kroner for diesel. Disse skal altså settes ned hvis andre. Med andre ord blir det ingen økning på disse avgiftene.

Punkt 2:
Denne omleggingen har gjort det mulig å kjøpe en rekke biler billigere enn man ellers ville hatt muligheten til. Og det vil man fortsatt ha mulighet til fremover.

Punkt 3
Det sikres dermed at det ikke blir dyrere å kjøpe for eksempel en el-bil. Selv om enkelte forhold rundt det å eie en el-bil mister noen fordeler.

Punkt 4
Biler mellom 20 og 30 år blir med denne regelen mye billigere. Disse bilene får i dag beregnet mva (importpris) og engangsavgifter. For de litt dyrere bilene vil disse reduksjonene utgjøre betydelige beløp.

Jobb

Punkter i regjeringserklæringen:

 1. Utrede en ordning der selvstendige næringsdrivende beholder opptjente rettigheter til dagpenger i en utvidet periode ved overgang fra lønnet arbeid til egen virksomhet.
 2. Gi personer som er i overgangsfasen mellom fullført utdanning og yrkesaktivitet rett til foreldrestipend.
 3. Gjennomgå og forbedre opsjonsbeskatning for gründerbedrifter og skatteinsentivordningen ved investering i gründer- og oppstartsbedrifter.
 4. Gjøre det mer lønnsomt å jobbe, spesielt for personer med lave inntekter, blant annet ved å senke skatten på inntekt.
 5. Styrke den generelle ordningen for gunstig kjøp og tildeling av aksjer og opsjoner i egen bedrift.

Kommentarer:

Punkt 1
I dag kan det søkes om å beholde dagpengene ved etablering av ny virksomhet. Det kan gis dagpenger for dette i inntil 12 måneder, dette avhenger av hvor lang dagpengeperioden er.

Her kan det altså bli en forlengelse av de 12 månedene som gjelder i dag.

Punkt 2
Se under student.

Punktene 3-5
Se under skatt og avgift.

Barn

Punkter i regjeringserklæringen:

 1. Videreføre redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid i barnehage for barn av foreldre med lav inntekt.
 2. Innføre ordninger med redusert foreldrebetaling og gratis opphold på SFO/AKS etter skoletid for barn av foreldre med lav inntekt.
 3. Sørge for at økningen i barnetrygd også kan komme familier til gode som er avhengige av ytelser etter lov om sosiale tjenester og lov om bostøtte.
 4. Styrke bostøtten for barnefamilier.
 5. Innføre et «fritidskort» for alle barn fra 6 til fylte 18 år som kan benyttes til å dekke deltakeravgift på fritidsaktiviteter etter mønster fra ordningen på Island. Ordningen skal være ubyråkratisk og det skal være mulig for kommunene å legge på en lokal andel.
 6. Øke barnetrygden med 7 200 kroner for barn fra 0 til fylte 6 år i løpet av perioden.
 7. Øke engangsstønaden til 1 G.

Kommentarer:

Punktene 1 til 5
Alle disse punktene dreier seg om lavinntektsfamiler. Dette vil gi et løft for lavinntektsfamiler. Hvor stor verdien er avhenger av flere forhold, men av en viss størrelse vil det kunne bli.

Punkt 6
Barnetrygden økes til 7.200 kroner for barn mellom 0 til 6 år, altså ikke som den generelle barnetrygden som varer til 18 år. Barnetrygden skal også økes fra 970 kroner per måned til 1.034 kroner måneden fra 1.mars 2019.

Samlet gir dette en god økning, spesielt for barn opp til 6 år. Barnetrygden har eller ikke vært justert siden 1996.

Les mer om barnetrygden.

Punkt 7
Engangsstønaden ble økt fra 63.140 kroner i 2019 til 83.140 kroner. Den skal nå økes til 96.883 kroner (1 G). En økning på 13.743 kroner.

Med en økning på barnetrygden på 7.200 kroner i 6 år vil det gi en samlet støtteøkning på 56.943 kroner.

Studenter

Punkter i regjeringserklæringen:

 1. Fullføre innfasing av 11 måneders studiestøtte.
 2. Forbedre støtteordningene for studenter med barn.
 3. Gi personer som er i overgangsfasen mellom fullført utdanning og yrkesaktivitet rett til foreldrestipend.

Punkt 1:
Dette er ingen endring, men en fullføring av det som er faset inn over noen år.

Punkt 2:
Studenter med barn født i 2003 eller senere kan få inntil 1.687 kroner i forsørgerstipend. Det står ikke noe konkret men det må være naturlig å øke dette stipendet.

Dette kan du lese mer om på Lånekassens sider.

Punkt 3:
Foreldrestipendet tilsvarer det du ville fått i stipend og lån. Men på foreldrestipendet vil alt gjøres om til stipend. Dette kan gis i 49 uker. Størrelsen vil avhenge av inntekt som ektefelle/samboer har. Engangsstønaden fra NAV påvirker ikke dette beløpet.

For de som får barn rett etter studiene,men før de har fått jobb vil dette gi et betydelig inntektsløft.

I tillegg vil engangsstønaden øke fra 83.140 kroner i 2019 (som økte fra 63.140 kroner i 2018) til 96.883 kroner (1 G). En økning på 13.743 kroner.

Les mer om foreldrestipend på Lånekassens sider.

Bård Hoksrud forlot i dag regjeringen - men åpnet for comeback: