De alle fleste nordmenn får skattelette, viser tall fra Statsbudsjettet 2018 som nå er offentliggjort.

Hvor mye skattelette du får avhenger av inntekten din. Men som vi ser i illsutrasjonen under, det er ikke mye å rope hurra for.

Folk med inntekt mellom 100.000 kroner og opp til 600.000 kroner kan stort sett regne med 300 kroner i skattelette i løpet av neste år - altså mindre enn én krone dagen.

Tjener du over 600.000 kroner, men mindre enn 750.000 kroner, kan du regne med en skattelette på 400 kroner året. For høytlønte i gruppen mellom 750.000 og én million kroner i året stiger skatteletten til 600 kroner året.

Alle som tjener over en million kroner kan se frem til en skattelette på i snitt 1700 kroner årlig - eller cirka fire kroner dagen.

Om lag 88 prosent av skattyterne får lavere eller om lag uendret skatt med forslaget, mens om lag 12 prosent får økt skatt. Andelen personer som får skatteskjerpelse, er størst i de høyeste inntektsgruppene, hovedsakelig som følge av økt skatt på utbytte.

I de laveste inntektsgruppene får en stor andel av personene om lag uendret skatt.

- Det må ses i sammenheng med at disse betaler relativt lite skatt, skriver regjeringen.

Øker toppskatten (trinnskatten)

- Ser man på skattereduksjonen alene er det de som tjener mest som får mest skattelette. Men at det også gjøres endringer i trinnskatten medvirker til at de som tjener mest nødvendigvis ikke vil få mest i skattelette, sier finansrådgiver i DNB Hanna Folkvord til Nettavisen.

Regjeringen foreslår å øke satsene i trinnskatten fra 0,93 prosent til 1,4 prosent i trinn 1, fra 2,41 prosent til 3,3 prosent i trinn 2, fra 11.52 prosent til 12,4 prosent i trinn 3 og fra 14,52 til 15,4 prosent i trinn 4. Satsen i trinn 3 for skattytere i Nord-Troms og Finnmark økes tilsvarende fra 9,52 prosent til 10,4 prosent.

Endringene i trinnskatten anslå s å gi økte skatteinntekter på om lag 10,2 milliarder kroner påløpt og 8,2 milliarder kroner bokført i 2018.

Høy gjeld kan ødelegge for skattelette

Neste års statsbudsjett skattlegger forbruk, og gir gulroten til de som sparer og har en inntekt.

- Skatten går ytterligere ned på alminnelig inntekt i 2018. Dette betyr et skattelette for de aller fleste. Her er det de som tjener mye som får mest tilbake, sier Folkvord.

-Det er fort gjort å juble over at skatten går ned, men husk at dette også innebærer at fradraget på gjelden din reduseres tilsvarende. Det betyr at har du høy gjeld kan spinninga gå opp i vinninga, minner finansrådgiveren om.

Regnestykker:

Gjennomsnittsfamilien med en samlet inntekt på 800.000 kroner og standard minstefradrag og personfradrag vil spare 1480 kroner i skatt i 2018.

En ung person med en inntekt på 300.000 kroner får et skattelette på 630 kroner i 2018.

Pensjonisten med inntekt på 300.000 kroner får et skattelette på 60 kroner.

Jo høyere inntekt, desto mer skattelette får man. Har du en inntekt på 1 million kroner får du en skattelette på 1.430 kroner i 2018.

-Trinnskatten er en progressiv skatt for bruttolønn og annen personlig inntekt. Det betyr at man betaler prosentmessig mer skatt jo høyere inntekt man har.

Samlet anslås det at omlag to prosent av skattyterne får en skatteøkning på mer enn 2000 kroner. Disse har i gjennomsnitt en bruttoinntekt på 1,1 millioner kroner og får i gjennomsnitt økt skatten med i overkant av 7000 kroner.

Selvstendig næringsdrivende kommer som gruppe godt ut av skatteendringene. Samlede lettelser for denne gruppen utgjør om lag 170 millioner kroner. Dette innebærer en gjennomsnittlig lettelse på om lag 1 600 kroner, hvorav 700 kroner kan tilskrives formuesskattelettelsene.

Litt dyrere kinobilletter, taxi og hotel

Den laveste momssatsen øktes fra 10 prosent til 12 prosent i regjeringens forslag til statsbudsjett, etter det NTB erfarer. Satsen ble sist hevet fra 8 til 10 prosent i 2016.

Påplussingen vil gi økte inntekter til staten på 700 millioner påløpt og 530 millioner kroner bokført neste år.

Den såkalte lave merverdisatsen omfatter persontransport, overnatting, kringkastingsavgift, samt adgang til kino, museer, fornøyelsesparker og idrettsarrangement. Én kinobillett til 100 kroner i dag, vil dermed i teorien stige til 102 kroner neste år. Og en Taxi-tur til 500 kroner vil stige til 510 kroner. Hotellrommet som i dag koster 1000 kroner natten, vil i teorien koste 1020 kroner til neste år.

NRK-lisensen økes med 108 kroner

NRK-lisensen økes med 108 kroner neste år. Det er det samme kringkastingssjefen ba om.

I forslaget til statsbudsjett foreslås det å sette kringkastingsavgiften til 2.975,84 kroner i året, mot 2867,70 kroner i inneværende år.

Regjeringen foreslår en endring i dagpengeordningens opptjeningsperiode, opplyser Arbeids- og sosialdepartementet.

Skattelette for aksjesparere med høy formue

Regjeringen legger opp til at aksjeeiere bare skal måtte betale formuesskatt for 80 prosent av aksjenes reelle verdi. Det betyr en skatterabatt på 20 prosent for dem som er i posisjon til å betale formuesskatt. Regjeringen forslår en slik "aksjerabatt" for å få flere til å spare i aksjer heller enn i bolig og slik bidra til vekst i økonomien.

Ifølge skatteforliket fra 2016 skal også såkalt arbeidende kapital, det vil si aksjer og driftsmidler, verdifastsettes til 80 prosent. Halvparten av dette skattekuttet, 10 prosent, ble innført i fjor.

Elbiler blir dyrere

Engangsavgift foreslås innført i 2018. Avgiften vil særlig ramme tyngre elbiler som Tesla, som kan få en engangsavgift opp mot 70.000 kroner, mens lettere elbiler får en avgift på rundt 7.000 kroner. De andre insentivene for elbiler, som gratis bompassering, blir videreført.

Med Finansdepartementets Bilkalkulator 2018 kan du selv regne ut endringer i avgifter for din bil enten det er diesel. bensin, elbil, ladbar hybrid, ikke ladbar hybrid eller fleksifuel/E85.

Ladbare hybrider blir ca 10.000 kroner dyrere

Det er også klart at ladbare hybrider blir dyrere. At vektfradraget reduseres fra 26 til 23 prosent betyr i praksis at ladbare hybrider må betale avgift for omtrent 50 kg ekstra.

Bensin- og dieselavgifter

Ingen endringer, men avgiften blir prisjustert.

Dyrere barnehage

Regjeringen vil øke maksprisen for en barnehageplass til 2.910 kroner i måneden. Det betyr en reell økning på 110 kroner per måned.

Prisendringen skal gjelde fra 1. januar neste år. Samtidig videreføres det nasjonale kravet til redusert foreldrebetaling og ordningen med gratis kjernetid for tre-, fire- og femåringer i familier med lav inntekt.

Trafikkforsikringsavgift erstatter årsavgift

Regjeringen foreslår at årsavgiften erstattes av en trafikkforsikringsavgift fra og med 2018. Avgiften vil bli en del av den lovpålagte trafikkforsikringen og betales til forsikringsselskapet sammen med forsikringspremien.

Bileiere som ikke har forsikret kjøretøyet skal betale et dagsgebyr. Dagsgebyret for en vanlig personbil blir cirka 150 kroner døgnet.

Innfører Airbnb-skatt

Regjeringen foreslår å fjerne skattefritaket for utleieforhold som varer mindre enn 30 dager. Forslaget er i tråd med anbefalingene fra delingsøkonomiutvalget.

Skatt på korttidsutleie av del av egen bolig vil gi hoteller og andre tradisjonelle overnattingsvirksomheter like konkurransevilkår som de som leier ut boligen sin gjennom tjenester som Airbnb, framholder finansminister Siv Jensen (Frp).

For utleie som strekker seg utover 30 dager vil skattleggingen være som i dag.

– Mange husholdninger finansierer boligen sin delvis gjennom å leie ut deler av den. Det er viktig for regjeringen at husholdningene har en forutsigbarhet i sin økonomi, sier Jensen.

Pushvarsel! Få nyhetene kjapt og gratis på iPhone her

Pushvarsel! Få nyhetene kjapt og gratis på Android-telefon her