- Vi må få fart på boligbyggingen i Oslo så flere kan ta del i boligdrømmen. Oslo forventer stor befolkningsvekst mot 2030, og vi må legge til rette for boligbygging nær kollektivknutepunktene. Dette legger vi grunnlaget for når vi nå godkjenner støyreglene i kommuneplanen som åpner for 120 000 nye boliger, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner, ifølge Estatenyheter.no.

Kommuneplan for Oslo ble lagt frem av det borgerlige byrådet, og legger grunnlag for 120.000 nye boliger mot 2030. Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner avvikssonene for støy i kommuneplan for Oslo 2015.

Gunnar Stavrum: Feil medisin mot sykt boligmarked

Det vil si at det kan åpnes for boligbygging i litt mer støyutsatte områder hvis dette er nødvendig for å sikre gode utbyggingsløsninger.

Les: Dette er pri i Oslo
Les: Slik kan Smestad fortettes

- Det må bygges flere boliger i Oslo, og det må bygges nært kollektivknutepunktene hvis vi skal gjøre det lett for folk å velge klimavennlig transport. Det legger vi til rette for nå, sier Sanner.

I avgjørelsen legger departementet vekt på at Oslo har spesielle utfordringer knyttet til fortetting og sammenhengende byutvikling, og et svært godt kollektivtilbud. Departementet legger også vekt på at kommuneplanen er overordnet, og at lokalisering av boliger må avklares på reguleringsnivå og i behandlingen av byggesaker innenfor avvikssonen

- Når man bor i en by vil det i noen områder være mer støy enn om man bor utenfor. Jeg har tillit til at kommunen og utbyggerne vil finne gode løsninger for å plassere boligene slik at det blir godt bomiljø. De kan imidlertid ikke legge skoler og barnehager der det er mest støy, sier Sanner.

Les: – Ingen boligboble
Les: Fulle hus på visning

Kommunen må planlegge arealbruken slik at boliger og annen bebyggelse ikke utsettes for mer støy enn nødvendig.

Dette kan skje ved å legge næringsbebyggelse som skjerm mot trafikkerte veger, eller ved å etablere annen støyskjerming.

- Fortetting ved kollektivknutepunktene, slik Oslo kommune foreslår er bra for både byen, innbyggerne og klimaet. Dette er noe vi oppfordrer til, sier Sanner.

Gunnar Stavrum: Flere nye boliger er gode nyheter

Planen åpner for avvik fra anbefalte støygrenser i utviklingsområder i indre by, i Hovinbyen og i ytre by. Boliger i avvikssonen skal ha en stille side med minst ett soverom, og stille uteoppholdsareal.

Les også: Siv Jensen bekymret for utviklingen i boligmarkedet
Les også: Siv Jensen til Eiendomsdagene

Statens vegvesen fremmet innsigelse til kommuneplanen og mente at de store avvikssonene for støy måtte reduseres. Etaten var spesielt opptatt av støyutsatte områder langs de svært trafikkerte riksvegene E6, E18 og riksveg 163.

Departementet godkjenner ikke at det etableres nye grunnskoler og barnehager i områdene med mest støy, og endrer bestemmelsene til kommuneplanen i tråd med dette.