For å sikre full uavhengighet setter Riksadvokaten ned et eksternt utvalg til å granske Økokrims håndtering av Transocean-saken.

Riksadvokaten kunngjorde fredag at både Økokrims håndtering av Transocean-saken og Riksadvokatens egen rolle i den mangeårige prosessen, skal underlegges gransking. For å garantere at granskningen blir 100 prosent uavhengig, er det blitt satt ned et utvalg som skal ledes av professor i rettsvitenskap ved Universitetet i Bergen, Jon Petter Rui.

– Etter vårt syn er det nødvendig at utvalget består av personer som ikke har noen aktuell tilknytning til Den høyere påtalemyndighet, sier riksadvokat Tor-Aksel Busch.

Trakk anker og beklaget

Da Økokrim førte det som ble omtalt som norgeshistoriens største skattesak for retten, endte det med full frifinnelse for de fem tiltalte. Aktoratet mente det ble unndratt rundt 10 milliarder kroner fra beskatning i forbindelse med drift og internsalg av tolv borerigger fra virksomheten i Norge til forskjellige selskaper på Cayman Islands.

Økokrim anket tre av fem frifinnende deldommer, men trakk hele anken og henla saken dagen før den skulle opp til behandling i Borgarting lagmannsrett.

Økokrim-sjef Trond Eirik Schea beklaget «den uleiligheten de anklagede er påført» i forbindelse med nyheten. Samtidig ba han om en «gjennomgang av straffesaken i læringsøyemed».

Riksadvokatens rolle

– Det har også vært reist spørsmål om riksadvokatembetets rolle i saken, om man herfra burde ha utvist større aktivitet i løpet av saken i kraft av å være overordnet Økokrim, sier Busch.

Han har tidligere uttalt at det er naturlig at utvalget ser på om Riksadvokaten bør ha en mer aktiv rolle og deltakelse enn hva som var tilfelle i Transocean-saken. Tiltalespørsmålet ble for eksempel aldri behandlet ved Riksadvokatens kontor, poengterte Busch.

Utvalget

Utvalget som blant annet skal se på styring, fremdrift og den tverrfaglige tilnærmingen til straffesaken, skal ledes av professor Jon Petter Rui.

Han får med seg:

* Liv Synnøve Taraldsrud, sorenskriver i Eiker, Modum og Sigdal tingrett

* Morten Holmboe, førsteamanuensis ved Politihøgskolen

* Finn Eide, advokat i Deloitte Advokatfirma AS

Utvalget skal ikke ta stilling til om det reelt sett var grunnlag for å ta ut tiltale i saken eller å anke tingrettens frifinnelse. (©NTB)