Statistisk sentralbyrå la frem to statistikker om innvandring tirsdag morgen: En statistikk om antallet innvandrere i Norge og en statistikk om sysselsettingen blant innvandrere.

Og den sistnevnte statistikken viser at ved utgangen av fjoråret, var sysselsettingsandelen blant innvandrere i alderen 20-66 år på 66,6 prosent.

Følgelig var andelen av innvandrere som ikke var sysselsatt på 33,3 prosent, altså nøyaktig en tredjedel.

Klar forskjell

For andelen av befolkningen som ikke har innvandrerbakgrunn, er de tilsvarende tallene 21,5 prosent og 78,5 prosent.

Med andre ord er det en snau fjerdedel av befolkningen eksklusive innvandrere som står uten jobb, gitt definisjonene i denne statistikken.

Per 1. januar 2018 var sysselsettingsandelen blant innvandrere 65,0 prosent, mens den var på 77,7 prosent for befolkningen for øvrig. For begge gruppene har altså sysselsettingsandelen økt.

Størst økning

Andelen sysselsatte blant innvandrere har altså økt med 1,6 prosentpoeng fra 4. kvartal 2017, viser nye tall fra statistikken. I befolkningen ellers var økningen på 0,8 prosentpoeng.

Men ikke overraskende er det store variasjoner i sysselsettingsnivået mellom de ulke innvandrergruppene. SSB skriver at blant innvandrere fra EØS-området, er sysselsettingen naturlig nok høyere enn i andre grupper.

I fjerde kvartal 2018 var sysselsettingsandelen blant arbeidstakere fra de nordiske landene hele 79,7 prosent. Det er en høyere sysselsettingsandel enn blant etniske nordmenn.

Best for øst

Av innvandrere fra EØS-landene i øst er 75,3 prosent i aldersgruppen 20-66 år i arbeid, mens andelen er marginalt lavere for innvandrere med vesteuropeisk bakgrunn.

Desidert lavest scorer innvandrere fra Afrika, med en sysselsettingsandel på 51,4 prosent, fulgt av asiatiske innvandrere (58 prosent). Og innvandrere fra Asia og Afrika havner typisk i renholdsbransjen og som hjelpepleier. Her har de en andel på over 16 prosent, mot kun 3 prosent blant lønnstakere uten innvandrerbakgrunn.

SSB skriver videre at litt over 63 prosent av lønnstakerne blant innvandrerne jobbet heltid i fjerde kvartal 2018. Tilsvarende andel blant lønnstakere ellers var 71,8 prosent.

Regionale forskjeller

Også her er det store regionale forskjeller. Innvandrere fra EØS-landene hadde en heltidsandel på 69,7 prosent, mens den tilsvarende andelen fra gruppen fra Asia, Afrika er på 56,2 prosent.

Innvandrere fra Asia og Afrika er ifølge SSB overrepresentert i de yrkene der deltidsarbeid er mye utbredt.

Tallene fra SSB beskriver sysselsettingsnivået blant innvandrere fordelt på verdensregion og landbakgrunn.

Disse tallene sammenliknes med sysselsettingstall for befolkningen ellers. Tallene for yrke, næring og arbeidstid inngår også i statistikken.