*Nettavisen* Økonomi.

SSB: - Rekordlav rente blir enda lavere

Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

- Kan bli liggende på dette nye rekordlave nivået i to år.

03.09.15 10:40

Økonomene i SSB forventer at 2015 blir et labert år for norsk økonomi, og tror på nytt kutt i styringsrenten fra Norges Bank.

- Norsk økonomi har i ett år vært i en klar oljedrevet konjunkturnedgang og utsettes for tiden for kraft­ige impulser fra ulike hold. Fall i etterspørselen fra petroleumsvirksomheten gir kraftige negative impulser, mens den svake kronekursen virker stimulerende på økonomien, skriver økonomene i den nyeste utgaven av konjunkturrapporten «Økonomiske analyser».

Norges Bank satt i juni ned styringsrenten til 1,0 prosent, og SSB tror den rekordlave renten blir enda lavere.

- Norges Bank signaliserte gjennom sin publiserte rentebane i forbindelse med rentereduksjonen i juni at det er stor sannsynlighet for en ytterligere reduksjon i styringsrenta. I framtidskontraktene i rentemarkedet er det også priset inn en slik rentereduksjon i løpet av året.

SSB legger til grunn at det kommer et kutt på 0,25 prosentpoeng i styringsrenten i slutten av året.

- Rentereduksjonen skjer som følge av lav vekst og økende arbeidsledighet hittil i år og utsikter til lav vekst også framover, samtidig som inflasjonen nå er nær målet, og ventes å gå ned når de tidsforsinkede effektene av kronesvekkelsen er blitt redusert. Styringsrenta kan bli liggende på dette nye rekordlave nivået i to år før den settes noe opp i 2018.

Høyeste ledighet på ti år
I rapporten vises det til at den økonomiske veksten i Fastlands-Norge gjennom de fire siste kvartalene har vært til sammen knapt 1 prosent, betydelig lavere enn trendveksten i økonomien som anslås til 2,25 prosent.

- Den økonomiske veksten har vært svak og arbeidsledigheten har nådd høyder vi ikke har sett på ti år. Det store fallet i oljeprisen og lavere investeringer i petroleumsnæringen er vesentlige faktorer bak utviklingen.

- Aktiviteten i næringer som er knyttet til petroleumsnæringen har i den senere tid falt klart, og nedgangen har spredd seg til næringer som ikke direkte er knyttet til oljevirksomheten, skriver SSB-økonomene.

Samtidig vises det til at de negative impulsene fra petroleumsvirksomheten motvirkes gjennom flere kanaler.

- Lavere renter, svakere vekstutsikter og fallet i oljeprisen har ført til at krona har svekket seg betydelig. Målt med konkurransekursindeksen har krona svekket seg med om lag 20 prosent fra gjennomsnittet i 2013 til utgangen av august i år, skriver SSB.

Omslag neste år
For inneværende år regner SSB med en vekst i BNP Fastlands-Norge på 1,3 prosent. Neste år tar den økonomiske veksten seg opp til 1,8 prosent, før den stiger videre til 2,9 prosent i 2017, anslår SSB.

- Svak kronekurs, ekspansiv finanspolitikk, lavere renter og litt høyere vekst i norske eksportmarkeder vil bidra til et forsiktig konjunkturomslag andre halvår neste år, til tross for fortsatt markert fall i etterspørselen fra petroleumsnæringen, argumenterer SSB-økonomene.

Arbeidsledigheten, som har økt til 4,5 prosent i SSBs arbeidskraftundersøkelse anslås å nå toppen i 2016, med et gjennomsnitt gjennom året på 4,6 prosent.

Annonsebilag