*Nettavisen* Økonomi.

Giskes omstridte baby gir alt til «oljå»

Foto: Carina Charlotte Carlsen (Mediehuset Nettavisen)

- Nå skal det satses på bygge opp nye eksporteventyr.

I november 2011 bestemte regjeringen med næringsminister Trond Giske i spissen å opprette et statlig organ som overtok ordningen med offentlig støttede eksportkreditter, som til da hadde vært administrert av Eksportfinans. Årsaken skyldes at EUs nye kapitalkravdirektiv ville begrense lånegrensen som Eksportfinans kunne gi til hver enkelt kunde betraktelig.

Da Trond Giske vedtok å opprette et statlig organ som skal overta ordningen med subsidierte fastrentelån (CIRR-lån), den såkalte 108-ordningen, oppstod det umiddelbart en krise i Eksportfinans.

Kreditbyrået Moody's valgte umiddelbart å nedgradere gjelden fra trippel A til «søppelgjeld». Konsekvensen av dette var at lånegiverne på kort tid tapte 25 prosent av verdiene på sine Eksportfinans-obligasjoner.

Les også: Tapte 26 milliarder på klønete Trond Giske

Nå har arvtakeren Eksportkreditt Norge fungert i ett år.

I oppstartsåret 2012 finansierte Eksportkreditt Norge eksportkontrakter for 24,2 milliarder kroner, hvorav 99,5 prosent til olje og offshore. Nå satser selskapet ytterligere i SMB-segmentet for å bidra til å bygge opp nye eksporteventyr både i og utenfor offshorenæringene, ifølge en melding.

- Offshore, olje- og gassvirksomhet er for tiden inne i en høykonjunktur og utlånsporteføljen vår gjenspeiler dette. Vi har som mål å bidra til ytterligere vekst i offshorenæringene. Samtidig ønsker vi å tilrettelegge enda bedre for at små- og mellomstore bedrifter skal kunne utvikle ny kunnskap og teknologi, sier Jarle Roth, administrerende direktør i Eksportkreditt Norge i meldingen.

Halv prosent til resten
Ved utgangen av 2012 var 51,9 prosent av utlånsporteføljen knyttet til skip og skipsutstyr, 47,6 prosent til utstyr til olje- og gassnæringen, mens 0,5 prosent var innen fornybar energi, miljøteknologi og øvrige næringer.

- For mange mindre eksportører kan eksportfinansiering spille en avgjørende rolle for å vinne kontrakter. I løpet av våren gjennomfører vi derfor en omfattende besøksrunde for å synliggjøre mulighetene for små og mellomstore bedrifter. Vi legger stor vekt på forenkling av prosesser og er i samarbeid med Garanti-instituttet for eksportkreditt (GIEK) i gang med å forenkle lånedokumentasjon for lånebeløp under 30 millioner kroner, sier Jarle Roth.

Totale utbetalinger fra Eksportkreditt Norge i 2012 var på 24,2 milliarder kroner, hvorav 9,4 milliarder kroner ble utbetalt i andre halvår 2012. Utlånssaldoen ved årsslutt var 28,6 milliarder kroner. Årsaken til at utlånssaldoen var høyere enn utbetalte lån skyldes at staten overtok lån fra Eksportfinans ASA i 2011.

I 2012 mottok Eksportkreditt Norge 302 unike søknader for finansiering av prosjekter i 48 land, med samlet søknadsvolum på 173 milliarder kroner. Kun et fåtall av de mottatte lånesøknadene blir omsatt til faktiske lån. De største bortfallsårsakene er at eksportøren taper konkurransen om kontrakten eller at kjøper kansellerer prosjektet eller velger alternativ finansieringsløsning.

- Den høye etterspørselen tolker vi som en bekreftelse på at vi har lykkes med å etablere et tilbud som er i takt med norske eksportbedrifters behov. Det gode aktivitetsnivået fortsetter inn i 2013. Sannsynlighetsjustert ordrereserve, som er vårt beste anslag for fremtidige låneutbetalinger, var ved utgangen av 2012 på 39,5 milliarder kroner, sier Jarle Roth.

Like før påske ble det også kjent at EFTAs overvåkingsorgan, ESA, har godkjent en ny metode for å fastsette renter på markedslån fra Eksportkreditt Norge.

- Først og fremst er ESAs beslutning positiv for norsk eksportindustri, som vil kunne glede seg over at vi kan tilby minimumsrenter som fortløpende følger markedsutviklingen, sier Jarle Roth.

Eksportkreditt Norge samarbeider nært med GIEK både i enkeltsaker og i overordnede spørsmål knyttet til offentlig støttet eksportfinansiering. GIEK stiller garanti for 76 prosent av utestående lånebeløp i porteføljen ved utgangen av 2012, og resterende 24 prosent garanteres av norske og internasjonale banker.

Om Eksportkreditt Norge
Eksportkreditt Norge AS er statens selskap for eksportfinansiering, underlagt Nærings- og handelsdepartementet. Eksportkreditt Norge AS tilbyr norske og utenlandske selskaper konkurransedyktig finansiering ved kjøp av kapitalvarer og tjenester fra norske eksportører.

Selskapet ivaretar hele prosessen knyttet til salg og promotering, søknadsbehandling, tilsagn, utbetaling samt oppfølging av lån. Ved utgangen av 2013 er det ventet at utlånsporteføljen vil være på omkring 55 milliarder kroner.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Annonsebilag