Norske husholdninger er blant verdens mest forgjeldede, med en gjeld som utgjør om lag 230 prosent av disponibel inntekt. Og gjelden har vokst kraftig siden 2009.

I tabellen under har vi satt opp norske husholdningers innenlandske gjeld ved utgangen av hvert år siden 2009.

2009 1990 mrd.
2010 2107 mrd.
2011 2261 mrd.
2012 2378 mrd.
2013 2557 mrd.
2014 2716 mrd.
2015 2884 mrd.
2016 3066 mrd.
2017 3264 mrd.
2018 3450 mrd.

Kilde: SSB

Husholdningenes gjeld har som tabellen viser fra 2009 økt fra 1990 milliarder kroner til 3450 milliarder. Det er en økning på formidable 1460 milliarder.

Husholdningenes innenlandske lånegjeld ved utgangen av januar er nå oppe i 3464 milliarder kroner ved utgangen av januar. Husholdningene hadde 5,6 prosent mer gjeld i januar i år enn i samme måned i fjor.

Av publikums innenlandske gjeld var for øvrig 81 prosent gjeld til banker og kredittforetak. Bankene og kredittforetakene har det seneste året økt sine utlån med 6,0 prosent

160-180 milliarder i året

Siden 2012 har husholdningenes gjeld hvert år vokst med 160-180 milliarder kroner. Den sterke gjeldsveksten kan relateres til sterkt økende boligpriser og behov for større låneopptak.

Ved utgangen av desember i fjor utgjorde altså husholdningenes innenlandske gjeld på 3450 milliarder kroner. Dette er den såkalte K2 (se nederst i artikkelen).

Gjeldsveksten til husholdningene har ligget nokså stabilt de seneste månedene, med en vekstrate på rundt 5,5 prosent på årsbasis.

Nøytralt

Det er en nokså nøytral gjeldsvekst, ettersom veksten omtrent tilsvarer summen av det økonomien vokser med (BNP) i året, samt den årlige prisstigningen (KPI), ca. 5 prosent.

Kredittindikatoren til SSB offentliggjøres hver måned og viser utviklingen i publikums gjeld. K2 gir uttrykk for innenlandsk gjeld.