*Nettavisen* Økonomi.

God vekst for SpareBank1

Foto: Sparebank 1 (Sparebank 1)

Har tjent 946 millioner kroner i tredje kvartal.

Kvartalsegnskapet preges av sterk inntjening i kjernevirksomheten, reduserte tap på utlån, sterk soliditet samt god vekst i innskudd og boliglån med en netto kundevekst i årets ni første måneder på 2000 privatkunder og 400 bedriftskunder.

Den ordinære bankdriften har utviklet seg godt med et resultat på 581 millioner kroner mot 495 millioner i samme periode i fjor. Bankens finansielle investeringer har gitt en samlet avkastning på 365 millioner kroner, sammenlignet med 292 millioner på samme tid i fjor. Økningen skyldes kursgevinster i Sparebank 1 SMN Invest samt god avkastning på bankens obligasjonsportefølje.

Konsernet viser en reell økning i driftskostnadene på 124 millioner kroner i forhold til tredje kvartal 2010. Dette skyldes hovedsakelig sterk vekst innen eiendomsmegling og økonomitjenester, som begge er forretningsområder med høy kostnadsandel, og bankens satsing på Sunnmøre samt økte kostnader knyttet til nytt hovedkontor.

Sterk soliditet og likviditet
SpareBank 1 SMN er godt kapitalisert og har en robust finansiering. Kjernekapitaldekningen er per tredje kvartal på 10,4 prosent mot 10,6 prosent ved samme tidspunkt i fjor. Bankens målsetting er minst 9,0 prosent.

SpareBank 1 SMN har likviditetsreserver på 17 milliarder kroner og er dermed godt rustet for en periode med begrenset tilgang på ny pengemarkedsfinansiering. Banken kan opprettholde ordinær drift i 18 måneder uten ytterligere tilgang på ekstern finansiering. Banken har meget liten internasjonal eksponering i ordinær forretning, med en begrenset direkte eksponering mot verdipapirmarkedene og en konservativ investeringsstrategi for likviditetsbeholdningen.

Lavt mislighold og ingen utlånstap
Per tredje kvartal utgjorde netto tap på utlån 1 million kroner mot 96 millioner kroner på samme tidspunkt i fjor. Nye individuelle nedskrivinger er på et lavt nivå. Misligholdet er på et meget lavt nivå og 0,36 prosent av totale utlån.

SpareBank 1 SMN fortsetter å styrke sin markedslederposisjon i Trøndelag og på Nordvestlandet. I privatmarkedet har banken hatt en utlånsvekst til husholdninger på 10,2 prosent, mens den generelle kredittveksten siste tolv måneder ifølge SSB var på 7,2 prosent per 31. august 2011. Samlet utlånsvekst i bedriftsmarkedet ble 4,4 prosent siste tolv måneder mot generell vekst på 4,1 prosent.

SpareBank 1 SMN opplever stor tilstrømning av innskudd, og veksten siste tolv måneder er på hele 10,1 prosent.

Også bankens datterselskap viser god vekst og god lønnsomhet, spesielt kan nevnes EiendomsMegler 1 Midt-Norge.

Forvaltningskapitalen i SpareBank 1 SMN er per tredje kvartal på 121,1 milliarder kroner, inkludert lån overført til deleide SpareBank 1 Boligkreditt.

Konsernsjefen kommenterer
-Vi er godt fornøyd med bankens utvikling, med en tilfredsstillende vekst i alle forretningsområder, og meget lave tap og mislighold. Dette i tillegg til vekst i markedsandelene, reflekterer bankens solide posisjon i sitt nedslagsfelt, sier konsernsjef Finn Haugan i SpareBank 1 SMN i en melding.

- Det er spesielt tilfredsstillende i disse tider å kunne fastslå at banken har en tilfredsstillende fundingsituasjon, sterk innskuddsvekst, solide verdipapirgevinster og ingen internasjonal eksponering. Vi har heller ikke så langt merket nevneverdige konsekvenser av den internasjonale finansuroen i regionens næringsliv, sier Haugan i meldingen.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.