Her er årets skatteendringer

Dette er de viktigste regelendringene innen skatter og avgifter som gjelder for 2006.

04.04.06 12:55

Det er tid for utfylling av årets selvangivelse, men allerede nå kan det være lurt å få med seg årets nye regler, som vil påvirke skatten du betaler i år. Disse endringene vil ikke gjøre utslag på selvangivelsen din før neste år.

Kommunikasjon (mobil, fasttelefon, bredbånd)
Det innføres en såkalt sjablonbeskatningsmodell for beskatningen av elektronisk kommunikasjon betalt av arbeidsgiveren. Sjablonmodellen går ut på at skattepliktig fordel settes til opptil 4.000 kroner for ett abonnement. Ved flere abonnement settes skattemessig fordel til 6.000 kroner. Det innføres et skattefritt bunnbeløp på 1.000 kroner. Reglenes anvendelsesområde utvides til å omfatte alle former for elektronisk kommunikasjon, herunder telefoni og internett-tilgang mv.

Behandlingsforsikring
Skattefritaket for fordelen av arbeidsgivers dekning av behandlingsforsikringer og sykdomsutgifter oppheves.

Fagforeningskontingent
Fradrag for fagforeningskontingent og kontingent til visse yrkes- eller næringsorganisasjoner økes fra 1.800 kroner til 2.250 kroner.

Hjemme-PC
Hjemme-PC-ordningen begrenses slik at avtaler om trekk i bruttolønn for å dekke kostnadene til datautstyret ikke kan overstige et månedlig beløp på 280 kroner, tilsvarende 10.000 kroner i løpet av en treårsperiode. Det er også foretatt enkelte presiseringer av hva slags utstyr som kan og må inngå i en hjemme-PC-ordning. Endringene gjelder for avtaler som ble inngått, fornyet eller forlenget etter 14. oktober 2005.

Verdsettelse av fond og grunnfondsbevis
Aksjer, grunnfondsbevis og verdipapirfondsandeler skal verdsettes til 80 prosent av verdsettelsesgrunnlaget ved formuesskatteligningen.

Ligningsverdien
Fra 2006 økes ligningsverdiene ved formuesskatteligningen for boliger, fritidsboliger og annen fast eiendom med 25 prosent. Maksimal-grensen på 30 prosent av markedsverdien for verdsettelse av boliger videreføres.

Arbeidsgiveravgift
Den ekstra arbeidsgiveravgiften på lønnsinntekter over 16 G oppheves.

Arv og gave
Det er foretatt visse justeringer og presiseringer av reglene om kontinuitet i inntektsbeskatningen ved arv og gave av aksjer og andeler som omfattet av skjermingsmetoden for aksjonærer og deltakere i deltakerlignede selskaper.

Det er innført arveavgiftsfritak for samboere som har bodd sammen i minst to år.

Det er innført en avdragsordning for arveavgift knyttet til overdragelse av virksomhet ved generasjonsskifte i familiebedrifter. Ordningen innebærer at den avgiftspliktige kan kreve å betale arveavgiften på foretak eller foretaksandeler rentefritt i avdrag over inntil 7 år.

Hytte i borettslag
Fritidsboliger organisert som borettslag skal omfattes av de særlige reglene om beskatning av inntekt og gevinst fra egen bolig og fritidsbolig, i samme utstrekning som borettslag med boliger.

Næringsbeskatning
Det er vedtatt innføring av en skjermingsmetode for aksjonærer, deltakere i deltakerlignede selskaper og selvstendig næringsdrivende. Skjermingsmetoden innebærer at avkastning av den investerte kapital som overstiger avkastningen av en risiko avkastning, skattlegges særskilt (forventes å ligge på noe over 2 prosent i 2006). Skattleggingen gjennomføres ved at den delen av inntekten som ligger innenfor den risikofrie avkastningen, skjermes for ekstrabeskatning gjennom et skjermingsfradrag. Personlige aksjonærer og deltakere skattlegges særskilt ved utdelinger fra selskapet. Beskatning av selvstendig næringsdrivende skal skje løpende, og ikke ved uttak.

Avgifter
Merverdiavgiftssatsen på omsetning av mat- og drikkevarer økes fra 11 til 13 prosent fra 1. januar 2006, og den laveste merverdiavgiftssatsen økes fra 7 til 8 prosent fra samme tidspunkt.

Det innføres 8 prosent merverdiavgift på omsetning av overnattingstjenester. Formidling av slike tjenester blir også merverdiavgiftspliktig. Avgiftsplikten iverksettes fra 1. september 2006. Samtidig får de avgiftspliktige full fradragsrett for inngående merverdiavgift på sine anskaffelser.

Merverdiavgiftsplikten ved bruk av mobile terminaler (mobiltelefoner) knyttes til brukerens hjemsted. Dette innebærer at bruk av mobiltelefon i utlandet for abonnenter bosatt i Norge ble merverdiavgiftspliktig i Norge fra 1. januar 2006.

Øvrige avgifter ble justerert med ca. 2,2 prosent.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Mest lest på Økonomi

Annonsebilag