* Foreslått oljepengebruk i 2019 (strukturelt oljekorrigert underskudd): 231,2 milliarder kroner.

* Uttaksprosent fra oljefondet (Statens pensjonsfond utland): 2,7 prosent

* Budsjettets virkning på norsk økonomi (budsjettimpulsen): 0,0 (nøytral virkning)

* Vekst i offentlig utgifter (reell underliggende vekst – korrigert for utgifter til petroleumsvirksomhet, dagpenger, renter m.m.): Anslås å vokse med 1,3 prosent i 2019.

* Vekst i offentlig utgifter (nominell vekst – ikke korrigert): Anslås å vokse med 4,0 prosent i 2019.

* Statens samlede utgifter: 1.377,1 milliarder kroner.

* Statens samlede inntekter: 1.430,4 milliarder kroner.

*Oljefondets (Statens pensjonsfond utland) forventede verdi ved utgangen av 2019: 9.195 milliarder kroner, en forventet økning på 495 milliarder kroner fra utgangen av 2018.

* Veksten i sysselsettingen: Forventet opp 1,3 prosent i 2019.

* Forventede ledighetstall i 2019 (AKU): 3,7 prosent av arbeidsstyrken.

* Forventede ledighetstall i 2019 (Nav): 2,2 prosent.

* Samlet verdiskapning i Fastlands-Norge (BNP Fastlands-Norge): Forventet prosentvis volumøkning: 2,7 prosent neste år.

*Samlet verdiskapning, inkludert olje- og gassutvinning og utenriks sjøfart (BNP): Forventet prosentvis volumøkning: 2,3 prosent neste år.

* Veksten i privat konsum: Forventes å øke med 2,9 prosent neste år.

* Veksten i offentlig konsum: Forventes å øke med 1,5 prosent neste år.

* Fastlandsbedriftenes investeringer: Forventes å øke med 5,3 prosent neste år.

* Olje- og gassindustriens investeringer: Forventes å øke med 8,3 prosent neste år.

* Årslønnsveksten: Forventes å øke med 3,25 prosent.

* Råoljepris: Forventet pris i snitt per fat i løpende priser neste år: 583 kroner.

* Prisstigning (KPI-konsumprisindeksen): Prisene ventes å øke med 1,5 prosent neste år.

* Prisstigning korrigert for energipriser og avgifter (KPI-JEA «kjerneinflasjon»): Forventes å øke med 1,8 prosent neste år.

* Eksport: Forventes å øke med 2,2 prosent neste år

* Import: Forventes å øke med 3,0 prosent neste år

* Overføringer til kommunene: Regjeringen foreslår å øke de frie inntektene med 2,6 milliarder kroner og gi kommunene en totalramme på 171,6 milliarder kroner, opp 4,2 prosent fra 2018.

* Forslag til skatte- og avgiftsopplegg: Regjeringens forslag inneholder nye skatte- og avgiftslettelser på til sammen 2,7 milliarder kroner, hvorav 1,7 milliarder vil påvirke statsbudsjettet i 2019 (bokført), og 1,1 milliarder kroner først vil påvirke statsbudsjettet i 2020 (påløpt).

Les også: Siv sørger for at det blir dyrere å ha lån neste år

Les også: - Sukkeravgiften endres – men ikke for brus og saft

Les også: Så mye dyrere blir alkohol, drivstoff og røyk neste år