*Nettavisen* Økonomi.

Her er trusselbrevet Nav har sendt til 4.000 sykemeldte hedmarkinger

BRUKER BREV: Brev med klare krav til de sykemeldte er et av virkemidlene fylkesdirektør Bjørn Lien i Nav Hedmark bruker for å få ned sykefraværet i fylket. Foto: Bjørn-Frode Løvlund, Østlendingen

Nav Hedmark sendte i fjor ut rundt 4.000 trusselbrev til sykemeldte, for å få dem tilbake i arbeid.

(Østlendingen): Det er Nav selv som benytter betegnelsen trusselbrev.

På et stort seminar i Hamar 20. mars om sykefravær brukte fylkesdirektør Bjørn Lien i Nav Hedmark nettopp ordet trusselbrev i sitt innledningsforedrag:

– Vi har sendt ut massevis av trusselbrev om å stanse utbetalingene av sykepenger. Det virker. Sykefraværet går ned, sa Lien.

LES OGSÅ: Provosert av trusselbrev fra NAV

Stans av sykepenger

Nav Hedmark sendte ut rundt 4.000 slike brev i fjor. I brevene, som folk får etter åtte ukers sykemelding, står det blant annet følgende:

«Ut fra de opplysningene Nav nå har mottatt, kan vi ikke se at du har tapt all arbeidsevne av medisinske grunner. Nav har heller ikke opplysninger som tilsier at forhold på arbeidsplassen hindrer aktivitet. Dette er bakgrunnen for at dine sykepenger midlertidig er stanset.»

I brevet står det videre:

«Hvis du ikke har noen mulighet til å komme tilbake i arbeid innen 12 ukers sykemelding, har Nav behov for ytterligere dokumentasjon i form av en oppfølgingsplan fra din arbeidsgiver ... Når denne dokumentasjonen foreligger i Nav-kontoret, vil Nav-kontoret på nytt vurdere din videre rett til sykepenger.»

Har vakt oppsikt

Uttalelsen fra Lien om bruk av trusselbrev har vakt oppsikt, ikke minst blant sykemeldte.

Østlendingen har derfor spurt Lien om hvem som får brev etter åtte ukers sykemelding, om hvordan det blir bestemt hvem som skal få slike brev, og om fastlegers sykmeldinger blir overprøvd av Nav.

Lien har valgt ikke å svare selv, men å overlate dette til kommunikasjonsdirektør Unni Dalsegg i Nav Hedmark.

Forholder seg til loven

Dalsegg understreker at Nav forholder seg til retningslinjene i lovverket når brevene sendes ut.

I Folketrygdloven står det blant annet at for å få rett til sykepenger må den sykemeldte så tidlig som mulig, og senest innen åtte uker, prøve seg i arbeidsrelatert aktivitet unntatt når medisinske grunner eller forhold på arbeidsplassen er til hinder for det.

Bjørn Lien uttalte i Østlendingen 21. mars at Nav ser an hver enkelt bruker før det sendes ut brev.

– Folk som for eksempel er sykmeldt på grunn av en alvorlig kreftsykdom, vil ikke få noe slikt brev, sa Lien.

Vurderer opplysningene

Kommunikasjonsdirektør Dalsegg forklarer at Nav gjør en vurdering ut fra opplysningene som foreligger hos Nav ved åtte ukers sykemelding.

- Hvis det ikke framkommer at sykdom eller forhold på arbeidsplassen ligger til hinder for å delta i arbeid eller aktivitet, det vil si at unntaksvilkårene ikke er oppfylt, sendes vedtak om midlertidig stans av sykepenger til brukeren, opplyser hun.

- Ikke legene som avgjør

Nav Hedmark slår fast at det er Nav, ikke legene, som avgjør hvem som skal få sykepenger.

På Østlendingens spørsmål om Nav overprøver fastlegenes sykmeldinger, svarer kommunikasjonsdirektør Unni Dalsegg i Nav Hedmark dette:

– Legens oppgave er å dokumentere om det er medisinske årsaker til at arbeidstaker ikke kan være på jobben, altså hvordan sykdommen påvirker evnen til å være i arbeid. Det er mulig å være delvis på jobb og delvis sykmeldt når det gjelder mange sykdomstilstander.

Overprøver ikke

Dalsegg opplyser at Nav ikke overprøver legenes medisinske begrunnelser.

- Men det hender at legen beskriver sykdomstilstander og lidelser som ikke hindrer at arbeidstakeren kan jobbe noe. Når vi har sett på sykmeldingsblankettene, så ser vi noen ganger at legene gir begrunnelsen «arbeid er uaktuelt» uten at de gir nærmere begrunnelse på hvorfor det er uaktuelt. Loven setter klare krav til dokumentasjon og begrunnelse fra lege på nettopp dette, fastslår hun.

Ikke rett til sykepenger

- Vi ser også at det i enkelte tilfeller foreligger sykmeldinger, som ikke gir rett til sykepenger. Det kan gjelde ulike livssituasjoner og livshendelser som oppstår, påpeker hun.

Eksempler på forhold som ikke gir rett til sykepenger er ifølge Dalsegg skilsmisser, dødsfall, pårørendes sykdom, og det å miste jobben.

Har ulike roller

Dalsegg understreker at Nav og legene har ulike roller.

- Legene har ikke myndighet til å si om pasienten har rett på sykepenger eller andre ytelser fra folketrygden. Legen skal gi sin medisinskfaglige vurdering, det vil si om det faktisk foreligger sykdom, og hvordan sykdommen påvirker evnen til å jobbe. Deretter skal Nav vurdere dette opp mot vilkårene i folketrygden, forklarer hun.

Nav har egne fagfolk som er med på å vurdere hvem som har rett på sykepenger.

- Vi har egne leger og psykologer, som kan bistå våre saksbehandlere i disse vurderingene, forklarer Dalsegg.

Les flere saker hos Østlendingen

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Annonsebilag