Lønnsinntekter er husholdningenes viktigste inntektskilde, og ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB) var lønnsveksten hele 4,9 prosent fra 2017 til 2018.

Det viser tall fra nasjonalregnskapets kvartalsvise inntekts- og kapitalregnskap. Dette er den høyeste økningen i samlede lønnsutbetalinger siden 2013, og det bidro til å trekke opp disponibel realinntekt for husholdningssektoren med 2,4 prosentpoeng i 2018.

Tallene for 2018 viser at norske husholdninger i fjor hadde en sparerate på 6,4 prosent. Den tilsvarende spareraten i 2016 og 2017 var henholdsvis på 7,5 prosent og 7,2 prosent.

God vekst

Den samlede disponible inntekten til norske husholdninger var 4,4 prosent høyere i 2018 enn i 2017. Justert for prisveksten i fjor, var økningen for husholdningssektoren på 2,3 prosent.

Husholdningenes samlede disponible inntekt hadde en oppgang på 4,4 prosent fra 2017 til 2018, viser foreløpige tall. Justert for prisvekst var økningen 2,3 prosent for husholdningssektoren under ett og 1,6 prosent regnet per person.

Samlet konsum økte med 4,2 prosent i 2018, altså omtrent den samme økningen som i 2017.

Spareandel

SSB offentliggjør hvert kvartal tall for husholdningenes sparerate og disponible realinntekt. Spareraten angir hvor mye husholdningene sparer som andel av den disponible inntekten.

Disponibel inntekt er forskjellen mellom hvor mye husholdningene mottar i lønn, formuesinntekter, offentlige stønader og andre inntekter, fratrukket hva de betaler i skatter, formuesutgifter og andre utgifter.