Gå til sidens hovedinnhold

Kommunerevisjonen: Antyder at Lippestad ikke fulgte opp Boligbygg godt nok før skandalen

- Kan ikke se at byrådsavdelingen har fulgt opp styringssignaler knyttet til kjøp og salg av boliger.

I kjølvannet av Boligbygg-skandalen i fjor høst, ba kontrollutvalget i Oslo kommune Kommunerevisjonen gå gjennom hvordan byråd Geir Lippestad hadde hatt styring med det kommunale foretaket.

En foreløpig rapport er nå fremlagt, med det de kaller en faktabeskrivelse av styringen med Boligbygg.

Beskriver et lite aktivt eierskap

Rapporten beskriver en styring der Byrådsavdelingen for næring og eierskap i liten grad aktivt fulgte opp selskapet etter at det ble klart at de ble pålagt å kjøpe rundt 600 boliger for å følge opp Tøyenløftet.

Ifølge rapporten har Boligbygg helt overordnet blitt stilt krav om å følge lover og regler, samt innføre internkontroll - men ifølge Kommunerevisjonen har det vært liten oppfølging av gigantinvesteringene som skulle gjøres i boligmarkedet.

I tildelingsbrevene i perioden 2013–2017 satt Byrådsavdeling for næring og eierskap krav til internkontroll i foretaket. Byrådsavdelingen knyttet ikke dette temaet direkte opp mot prosesser for kjøp og salg av eiendommer, men hadde en samlet generell omtale.

Slik startet avsløringene om Boligbygg-skandalen:

Les også

Slik kjøper Oslo kommune boliger til langt over antatt markedsverdi

Ifølge den foreløpige rapporten beskrives det at Boligbygg i liten grad fikk styringssignaler, verken på såkalte kontaktmøter eller foretaksmøter.

Byrådsavdelingen opplyste at den sjelden har gitt styringssignaler i kontaktmøtene, og i den grad det har blitt gitt, har det blitt fulgt opp av brev i etterkant av møtet. Kommunerevisjonen har gått gjennom korrespondansen fra byrådsavdelingen til foretaket og kan ikke se at byrådsavdelingen har fulgt opp styringssignaler knyttet til kjøp og salg av boliger i etterkant av kontaktmøtene.

Boligbygg var ikke opptatt av korrupsjon

Rapporten påpeker også at Boligbygg ikke selv så på korrupsjon og misligheter som et risikoområde da de skulle gå igang med storinnkjøpene.

Boligbygg ble i møtet bedt om å oppsummere utfordringer, muligheter og praktiske forhold rundt de ulike vedtakspunktene i Tøyenvedtaket. Et eget notat av 05.09.2013 omhandler syv av Tøyenvedtakets punkter. I notatet redegjøres det for hvordan Boligbygg vil følge opp punktene, men det ble i notatet ikke pekt på risiko knyttet til korrupsjon eller misligheter.

Rapporten påpeker også at Boligbygg ikke har tatt for seg risiko ved kjøp og salg i sine årsrapporter.

Felles for årsrapportene i perioden 2013–2017 er at de ikke berører risiko for misligheter og korrupsjon ved kjøp og salg av boliger spesielt.

Bekymring dukket opp i 2017

Ifølge Kommunerevisjonens gjennomgang var det først i 2017, at oppmerksomheten rundt mulige mislighold ble tatt opp.

I referat fra møte 12.01.2017 mellom Byrådsavdeling for næring og eierskap og Seksjon for internrevisjon kommer det fram at byrådsavdelingen pekte på at korrupsjon og økonomisk mislighold er områder med iboende risiko i foretakene og Næringsetaten. Et
eksempel på aktuell revisjon som byrådsavdelingen trakk fram var kjøp og salg av eiendom i Boligbygg.
Ifølge Byrådsavdeling for næring og eierskap har den ikke gjennomført egne risikovurderinger i den forstand at byrådsavdelingen har gått systematisk gjennom risikoer i foretaket og dokumentert vurderingen.

Kun involvert i fire kjøp - ett ble stoppet

I kommunerevisjonens gjennomgang, slås det fast at byråden bare direkte var involvert i fire større oppkjøp. Dette inkluderte gigantkontrakten med OBOS på 1,35 milliarder kroner, bygåden på Lilleaker der Carl Thomas Andersson var mellommann og 30 boliger i Neuberggata 24.

Det siste kjøpet i Huitfeldtsgate 19 ble derimot stoppet etter at Byrådsavdelingen for finans mente at eierskapsstrukturen og skattepossisjoner gjorde at salget ville bli vesentlig dyrere for kommunen enn antatt. En klarte ikke å løse disse utfordringene, og kjøpet ble derfor aldri gjennomført.

Ny byråd ønsker ikke kommentere innholdet

Før jul gikk Geir Lippestad ut av byrådet i Oslo, og ble erstattet av Kjetil Lund.

Han har følgende kommentar til den foreløpige rapporten:

- I og med at det kun er en foreløpig faktabeskrivelse som er oversendt Kontrollutvalget, ønsker jeg ikke å kommentere innholdet nå, men imøteser endelig revisjonsrapport, sier Kjetil Lund (Ap) til Nettavisen.

Nettavisen har gitt Geir Lippestad anledning til å kommentere kommunerevisjonens beskrivelser. Han henviser alt rundt Boligbygg til ny byråd.

- Må granskes nærmere

Det var FrPs medlem av kontrollutvalget. Henrik Gjerding, som tok initiativ til Kommunerevisjonens inntreden i saken. Han mener den foreløpige rapporteringen fra kommunerevisjonen tegner et omriss av mangelfull oppfølging og dårlig informasjonsflyt i Boligbyggsaken.

Han sier til Nettavisen at han har bitt seg merke i at Boligbygg, både gjennom vedtatte budsjett og tildelingsbrev, har hatt som overordnet mål å benytte kommunens forkjøpsrett ved kjøp av borettslag.

- Til tross for at Byråden har deltatt på alle foretaksmøter siden 2013 har denne føringen åpenbart ikke blitt fulgt, noe media har vist flere tilfeller av i denne saken. I tillegg sier byrådet at styringssignaler er blitt fulgt opp med brev. Det er vanskelig å forstå når kommunerevisjonen skriver at de ikke kan se spor av slik oppfølging i noen av brevene som byrådet har sendt til Boligbygg, sier Henrik Gjerding.

- Vi er også spente på hva kommunerevisjonen finner når det gjelder Boligbyggs kjøp av eiendom utenfor det åpne markedet. Vi etterlyser en redegjørelse om hvor i styringsdialogen mellom byrådet og foretaket er dette blitt tatt opp, hvis det i det hele tatt har vært et tema. Vi forventer å få klarhet i om dette har vært et tema, hvilket vil belyse hvorvidt Byråden ikke har hatt kontroll over Boligbygg. Denne praksisen må granskes nærmere.


Reklame

Slik sparer du enkelt inntil 600 kroner på mobil-abonnementet

Kommentarer til denne saken