Andelen uføre i befolkningen er nå over 10 prosent av befolkningen i alderen 18-67 år.

På ett år har antallet uføretrygdede økt med 4,1 prosent eller 13.400 personer.

– Økningen i antall uføretrygdede må sees i sammenheng med at vi i fjor hadde en kraftig nedgang i antall personer som mottar AAP og mange av disse har hatt rett på uføretrygd. Vi har derfor behandlet flere søknader om uføretrygd i 2018 enn i 2017, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.

NAV opplyser at veksten i antall uføre overgår forrige prognose.

Ifølge etatens tall fikk en uføretrygdet person i gjennomsnitt 252.131 kroner før skatt.

Flere under 60 år er uføre

NAV peker spesielt på at utviklingen for personer under 60 år.

«Sammenlignet med for ett år siden var det økning i uføreandelen i alle aldersgrupper fra 20 til 59 år. For de over 65 år var det en nedgang i uføreandelen, mens den var uendret for 18-19 og 60-64-åringene.» Opplyser NAV i en pressemelding.

Spår fortsatt økning

I NAVs prognose slår de at det blir 351 300 mottagere av uføretrygd ved utgangen av 2019, og veksten vil dermed fortsette.

Etaten mener økningen i antallet uføretrygdede må sees i sammenheng med at de fleste nye uføretrygdede kommer fra arbeidsavklaringspenger (AAP). I løpet av 2018 var andelen av de nye uføretrygdede som tidligere hadde AAP før de startet med uføretrygd på om lag 80 prosent.

Ifølge statsbudsjettet for 2019 viser det en klar økning i folketrygdens utgifter, inkludert uføretrygd.

Uføretrygd tilsvarer 727.000 skattebetalere

Totalt bruker staten omtrent 93 milliarder kroner på uføretrygd. Det er en økning på 6,5 milliarder kroner fra året før.

I gjennomsnitt betaler en skattebetaler omtrent 127.900 kroner i skatt, ifølge SSB.

Det betyr at hvis vi ser på inntektsskatten til folk, trengs det bidraget fra 727.000 norske skattebetalere for å gjøre opp uføreregningen for Norge.

Norge bruker omtrent 425 milliarder på folketrygden. Det inkluderer alderspensjon, sykepenger, uføretrygd, arbeidsavklaringspenger og arbeidsledighetstrygd.