Hvis du leverer inn mobilen din til reparasjon som ikke er din feil, har du rett på å få en lånetelefon mens den er på verksted.

Men hva skjer hvis noen ødelegger bilen din, uten at du har noen skyld?

I romjula omtalte VG en sak fra Nord-Norge der en bil ble kraftig skadet da den ble påkjørt av en brøytebil mens den stor parkert utenfor huset til eieren på julaften.

Skadene var så omfattende at bilen måtte tre uker på verksted.

Uten skyld - men må betale for konsekvenser?

Uten noe skyld i saken, regnet mannen med at det ville være en enkel sak å få dekket leiebil i perioden han ble fratatt sin egen bil.

Det ble derimot avvist av forsikringsselskapet, som henviste til at han ikke hadde leiebil-dekning i sin egen bilforsikring.

Forsikringsselskapet ville ifølge VG-artikkelen i utgangspunktet bare dekke det direkte tapet ved reparasjon av skader som ble påført, men ikke følgekostnader ved alternativ transport.

Familien måte dermed avbryte leiebil-leien, og forsøkte i stedet å få sitt transportbehov dekket ved hjelp av familie og venner. I etterkant at saken ble kjent, har det vært bevegelse i saken, og Nettavisen vet at de senere har fått tilbud om leiebil på dager med skolelevering.

- Har et åpenbart behov for leiebil

Denne saken får advokat Mona Næverdal, ekspert på erstatningsrett hos Advokatfimaet Helland Ingebrigtsen, til å reagere.

- Brøytebilens forsikringsselskap skulle håndtert dette annerledes – da familien kontaktet selskapet første gang, skulle selskapet ha informert om at leiebil ble dekket. Dette er selve grunntanken bak forsikring – at forsikringsfellesskapet skal ta slike kostnader – i stedet har et annet fellesskap tatt utgiftene: Venner og familie som har stilt opp og lånt ut bil, sier Næverdal til Nettavisen.

- Forsikringsselskapet har dermed rett i at det ikke foreligger et økonomisk tap, fordi selskapets egen feilinformasjon gjorde at familien innrettet seg ved å avstå fra leiebil.

Høyesterettsdom på rett på leiebil

Erstatningseksperten påpeker at det foreligger det en egen høyesterettsdom som slår fast at skadeerstatningsloven §4-1 gir rett til erstatning for leiebil der det anses som «rimelig og naturlig» å avverge følgene av skaden ved en leiebil.

I dommen står det blant annet følgende:

Investeringen i privatbil skal ikke bare dekke det rene transportbehov, men også gi eieren et transportmiddel han kan disponere til enhver tid og som regelmessig forenkler transporten. Etter min mening har også denne interesse i dagens samfunn krav på vern mot skadevoldere, slik at eieren i en viss utstrekning må kunne avbøte virkningen av skade på bilen ved leiebil på skadevolderens eller hans forsikringsselskaps bekostning. | Høyesterett

- Jeg vil tenke at for en småbarnsfamilie midt på vinteren i Nord-Norge, er det et åpenbart behov for leiebil mens bilen er på verksted, slik at det faller innenfor hva som er rimelig og naturlig å få erstatning for, sier advokat Næverdal.

Ifølge erstatningseksperten er Høyesterettsdommens beskrivelse av noe som er «rimelig og naturlig», ikke noe som har en klar definisjon.

- Dette med «rimelig og naturlig» vil være en rettslig standard, som må fortolkes konkret, i forhold til faktum i hver enkelt sak. Hadde det f eks vært snakk om en enslig, funksjonsfrisk voksen person bosatt i Oslo, med offentlig kommunikasjon rett utenfor døra, ville det neppe blitt ansett som rimelig og naturlig å erstatte leiebil for han.

Finans Norge vil ikke kommentere

Nettavisen har vært i kontakt med finans- og forsikringsnæringens paraplyorganisasjon Finans Norge for å høre om hva slags utgifter det er forventet at en uskyldig part skal dekke når de uforskyldt blir påført skade.

De ønsker ikke å kommentere saken, men henviser til de store forsikringsselskapene.

- Har man behov for bil, er det mulig å tegne egen forsikrig

Kommunikasjonssjef Arne Voll i Gjensidige - som ikke er part i den konkrete saker - sier på generelt grunnlag at leiebil ikke er noe man kan forvente dekket.

- Dette er en ansvarsskade, og da er det norsk erstatningsrett som gjelder, ikke selskapenes vilkår. Skadeserstatningsloven stiller krav til at det skal foreligge et økonomisk tap for at skadelidte skal kunne kreve erstatning. Har man behov for bil til private gjøremål, er det derfor mulig å tegne egen forsikring, sier Voll til Nettavisen.

Voll mener høyesterettsdommen Næverdal viser til ikke er automatisk relevant.

- Vi kjenner til denne høyesterettsdommen og forholder oss til den. Men da skal skadelidtes situasjon være tilsvarende det som er premissene i dommen. Med andre ord skal det være mer enn et vanlig, hverdagsbehov for en person, og dommen angir ingen automatiske rettigheter. Det har ikke vært presentert noe som tyder på dette i den problemstilling som er beskrevet i denne saken.

If: - Viser at dette er et felt vi må se nærmere på

If Skadeforsikring er en av to involverte selskaper i den aktuelle hendelsen. De kan ikke kommentere saken spesifikt, men sier behandlingen av saken kom på et maksimalt uheldig tidspunkt fordi det var julaften. De påpeker samtidig at fremstillingen av saken i VG ikke er helt korrekt.

Informasjonsdirektør Jon Berge i If Skadeforsikring mener derimot at saken er prinsipielt interessant:

- En skal få dekket leiebil hvis det er et spesielt behov, og det springende punktet blir da om en faktisk har behov. Kjøring til skole kan for eksempel være en slik ting, og en kan kanskje si at de fleste som har bil, har behov for den, sier Berge.

Han sier en bør se nærmere på hvordan denne typen saker håndteres i fremtiden, og påpeker at de nylig har endret interne regler slik at de som har If-forsikring på privatbilen nå i en slik situasjon automatisk ville få dekket leiebil.