Nå slipper huseieren unna

Foto: (Aust Agder Blad)

Tidligere har det blitt truet med tvangssalg.

Rådmannen gjør nå helomvending i spørsmålet om det kan kreves boplikt for eiendommen Brakka ved Sørfjorden.

I desember i fjor vedtok flertallet i teknisk hovedutvalg å si nei til en søknad om fritak fra boplikten, skriver Aust Agder Blad.

Måtte selges
Det ble også fremmet krav om at huset måtte selges dersom ikke boplikten ble brakt i orden. Søkeren selv mente det ikke forelå krav om boplikt. Dette fordi han i 1995 hadde besvart et brev fra kommunen der han redegjorde for hvorfor han ikke kunne oppfylle boplikten på huset. Etter dette brevet, hørte han ikke mer fra kommunen før det var gått nærmere 15 år. Da endte som nevnt saken med at det politiske flertallet i teknisk hovedutvalg allikevel krevde at eiendommen ble bosatt alternativt solgt.

Flere feil
Nå har eieren fått advokathjelp og advokatfirmaet Ræder konkluderer med det både foreligger saksbehandlingsfeil og rettsanvendelsesfeil i forbindelse med den kommunale behandlingen av saken.

Kommunens håndtering
Først og fremst pekes det på at kommunens håndtering av saken, etter brevet fra eieren i 1995, må føre til at det ikke kan kreves boplikt for eiendommen. Dernest trekker advokatfirmaet fram en rekke forhold det mener taler for at det ikke kan kreves boplikt på stedet.

«Det er viktig for klager å bemerke ar denne saken ikke er et spørsmål om man er for eller imot boplikt som sådan, men derimot om akkurat denne eiendommen er egnet til helårsbolig», skriver advokatfirmaet og peker deretter på eiendommens beliggenhet.

Er «sommerhus»
Blant annet trekkes fram at stedet ligger i et område som er regulert til landbruk, natur og fritid i kommuneplanen. Videre at eiendommen ligger isolert og at ingen andre eiendommer har innsyn til hytta. Det hevdes også at mye av bebyggelsen rundt «Brakka», som stedet kalles, er sommerhus.

Et annet moment som trekkes fram er at det ikke er mulig å anlegge vei ned til eiendommen, selv om den bare ligger få meter fra riksveien. Blant annet peker advokatfirmaet på at det etter klagers mening verken er mulig å få tillatelse til avkjørsel fra riksveien eller innkjørsel ned til hytta.

Ikke tar hensyn
Advokatfirmaet mener også kommunen har brukt feil lovanvendelse når den ikke tar hensyn til byggets standard i sin vurdering av hvorvidt huset egner seg til oppfylling av kravet om boplikt. Videre fremhever advokatfirmaet påstanden fra kommunens side at det relativt lett kan kobles til offentlig vann og installeres avløpsanlegg.

Dette tilbakevises av advokatfirmaet, som mener det er grunn til anta at kostnadene for dette vil overstige 200.000 kroner.

Påregnelig
Som om ikke alt dette er nok; advokatfirmaet mener også det er feil når kommunen mener det er påregnelig at andre vil kjøpe eiendommen.

«Dersom huset må rives og bygges på nytt, det må etableres minirenseanlegg og det ikke lar seg gjøre å få veiforbindelse, er det helt utenkelig det vil komme interessenter med tanke på kjøp», heter det i brevet fra advokatfirmaet.

Det tilføyer at det forventer kommunen fremskaffer opplysninger om sammenlignbare boliger med «Brakka» og samtidig uttaler seg om hvilken pris som man kan forvente å få for «Brakka».

Advokatfirmaet hevder også at en ikke kan kreve helårlig bosetning da det mest sannsynlige alternativet til dagens bruk er at bygningen blir stående ubrukt.

Annerledes
I en tilbakemelding til advokatfirmaet viser kommunen at man nå vurderer saken annerledes. Ifølge dette brevet vil nemlig innstillingen fra rådmannen gå ut på at man tar klagen fra advokatfirmaet og huseieren til følge. Dersom teknisk hovedutvalg går inn for innstillingen, vil stedet dermed slippe boplikt.

Les flere nyheter fra Risør hos: Aust Agder Blad

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Mest lest på Økonomi

Annonsebilag