- Samlet sett tilsier ny informasjon at renteutsiktene for den nærmeste tiden er lite endret siden Pengepolitisk rapport, sier sentralbanksjef Øystein Olsen i en pressemelding.

Den forrige pengepolitiske rapporten var publisert i desember i fjor. Den indikerte at neste renteheving ville komme i mars i år.

Det indikerer altså at styringsrenten vil økes om to måneder.

Svakere vekst

Sentralbanken skriver nemlig at det meste tilsier at renten skal gradvis skrus opp.

De viser til at veksten internasjonalt er litt svakere enn anslått, og det er fortsatt betydelig usikkerhet om utviklingen fremover.

«Her hjemme ser den økonomiske veksten og arbeidsmarkedet ut til å utvikle seg om lag som anslått, mens prisveksten har vært litt høyere enn ventet», heter det i pressemeldingen fra sentralbanken.

Ventet

Ingen av renteanalytikerne i storbankene DNB, Nordea eller Handelsbanken trodde på noen økning i dag, men derimot på en rentehevning på 0,25 prosentpoeng i mars til 1 prosent. Det er i tråd med de signalene Norges bank ga i desember.

- Jeg tror at hvis Norges Bank uttaler at utsiktene ikke er vesentlig endret siden desember, og at det blir en økning i mars, skal rentene litt opp. I motsatt fall, hvis sentralbanken på en eller annen måte gir signaler om en rentepause, ja, da skal rentene mye ned og kronen svekke seg, uttalte sjefanalytiker Erik Bruce i Nordea Markets til Nettavisen Økonomi onsdag.

Opp 0,5 prosent

Norges Bank har signalisert to renteøkninger i år på til sammen 0,50 prosentpoeng, en økning i 2020 på 0,25 prosentenheter og en tilsvarende økning ved årsskiftet 2020-2021.

Handelsbanken skriver i en rapport at både de og markedet venter at Norges Bank i dag holder styringsrenten i ro på 0,75 prosent. Det er i tråd med signalene fra sentralbankens seneste pengepolitiske rapport.

Norges Bank hevet i september i fjor styringsrenten fra 0,50til 0,75 prosent. Den forrige renteøkningen fra sentralbanken var så langt tilbake som i mai 2011, fra 2 prosent til 2,25 prosent.

Bunnen

I desember i fjor holdt Norges Bank fast ved prognosen om to renteøkninger i 2019, og at den første økningen på 0,25 prosentpoeng ville komme i mars. Styringsrenten er gulvet – bunnen – i rentemarkedet og en rente som bankene får ved å plassere penger i Norges Bank.

Handelsbanken stiller spørsmålet om Norges Bank vil bruke torsdag til å sende nye signaler om rentesettingen fremover. Det tror ikke banken, men inflasjonen i desember var noe høyere enn forventet. BNP-veksten har også tatt seg opp igjen etter et midlertidig svakt tredje kvartal, og arbeidsledigheten er stabil, i tråd med prognosene. DNB tror heller ikke på noen nye signaler om veien videre.

Siden Norges Banks rapport i desember, har 3-måneders pengemarkedsrente, som er en signalrente for flytende boliglånsrenter, ligget på omtrent uendrede nivåer rundt 1,30 prosent. 3-månedersrenten er faktisk noe ned den seneste uken.