Ny norsk inkassorekord

Foto: Johannessen, Sara (SCANPIX)

Antall inkassosaker bare øker og øker.

15.03.12 16:34

Ved utgangen av 2011 var det om lag 3,4 millioner inkassosaker i arbeid, som representerte misligholdte forpliktelser på om lag 63 milliarder kroner, opplyser Finanstilsynet.

- Tallene er høye, og vi har sett en ganske sterk økning over tid, sier seksjsonssjef Wilhelm Mohn Grøstad i Finanstilsynet til NA24.

FØLG NA24 PÅ FACEBOOK

Han mener noe av økningen skyldes at flere inkassosaker er blitt mer synlige de siste årene.

Dårlig betalingsmoral?

- Flere selskaper som sliter med inkassosaker overlater mer til proffesjonelle aktører og dermed kommer flere saker frem, sier Grøstad.

- Men er vi nordmenn fått dårlig betalingsmoral?

- Jeg ønsker ikke å kommentere moral, men mange av disse sakene har ikke grunnlag i alvorlige betalingsproblemer, da de blir betalt raskt etter mottakelse av inkassovarsel, sier Grøstad.

De siste årene har det vært en eksplosjon i antallet inkassoer. Aldri tidligere har det vært flere enn nå - se skrekktallene her. NB PDF

Hovedtrekk ved innrapporterte tall fra inkassoforetakene ved utgangen av andre halvår 2011:

  • Innkasserte midler ble på 21,3 milliarder i løpet av 2011. Dette er en moderat vekst på 2,7 prosent fra 2010.
  • Den totale verdien av misligholdte forpliktelser ved utløpet av 2011 var på om lag 63 milliarder kroner. Dette er tilnærmet samme beløp som ved utgangen av 2010.
  • Nye og avsluttede inkassosaker viser sterk vekst i 2011. Veksten i 2011 var på 444 000 i antall nye saker, mens den var på 680 000 i antall avsluttede saker.
  • Antall inkassosaker i arbeid økte moderat sammenlignet med tallene ved utgangen av 2010. Ved slutten av 2011 var det 3 405 000 inkassosaker i arbeid, som er 71 000 flere saker enn ved samme tid i 2010.

Ved utgangen av 2011 var det 101 inkassoforetak under tilsyn. Av disse hadde fem foretak bevilling til å drive oppkjøp av forfalte pengekrav for selv å inndrive disse.

Nye og avsluttede inkassosaker
Inkassoforetakene mottok 5 616 000 nye saker til behandling i løpet av 2011. Dette er en oppgang på 444 000 saker, eller 8,6 prosent sammenlignet med 2010. Det er ikke tidligere blitt innrapportert så mange nye inkassosaker i løpet av ett år som i 2011.

Det har vært en sterk økning i antall inkassosaker de siste årene. Det er flere årsaker til dette. Bedrifter har innskjerpet rutinene sine, og ubetalte krav blir sendt raskere til inkasso. Ofte skjer dette uten forutgående purring ettersom det ikke er lovpålagt å sende dette. I tillegg utkontrakterer bedrifter innkrevingsarbeidet i mye større grad enn tidligere. Denne endringen fører til at misligholdte forpliktelser blir innrapportert til Finanstilsynet som en del av inkassoforetakenes rapporteringsplikt, mens de tidligere ble drevet inn av bedriftene selv (egeninkasso), noe som ikke er underlagt tilsyn fra Finanstilsynet. Den registrerte økningen i antall innkomne inkassosaker hos inkassoforetak de siste årene er dermed ikke nødvendigvis representativ for den faktiske økningen i misligholdte forpliktelser samlet sett.

Innrapporterte tall viser videre at det i løpet av 2011 ble avsluttet 5 584 000 saker. Av disse ble 1 795 000, det vil si 32,1 prosent, avsluttet før betalingsoppfordring ble sendt. Antall avsluttede inkassosaker i løpet av 2011 utgjør en økning på 680 000 saker, eller 13,9 prosent sammenlignet med 2010. Det er ikke tidligere blitt innrapportert så mange avsluttede inkassosaker i noe år som i 2011.

Ved utgangen av 2011 var det 3 405 000 inkassosaker i arbeid. Dette er en oppgang på 2,1 prosent, eller 71 000 saker sammenlignet med utgangen av 2010.

Av inkassosakene som var i arbeid ved utgangen av 2011, var det i 208 000 saker ennå ikke sendt ut betalingsoppfordring. For 1 687 000 saker var det sendt betalingsoppfordring, men sakene var ikke eldre enn 18 måneder fra registrering hos inkassator. Det resterende antallet saker i arbeid ved utgangen av 2011 var 1 510 000, og det var mer enn 18 måneder siden disse ble registrert hos inkassator.

Misligholdte forpliktelser
Inkassosaker i arbeid ved utgangen av 2011 representerte misligholdte forpliktelser på 63,18 milliarder kroner. Tilsvarende tall ved utgangen av 2010 var på 63,21 milliarder kroner.

Samlet hovedstol (opprinnelig gjeldsbeløp) knyttet til saker som var i arbeid i inkassoforetakene ved utgangen av 2011, var på 38,4 milliarder kroner. Av disse var 1,5 milliarder kroner knyttet til saker hvor det ennå ikke var sendt betalingsoppfordring, 13,0 milliarder kroner var knyttet til saker hvor betalingsoppfordring var sendt, men hvor sakene ikke var eldre enn 18 måneder fra registrering hos inkassator, mens 23,9 milliarder kroner var knyttet til saker som det er mer enn 18 måneder siden ble registrert hos inkassator.

Avviket på 24,78 milliarder kroner mellom samlede misligholdte forpliktelser på 63,18 milliarder kroner, og samlet hovedstol på 38,4 milliarder kroner ved utgangen av 2011 kan forklares med påløpte forsinkelsesrenter, påløpte utenrettslige og rettslige omkostninger, samt påløpt merverdiavgift.

Innkasserte midler
Inkassoforetakene innkasserte 21,3 milliarder kroner i løpet av 2011. Dette er en økning på 2,7 prosent sammenlignet med 2010, da inkassoforetakene innkasserte 20,7 milliarder kroner. Det er ikke i noe tidligere år registrert innbetalte midler av en slik størrelse til inkassoselskapene som for 2011 samlet sett.

Av det innkasserte beløpet på 21,3 milliarder kroner, representerer hovedstolen 17,6 milliarder kroner, mens utenrettslige omkostninger og forsinkelsesrenter utgjør henholdsvis 1,8 og 1,3 milliarder kroner.

Foretakenes inkassoinntekter
Inkassoforetakenes inkassoinntekter beløp seg til 2,41 milliarder kroner i 2011. Dette tilsvarer en økning på 2,6 prosent i forhold til inkassoinntektene i 2010, som da samlet var på 2,35 milliarder kroner.

Oppkjøpsinkasso
Rapportene fra de fem foretakene som har særskilt inkassobevilling til å kjøpe opp forfalte pengekrav for selv å inndrive disse, viser at kun ett av foretakene ved utgangen av 2011 drev slik virksomhet, og av et mindre omfang. Oppkjøpte pengekrav som inndrives av foretak som etter søknad er gitt rett til å drive finansieringsvirksomhet etter finansieringsvirksomhetsloven, er ikke med i tallmaterialet. Slike foretak kan drive oppkjøp av forfalte pengekrav og egen inndriving av disse uten inkassobevilling, og er ikke underlagt rapporteringsplikt etter inkassoloven.

Ikke totale tall
Finanstilsynet presiserer i meldingen at de presenterte tallene for fremmedinkasso ikke viser totale tall for hva som er til inndrivelse i Norge. Inndriving av egne krav (egeninkasso) og kravene som inndrives av Statens Innkrevingssentral og advokaters inkassovirksomhet inngår ikke i tallmaterialet.

Det gjøres oppmerksom på at innrapporterte tall ikke kan oppgis på fylkesnivå, ettersom tallene ikke er relatert til geografiske områder for skyldner, men kun hvor inkassoselskapet driver virksomheten.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.